ORDRE AAM/8/2011, de 19 de gener, per la qual s’estableix i es regula la declaració única agrària de 2011

ORDRE AAM/8/2011, de 19 de gener, per la qual s’estableix i es regula la declaració única agrària de 2011. (Correcció d’errades en el DOGC núm. 5821, pàg. 10662, de 18.2.2011).. (Pàg. 6165)ORDRE

AAM/8/2011, de 19 de gener, per la qual s’estableix i es regula la declaració única agrària de 2011. (Correcció d’errades en el DOGC núm. 5821, pàg. 10662, de 18.2.2011).

NOTA. En aquest text s’han introduït les correccions d’errada publicades en el DOGC.

El Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 de setembre, estableix disposicions comunes aplicables als règims d’ajut directe als agricultors en el marc de la política agrària comuna i instaura determinats règims d’ajut pels quals es modifiquen alguns reglaments comunitaris; i el Reglament (CE) núm. 1122/2009 de la Comissió, de 30 de novembre, estableix normes de desenvolupament del Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, referent a la condicionalitat, la modulació i el sistema integrat de gestió i control en els règims d’ajut directe als agricultors establerts pel Reglament, i normes de desenvolupament del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, referent a la condicionalitat en el règim d’ajut implantat per al sector vitivinícola.

El Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre, relatiu a l’ajut al desenvolupament rural per mitjà del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), estableix que les activitats i les operacions a càrrec d’aquest fons es determinen tenint en compte les característiques singulars de l’activitat agrícola fruit de les desigualtats estructurals i naturals entre les diferents zones rurals.

La Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària, estableix la necessitat de definir un marc de referència que permeti analitzar i definir una estratègia per al desenvolupament de l’agricultura i la modernització de les seves estructures i la potenciació del medi rural. Una mostra d’aquest esperit és la disposició addicional segona d’aquest text legal, que preveu la creació del Registre d’explotacions agràries de Catalunya i que fou creat mitjançant el Decret 263/2003, de 21 d’octubre.

A Catalunya la declaració única agrària (DUN) es va instaurar mitjançant l’Ordre de 20 de desembre de 2000 i cada any s’actualitza mitjançant la publicació de l’ordre corresponent.

La DUN constitueix un sistema unificat que permet la concessió i el control dels ajuts que provenen de fons comunitaris, i el coneixement real de les superfícies de les explotacions agràries que siguin susceptibles de rebre ajuts, amb l’extensió de l’obligatorietat ja existent a altres línies d’ajuts, per tal d’augmentar l’eficàcia, la rendibilitat i el control en la concessió, i que al mateix temps facilita la presentació de les sol·licituds a les persones interessades.

Al mateix temps la DUN permet complir el Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica, que en matèria de simplificació de tràmits i de tramitació electrònica facilita una reducció de les càrregues per als/les titulars de les explotacions, però per altra banda no eximeix de la responsabilitat de complir la normativa.

El contracte global d’explotació creat pel Decret 50/2007, de 27 de febrer, modificat pel Decret 253/2007, de 20 de novembre, tracta d’adaptar les explotacions agràries de Catalunya a les reformes de la política agrària comuna, assegurant el respecte al medi ambient i una millor eficàcia en la gestió tècnica i econòmica de l’explotació per aconseguir una millor rendibilitat per mitjà d’un acord de compromisos entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les persones titulars de les explotacions agràries. En aquest sentit, les explotacions agràries que es comprometin amb l’Administració han de ser declarades a la DUN.

El Decret 203/2005, de 27 de setembre, pel qual es crea el Registre de plantacions de fruita dolça de Catalunya, estableix que totes les parcel·les de fruita dolça de Catalunya han d’estar inscrites al Registre.

L’Ordre ARP/135/2006, de 23 de març, sobre el reconeixement d’entitats col·laboradores amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en matèria d’ajuts i subvencions, preveu que entitats alienes a l’Administració col·laborin en la gestió de la presentació d’aquestes declaracions i convé modificar-la per tal d’actualitzar els anys de col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural exigits a determinada tipologia d’entitats col·laboradores per tenir aquesta consideració.

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, per una banda reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se electrònicament amb l’Administració per a l’exercici dels drets reconeguts a l’article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú; i per altra banda, a la seva disposició final vuitena, estableix l’obligació de les administracions a dictar les disposicions necessàries per al desenvolupament i l’aplicació de la Llei.

Així mateix, al seu article 23, determina que les administracions públiques podran, amb caràcter general o específic, habilitar persones físiques o jurídiques per a la realització de determinades transaccions en representació de les persones interessades.

La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix la possibilitat de tramitació electrònica dels procediments administratius, i la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, recull l’impuls de la incorporació de mitjans electrònics del sector públic de Catalunya en les seves relacions amb les empreses i els ciutadans.

D’acord amb els antecedents exposats, vista l’experiència assolida en aquesta matèria en campanyes anteriors i de conformitat amb la legislació vigent, és procedent regular novament la declaració única agrària per a l’any 2011, recollint els punts esmentats.

En conseqüència, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Concepte

1.1 La declaració única agrària (DUN) consisteix en una declaració anual que ha realitzar la persona titular de l’explotació agrària ubicada a Catalunya que vulgui sol·licitar els ajuts i/o efectuar les declaracions relacionats a l’annex 1 d’aquesta Ordre i/o donar-se d’alta o fer modificacions al Registre d’explotacions agràries de Catalunya d’acord amb el Decret 263/2003, de 21 d’octubre, i al Registre de plantacions de fruita dolça de Catalunya que regula el Decret 203/2005, de 27 de desembre, si escau, en cas d’explotacions agrícoles. També l’han de realitzar les persones titulars d’explotacions sotmeses als requisits de la condicionalitat per haver percebut l’ajut als plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya o l’ajut a l’abandonament de la vinya les campanyes 2008/2009 o 2009/2010.

1.2 La DUN ha d’incloure la totalitat de la superfície amb cultius herbacis, llenyosos, pastures, forestals i improductives, així com les dades de ramaderia que formin part de l’explotació. Una mateixa superfície no podrà estar inclosa en diferents declaracions, excepte en els casos previstos a l’article 4.5 d’aquesta Ordre.

1.3 La DUN serà el mitjà que ha d’utilitzar la persona titular d’una explotació per comunicar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (en endavant DARP) qualsevol modificació de la superfície declarada.

Article 2

Procediment de realització i presentació de la DUN

2.1 La DUN inclourà la informació que es detalla a l’annex 2, es realitzarà amb els suports informàtics que el DARP posarà a disposició de les persones titulars de l’explotació i de les entitats que col·laborin i/o assessorin en la formalització dels impresos normalitzats, i caldrà que la seva presentació es faci en suport informàtic i en suport paper. En el cas d’optar per la presentació en suport informàtic amb certificat de signatura electrònica, o confirmació de la declaració simplificada per Internet, no caldrà el suport paper.

Per tal de facilitar-ne la tramitació, els sistemes normalitzats de sol·licituds es facilitaran en tot o en part emplenats amb informació de dades emmagatzemades en sistemes propis o pertanyents a altres administracions, amb la finalitat que la persona titular la verifiqui i, si s’escau, la modifiqui i completi, d’acord a l’article 35.3 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

2.2 Es consideraran entitats col·laboradores en matèria d’elaboració i tramitació de la DUN les entitats que estiguin reconegudes d’acord amb l’Ordre ARP/135/2006, de 23 de març, i que, a més, hagin signat el conveni de col·laboració específic corresponent.

2.3 El DARP donarà a conèixer la llista de les entitats que col·laborin i/o assessorin en la formalització de la DUN.

2.4 La persona titular de l’explotació signarà tots els fulls de la DUN i aportarà la documentació exigida per la normativa reguladora de cada ajut sol·licitat. Si la DUN la signa una persona representant de la persona titular de l’explotació, caldrà acreditar aquesta representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

2.5 Les entitats que col·laborin i/o assessorin en la formalització de la DUN lliuraran al DARP, dins els terminis legalment establerts a les ordres de convocatòria corresponents, els impresos, els fitxers generats en l’aplicació informàtica i la documentació complementària segons el procediment que s’estableixi anualment.

2.6 La data de presentació de les sol·licituds serà la data d’entrada al registre del DARP (registre corporatiu S@rcat), segons les condicions de lliurament establertes als apartats anteriors d’aquest article, sens perjudici de fer ús de la resta de mitjans i llocs que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Article 3

Procediment de presentació mitjançant signatura electrònica

3.1 El titular de l’explotació podrà presentar la DUN en suport informàtic, mitjançant la signatura electrònica subministrada per les entitats de certificació reconegudes per l’Agència Catalana de Certificació, d’acord amb els requisits establerts a la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

En el cas de confirmació de la declaració simplificada es realitzarà amb usuari i contrasenya facilitat pel Departament, d’acord amb l’article 16 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

3.2 Les entitats col·laboradores i/o assessores en l’elaboració i tramitació de la DUN podran representar les persones titulars de l’explotació per via telemàtica sempre que acreditin l’autorització de la representació mitjançant l’imprès normalitzat (i-4112) que facilita el DARP. La signatura electrònica l’han de reconèixer i subministrar les entitats de certificació reconegudes per l’Agència Catalana de Certificació.

3.3 La DUN i les sol·licituds d’ajut presentades per via telemàtica seran registrades mitjançant el registre corporatiu de la Generalitat de Catalunya, S@rcat.

3.4 Els documents en suport informàtic produïts vàlidament per l’aplicació DUN 2011 tindran la consideració de documents originals, sempre que incloguin la signatura electrònica corresponent, estiguin registrats, i compleixin la resta de requisits legalment establerts.

Article 4

Termini de presentació

4.1 La DUN es podrà presentar des de la data d’entrada en vigor d’aquesta Ordre fins al 31 de desembre de 2011.

4.2 Per als ajuts vinculats a la DUN i descrits a l’annex 1 d’aquesta Ordre, caldrà presentar la DUN juntament amb la sol·licitud corresponent, dins els terminis establerts a la convocatòria respectiva de cada ajut. No es podrà presentar cap sol·licitud per als ajuts de l’annex 1 sense l’aportació prèvia o simultània de la declaració de superfícies i/o la declaració ramadera corresponent. En el cas de les explotacions sotmeses als requisits de la condicionalitat per haver percebut la persona titular determinats ajuts vitivinícoles descrits a l’article 1.1, el termini serà l’establert per a la sol·licitud única a què es refereix l’apartat A de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

4.3 En cas de presentació de segones DUN dins els terminis establerts, deixaran sense efecte l’anterior declaració i/o sol·licituds, excepte si es tracta de sol·licituds de prima per sacrifici de bovins en el cas d’animals sacrificats en un altre estat membre, o exportats vius a un país tercer, Ceuta i Melilla, casos en els que les posteriors sol·licituds es tractaran com a noves sol·licituds que no substitueixen les ja presentades.

4.4 Es podran presentar modificacions de les declaracions de superfície que no impliquin noves sol·licituds ni renúncies d’ajuts durant el període que preveu la normativa comunitària reguladora dels ajuts. Aquestes modificacions es presentaran d’acord amb el sistema que estableixen els articles 2 i 3 d’aquesta Ordre.

4.5 Si calgués presentar una nova declaració durant la mateixa campanya i fora dels terminis fixats per la normativa dels ajuts descrits a l’annex 1, s’haurà d’acreditar documentalment que les modificacions de superfície respecte de la primera declaració s’han realitzat amb posterioritat a aquesta. Si no es pot acreditar aquesta circumstància no es tindrà en compte la darrera declaració.

4.6 Si calgués presentar la renúncia a un ajut un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’ha de presentar un escrit específic de renúncia davant les oficines comarcals del DARP, sens perjudici de fer ús de la resta de mitjans i llocs que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Article 5

Lloc de presentació i de tramitació

5.1 La DUN es presentarà d’acord amb el sistema que preveuen els articles 2 i 3 d’aquesta Ordre. Les sol·licituds, normalitzades, es presentaran, preferentment, a les oficines comarcals del DARP, sens perjudici de fer ús de la resta de mitjans i llocs que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

5.2 La DUN es tramita a la comunitat autònoma on s’ubiqui la major part de la superfície declarada. En cas de no tenir superfície declarada, es tramitarà a la comunitat autònoma on s’ubiqui l’explotació ramadera principal.

5.3 Quan la tramitació correspongui a una comunitat autònoma diferent de Catalunya i inclogui sol·licituds d’ajuts de contracte global d’explotació (en endavant CGE), aquestes es gestionaran des de Catalunya, sens perjudici que la resta de la DUN es gestioni des de la comunitat autònoma corresponent.

5.4 Quan la tramitació correspongui a Catalunya, la DUN es gestionarà des de l’oficina comarcal corresponent del DARP, d’acord amb els criteris següents:

a) En cas de sol·licitar ajuts ramaders, es gestionarà a l’oficina comarcal de la comarca on s’ubiqui l’explotació ramadera principal, independentment d’on estiguin ubicades les superfícies declarades.

b) En cas de no sol·licitar ajuts ramaders, es gestionarà a l’oficina comarcal de la comarca on s’ubiquin la major part de les superfícies declarades.

Article 6

Documentació a presentar

A la DUN s’adjuntarà, si s’escau, la documentació que es relaciona a continuació. No obstant això, no caldrà presentar la documentació que ja s’hagi presentat anteriorment al DARP i de la qual no n’hagin variat les dades i continuïn sent vigents:

a) Tota la documentació que es demani específicament per a cadascun dels ajuts sol·licitats i que s’especifiquin als annexos d’aquesta Ordre i a les ordres de convocatòria dels ajuts corresponents.

b) Verificació de les dades d’identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l’acrediti, si s’escau, si no s’ha autoritzat el DARP a obtenir aquesta informació, d’acord amb el que estableix l’article 8.3. En cas que la persona titular signi la DUN amb signatura electrònica no cal aportar cap document acreditatiu d’identitat.

c) En cas de fer declaracions de parcel·les d’aprofitament farratger en comú, s’ha de presentar el certificat d’adjudicació emès per les entitats gestores per mitjà de l’aplicació web que el DARP posa a la seva disposició, si s’escau.

d) L’imprès d’autorització de signatura i/o de representació, si s’escau.

e) En cas de sol·licitar la qualificació d’explotació agrària prioritària, la documentació que consta a l’annex 5.

f) En cas de sol·licitar modificacions de SIGPAC que afectin parcialment un recinte, serà requisit indispensable l’elaboració i la presentació d’un croquis mitjançant l’aplicació DUN.

g) Croquis del recinte, en cas que es vulgui justificar parcialment el pendent de la superfície del guaret per l’ajut agroambiental de Millora dels hàbitats esteparis de la plana agrícola de Xarxa Natura 2000.

Article 7

Declaracions responsables

7.1 La persona declarant haurà de ratificar mitjançant la signatura de la sol·licitud, entre d’altres, les declaracions responsables següents:

a) Que totes les dades que consten a la DUN són certes i que es compromet a aportar les dades i els documents necessaris per a la seva comprovació.

b) Que accepta les condicions i els compromisos establerts a les disposicions legals que regulen l’ajut, si escau, i les verificacions corresponents.

c) Que no està sotmès a les causes que impedeixin adquirir la condició de persona beneficiària que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 99 del Decret 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

d) Que el compte corrent on s’ha d’ingressar la quantia de l’ajut inclòs en aquest imprès pertany a la persona beneficiària de l’ajut.

e) Que compleix la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

f) Que és titular de l’explotació, dels béns declarats a la diagnosi i del lloc on es realitza la inversió, si s’escau (persona propietària, arrendatària, cessionària o altres).

g) Que no s’han començat les obres o actuacions per a les quals es demana l’ajut, quan escaigui.

h) Que per a la realització de les obres o actuacions objecte de la seva petició no ha demanat ni té concedit cap ajut econòmic pel mateix concepte; o bé, si el té demanat i/o concedit, a quin organisme i la quantia de la subvenció o el préstec.

i) Que no ha demanat ni té concedit cap ajut econòmic subjecte al Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat de minimis, durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors; o bé, si el té demanat i/o concedit, a quin organisme, per quin concepte i la quantia de la subvenció o el préstec, en cas de sol·licitar els ajuts de diversificació cap a activitats no agrícoles.

j) En el cas d’entitats que sol·licitin algun ajut de CGE, declaració responsable del compliment del que estableix l’article 36 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de modificació del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

k) En el supòsit que l’empresa tingui una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, declaració conforme l’empresa beneficiària ha previst, conjuntament amb els agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en llurs centres de treball.

l) Que accepta les condicions, els compromisos i les verificacions establertes a les disposicions legals que regulen aquesta declaració i sol·licituds d’ajuts, que coneix la normativa específica que els regula i que no presenta, durant aquesta campanya, cap altra declaració ni sol·licitud pels mateixos conceptes ni a aquesta ni a cap altra comunitat autònoma.

m) Declaració responsable sobre la conformitat de les còpies que hagi de presentar en qualsevol fase del procediment amb l’original corresponent.

n) Qualsevol altre declaració que sigui necessària d’acord amb la legislació vigent.

7.2 D’acord amb el que estableix en l’article 108.2 del Reglament (CE, Euratom) núm. 1605/2002, del Consell, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Reglament financer aplicable al pressupost general de les Comunitats Europees, en relació amb els articles 53 a 53 quinquies, i amb el que estableix l’article 3 del Reglament (CE) núm. 1290/2005, del Consell, de 21 de juny, sobre el finançament de la política agrícola comuna, resten exemptes del compliment dels requisits establerts als apartats c), e), j) i k) de l’apartat anterior les actuacions o aportacions econòmiques que es financin en règim de gestió compartida íntegrament pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA).

Article 8

Efectes de la DUN

8.1 La DUN produeix efectes, únicament, per a la concessió dels ajuts i les subvencions que es relacionen a l’annex 1 d’aquesta Ordre, i les dades que s’inclouen formaran part del Registre d’explotacions agràries de Catalunya i/o del Registre de plantacions de fruita dolça de Catalunya, sense que en cap cas produeixi altres efectes jurídics, excepte la declaració obligatòria del blat de moro genèticament modificat d’acord amb el que estableix la Llei 9/2003, de 25 d’abril, del règim jurídic de la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització dels organismes modificats genèticament.

8.2 La presentació de la DUN comportarà l’alta o la modificació de dades al Registre d’explotacions agràries de Catalunya i/o al Registre de plantacions de fruita dolça de Catalunya.

8.3 La signatura i la presentació de la DUN per part de la persona interessada i dels altres membres de l’explotació declarats comportarà l’autorització al DARP per obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per a la tramitació a emetre per altres administracions o entitats públiques. Si la persona interessada denega expressament l’autorització, caldrà que aporti el certificat o els certificats corresponents mitjançant l’imprès de sol·licitud.

8.4 La inclusió de la dona a la cotitularitat compartida comportarà la inscripció com a cotitular al Registre d’explotacions agràries de Catalunya i l’acceptació del compliment dels requisits del Reial decret 297/2009, de 6 març.

8.5 La declaració d’explotacions sotmeses als requisits de condicionalitat per haver percebut la persona titular determinats ajuts vitivinícoles, descrits a l’article 1.1, es fa a efectes de comprovació del compliment durant els tres anys següents a la percepció de la prima dels requisits legals de gestió, així com les bones condicions agràries i mediambientals que estableix el Reglament (CE) núm. 73/2009, del Consell, de 19 de gener, així com les bones condicions agràries i mediambientals que estableix el Reial decret 486/2009, de 3 d’abril, en relació amb els ajuts directes de la política agrícola comuna.

Article 9

Compromisos

La persona titular d’una DUN es compromet a:

a) Complir els requisits i els compromisos especificats a la normativa que regulen els ajuts esmentats a l’annex 1.

b) Facilitar tots els controls que efectuï qualsevol autoritat competent amb la finalitat de verificar les dades que consten a la declaració presentada, i en especial per comprovar el compliment de les condicions de concessió de l’ajut.

c) Retornar les quantitats per la percepció indeguda dels ajuts associats, si així ho sol·licités l’autoritat competent, incrementades, si s’escau, amb l’interès legal corresponent.

d) En cas de la declaració de blat de moro genèticament modificat, la persona productora ha de conservar durant cinc anys la documentació que acrediti la producció, així com la seva destinació als efectes de l’article 18 de la Llei 9/2003, de 25 d’abril.

Article 10

Sol·licitud de qualificació de l’explotació agrària com a prioritària

10.1 Les persones titulars que vulguin sol·licitar o renovar la qualificació de l’explotació agrària com a prioritària ho hauran de fer mitjançant els procediments que estableix aquesta Ordre. Els requisits de qualificació són els que s’indiquen als articles 4 al 6 i concordants de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries; a l’article 6 del Decret 97/1997, de 15 d’abril, pel qual s’estableixen determinats criteris d’aplicació de la Llei 19/1995, i a l’Ordre de 13 de desembre de 1995, que desenvolupa determinats aspectes de la Llei 19/1995.

10.2 El procés de qualificació es farà en base a les dades declarades a la DUN.

10.3 Si la persona titular vol rebre les notificacions de forma telemàtica, haurà d’autoritzar-ho de manera expressa, mitjançant l’imprès de sol·licitud, a la casella habilitada per aquest supòsit d’acord amb l’article 56 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Article 11

Mòduls de renda

Als efectes dels ajuts i les declaracions esmentats a l’annex 1, el nivell de renda unitària de treball d’una explotació agrària es calcularà basant-se en els mòduls de renda que estableix l’annex 4 sobre càlcul de viabilitat i en les dades declarades a la DUN, i s’actualitzarà anualment.

Article 12

Zones desfavorides, zones amb dificultats especials i zones de muntanya

Als efectes dels ajuts que es detallen a l’annex 1, es consideraran zones desfavorides, zones amb dificultats especials i zones de muntanya les esmentades a l’annex 3.

Disposicions finals

Primera

Modificació de l’Ordre ARP/135/2006, de 23 de març, sobre el reconeixement d’entitats col·laboradores amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en matèria d’ajuts i subvencions.

Es modifica l’article 3.1.5 amb la redacció següent:

“Les entitats que hagin col·laborat amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en els dos últims anys en matèria d’ajuts i subvencions.”

Segona

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació.

Barcelona, 19 de gener de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació

i Medi Natural

Annex 1

Ajuts i declaracions associats a la DUN

Els ajuts i declaracions associats a la DUN resten sotmesos a la convocatòria específica corresponent de cada ajut.

A) Sol·licitud única i declaracions específiques

1. Pagament únic.

Ajuts de pagament únic.

Sol·licitud de drets de pagament únic de la reserva nacional.

Sol·licitud de normalització dels drets especials.

Admissió al pagament únic per incorporació de nous sectors.

2. Ajuts i declaracions a superfície.

Ajut específic als productors d’arròs.

Ajut específic a les proteaginoses.

Ajut als fruits de closca.

Ajut a la producció de llavor certificada.

Ajut específic per hectàrea als llegums de qualitat.

Declaració de superfície farratgera als efectes del càlcul de densitat ramadera pel pagament addicional de vaques alletants i per l’ajut específic al sector lacti en zones desfavorides.

Declaració de superfície farratgera per deshidratar.

3. Ajuts ramaders.

Prima per vaca alletant.

Pagament addicional a les explotacions que mantenen vaques alletants.

Prima pel sacrifici de bovins.

Pagament addicional a la producció de carn de vaquí de qualitat reconeguda oficialment.

Ajut específic per a les persones agricultores d’oví i cabrum amb producció emparada per denominacions de qualitat.

Ajut específic a les persones agricultores d’oví-cabrum amb explotacions orientades a la producció de carn, per a compensar els desavantatges específics lligats a la viabilitat econòmica d’aquest tipus d’explotació.

Pagament addicional al sector lacti.

Ajut específic per a compensar els desavantatges específics que afecten les persones agricultores del sector lacti a zones econòmicament vulnerables o sensibles des del punt de vista mediambiental i per a tipus de producció econòmicament vulnerables.

Ajut per fomentar la producció de productes lactis de qualitat.

B) Renovació de mesures agroambientals d’anteriors programes de desenvolupament rural

Foment dels mètodes de producció agrària compatibles amb les zones humides incloses a la llista de la convenció de RAMSAR (antic règim).

C) Contracte global d’explotació. Procediment abreujat

1. Indemnització compensatòria.

Indemnització compensatòria en zones de muntanya.

Indemnització compensatòria en zones desfavorides fora de la de muntanya.

Declaració de pastures oví-cabrum pel càlcul de càrrega ramadera en indemnització compensatòria.

2. Pràctiques agroambientals de renovació i convocatòria de noves sol·licituds 2011.

Agricultura ecològica.

Agricultura racional i de conservació en el conreu de la fruita de closca.

Lluita contra l’erosió en medis fràgils de conreus llenyosos en terrasses i manteniment del paisatge.

Millora dels hàbitats esteparis de la plana agrícola de Xarxa Natura 2000.

Gestió de les zones humides incloses al conveni RAMSAR: Subactuacions de conservació i millora de pastures inundades i recuperació de prats i pastures humides.

3. Pràctiques agroambientals de renovació.

Producció integrada.

Sistemes alternatius a la lluita química per al cultiu de la vinya.

Gestió sostenible de la fertilització.

Gestió de les zones humides incloses al conveni RAMSAR: Subactuacions de millora de la qualitat mediambiental de les aigües i terres dedicades al conreu de l’arròs i retirada de la palla).

Conservació i millora de varietats vegetals autòctones.

Conservació i millora de races autòctones.

Foment del pasturatge de sotabosc en perímetres de protecció prioritària.

Millora i foment de prats i pastures en zones de muntanya.

Apicultura per a la millora de la biodiversitat en zones fràgils.

Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat.

4. Foment de la ramaderia ecològica, renovació i nova convocatòria de sol·licituds 2011.

5. Inversions no productives.

6. Utilització de serveis d’assessorament per part de les persones agricultores (assessorament tècnic i tecnicoeconòmic).

D) Contracte global d’explotació. Procediment general.

Incorporació de joves agricultors.

Modernització de l’explotació agrària.

Diversificació cap a activitats no agrícoles.

Itinerari formatiu.

Formació per a joves en la seva primera instal·lació.

E) Altres declaracions específiques i altres tràmits

Sol·licitud de qualificació com a explotació agrària prioritària o modificació de la que ja està qualificada.

Sol·licitud de modificació de SIGPAC.

Declaració d’efectius productius de l’OPFH (Organització de Productors de Fruites i Hortalisses).

Declaració de productes genèticament modificats.

Declaració de venda directa dels productes de la pròpia explotació.

F) Altres ajuts vinculats a la DUN

La presentació de la DUN també serà un requisit indispensable per a les sol·licituds dels ajuts següents:

Cessament anticipat de l’activitat agrària.

Ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya.

Ajuts per al foment de l’ús de les assegurances agràries per a produccions agrícoles.

Ajuts per a la reconversió de plantacions de fruita dolça.

Ajuts per al foment de sistemes de producció de races ramaderes autòctones en règim extensiu.

G) Qualsevol altre ajut, declaració o tràmit que es faci públic i/o s’estableixi durant l’any en curs

Annex 2

Informació que ha d’incloure la DUN

A) Pel que fa informació general i dades del declarant

1) La identificació de la persona titular: NIF, nom i/o raó social, domicili, telèfon, dades bancàries de l’entitat financera i el número de compte.

2) En cas de persones físiques: data de naixement, declaració d’agricultor professional (en endavant AP) o agricultor a títol principal (en endavant ATP), sexe, el règim d’afiliació a la Seguretat Social i, per a ajuts determinats, si dins l’explotació hi ha mà d’obra familiar, indicar-ne el nom, el NIF, i el seu percentatge d’aportació de mà d’obra a l’explotació i, si escau, si aquesta mà d’obra és AP o ATP.

3) En cas d’explotació agrària de caràcter associatiu: data de constitució, objecte social, relació dels socis identificats amb el NIF, nom, percentatge de participació dins la societat, percentatge de mà d’obra aportada a l’explotació, si escau, i si són AP, ATP o joves que s’instal·len per primera vegada a l’agricultura.

4) El nombre d’unitats de treball agrari (en endavant UTA) que conforma l’explotació, si s’escau.

5) En el cas de sol·licitud de drets de pagament únic a la reserva nacional, cal declarar per quin/s supòsit/s es realitza la sol·licitud. Si s’escau, caldrà també declarar els recintes afectes pel/s supòsit/s declarat/s.

6) En el cas de sol·licitud de normalització de drets especials de pagament únic la identificació dels drets a normalitzar.

B) Dades de l’explotació

La DUN es compon d’una declaració de superfícies, d’una declaració de dades ramaderes i, si escau, de dades relacionades amb el contracte global d’explotació (en endavant CGE).

1. Dades de la declaració de superfícies

Relació de totes les parcel·les afectes a l’explotació, identificades d’acord amb l’article 17 del Reglament CE 73/2009, en base al Sistema d’Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles de la PAC (SIGPAC). La unitat de declaració és el recinte, el qual es defineix com a una porció continua de terreny que, dins d’una parcel·la, té un mateix ús o aprofitament i un mateix sistema d’explotació.

1.1 Dades mínimes que s’han de declarar per recinte:

a) La identificació SIGPAC de cadascun dels recintes que s’incloguin a la DUN, formada pel codi cadastral del municipi (codi numèric de 5 dígits), del polígon (codi numèric de 3 dígits), de la parcel·la (codi numèric de 4 dígits), de l’agregat, de la zona i el codi de recinte (codi numèric d’1 a 4 dígits).

b) El règim de la titularitat (propietat, arrendament, cessió o altres tipus).

c) La superfície del recinte, expressada en hectàrees fins a dos decimals arrodonits, especificant si és regadiu o secà. En el cas de regadiu, el sistema de reg i de captació d’aigua.

d) El producte o aprofitament que s’hi du a terme, amb la varietat, si escau.

1.2 Dades específiques que s’han de declarar, si escau, per recinte:

a) Declaració específica d’OPFH: les persones titulars que pertanyen a una organització de productors de fruita i hortalisses (OPFH) han d’indicar a quines organitzacions pertanyen i el número de soci respectiu. En el cas de sol·licitar l’ajut de fruits de closca han d’indicar, a més, i per recinte i espècie, el nombre d’arbres.

b) Declaració a efectes del Registre de fruita dolça de Catalunya: s’ha d’indicar el peu, el marc de plantació, el sistema de formació emprat, el sistema de reg emprat i l’any de plantació.

c) Declaració de productes genèticament modificats: s’ha d’indicar la varietat de blat de moro genèticament modificat.

d) Declaració de recintes amb sol·licitud d’ajut a la ramaderia ecològica o l’agricultura ecològica: s’ha d’indicar si és de reconversió o és ecològica.

e) Declaració de recintes amb sol·licitud d’ajut a la producció integrada: s’ha d’indicar si realitzen mètodes alternatius a la lluita química.

f) Declaració de recintes amb sol·licitud d’ajuts a la producció integrada, agricultura racional o de conservació o agricultura ecològica: s’ha d’indicar si es va produir una arrencada de cultius llenyosos amb indicació del conreu previst, període de descans, data i motiu d’arrencada; o, si hi ha canvi de parcel·la, s’ha de declarar l’antiga superfície compromesa i el motiu.

g) Declaració de recintes amb sol·licitud d’ajuts de pràctiques agroambientals que provenen de subrogació: s’ha d’indicar el NIF i el nom de la persona qui subroga.

h) Declaració de recintes amb sol·licitud d’ajut a la producció de llavor certificada: s’ha d’indicar l’empresa certificadora.

2. Dades que ha de recollir la declaració ramadera

a) Descripció de totes les unitats de producció que indiqui les marques de l’explotació i la ubicació, el nom del municipi i de l’explotació, amb identificació de la unitat principal de producció.

b) Identificació de la comunitat autònoma que va gestionar els ajuts l’any anterior.

c) Per espècie s’ha d’identificar si el règim d’explotació és d’integració, si és una explotació ecològica i, si es disposa de races autòctones, s’ha d’indicar el nombre de caps.

d) El nombre de caps (o nombre d’arnes o m², si escau) del cens per espècie, classificació zootècnica, categoria i capacitat.

e) En cas de prima de sacrifici de bovins s’ha de precisar si els animals sol·licitats són sacrificats a un altre estat membre o han estat exportats a països tercers, Ceuta i/o Melilla, i els bovins s’han de relacionar pel codi d’identificació establert a la normativa vigent. En cas d’exportació, la declaració ha d’incloure el nom i l’adreça de la persona exportadora.

f) En el cas de prima per vaca alletant, el número total d’animals dels quals se sol·licita la prima i declaració de la venda de llet que procedeix de l’explotació de la persona sol·licitant.

g) En el cas d’ajut específic per a les persones agricultores d’oví i cabrum amb explotacions orientades a la producció de carn, per a compensar els desaventatges específics lligats a la viabilitat econòmica d’aquest tipus d’explotació, el NIF de l’agrupació.

3. Altres dades de l’explotació relacionades amb el contracte global d’explotació

3.1 Dades relacionades amb el CGE, procediment abreujat:

a) En el cas de sol·licitud d’ajut a l’apicultura per a la millora de la biodiversitat en zones fràgils, s’ha d’indicar el nombre d’arnes i la superfície per als quals se sol·licita l’ajut i en el cas de subrogació el número d’arnes, el NIF i nom de la persona qui subroga.

b) En el cas de sol·licitud d’ajut de ramaderia ecològica, s’ha d’indicar el nombre de caps sol·licitats per espècie i categoria i en el cas de subrogació el número de caps per espècie i categoria, el NIF i nom de la persona qui subroga.

c) En el cas de sol·licitud d’ajut de conservació i millora de races autòctones, s’ha d’indicar el nombre de caps sol·licitats per raça i en el cas de subrogació el número de caps per raça, el NIF i nom de la persona qui subroga.

d) En el cas de sol·licitud d’ajut d’inversions no productives, s’ha d’indicar el tipus, l’import i la descripció de la inversió.

e) En el cas de sol·licitud d’ajut per a la utilització de serveis d’assessorament per part de les persones agricultores, s’ha d’indicar l’import de l’actuació, el tipus d’assessorament i l’entitat assessora.

f) En el cas de sol·licitar l’ajut per a sistemes alternatius a la lluita química en la vinya, agricultura racional i de conservació, i producció integrada indicació de l’Agrupació de Defensa Vegetal a la qual es pertany.

3.2 Dades relacionades amb el CGE, procediment general:

El CGE, procediment general, exigeix que la persona sol·licitant presenti una diagnosi i un pla d’explotació amb el contingut mínim que determina l’article 20 del Decret 50/2007, de 27 de febrer, modificat pel Decret 253/2007, de 20 de novembre.

La DUN facilita elaborar la diagnosi prèvia, el pla d’explotació i descriure les inversions previstes, atès que permet introduir les dades següents:

a) A l’apartat de Diagnosi prèvia: el NIF i el nom de l’assessor, el règim fiscal i el tipus de comptabilitat que porta l’explotació; les assegurances subscrites, la formació acadèmica i els canals de comercialització; el tipus de traçabilitat i els sistemes de qualitat als quals s’acull l’explotació; si realitza diversificació en la seva explotació, indicar quin tipus d’activitats alternatives realitza i quines rendes produeixen; com es gestiona el sòl i quina maquinària utilitza; el tipus d’edificis, instal·lacions i maquinària hàbils de l’explotació, amb indicació de l’any i el valor de compra; ingressos, despeses i altres dades econòmiques per al càlcul d’indicadors econòmics, i l’anàlisi DAFO de l’explotació.

b) A l’apartat d’Inversions previstes: una descripció detallada de les inversions sol·licitades de l’any en curs, i una relació de les inversions previstes a cinc anys, o una declaració del fet que no es preveuen inversions durant aquest període.

c) A l’apartat del Pla d’explotació: els objectius de l’explotació vers les inversions, i les dades econòmiques previstes pel cinquè any de finalització del contracte. Les dades econòmiques inclouran una previsió del nombre d’animals de l’explotació per espècie, la categoria i la superfície productiva, amb indicació del producte, els ingressos i les despeses variables; subvencions; les unitats de treball agrari (UTA) i una descripció de les despeses fixes, incloent l’amortització de les inversions, per poder determinar els indicadors econòmics previstos de l’explotació.

C) Les sol·licituds dels ajuts inclosos a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Annex 3

Municipis en zones desfavorides, zones amb dificultats especials i zones de muntanya de Catalunya

Als efectes dels ajuts esmentats a l’annex 1 d’aquesta Ordre, es consideraran municipis en zones desfavorides i zones de muntanya els que es relacionen a continuació.

Nota: (*) indica els municipis amb pluviometria anual superior a 800 l/m².

Municipis situats en zones desfavorides

Comarca de les Garrigues

Albagés, l’

Albí, l’

Arbeca

Bellaguarda

Borges Blanques, les

Bovera

Castelldans

Cervià

Cogul, el

Espluga Calba, l’

Floresta, la

Fulleda

Granadella, la

Granyena de les Garrigues

Juncosa

Omellons, els

Puiggròs

Soleràs, el

Tarrés

Torms, els

Vilosell, el

Vinaixa

Comarca del Segrià

Alcanó

Alfés

Aspa

Llardecans

Maials

Sarroca de Lleida

Sunyer

Torrebesses

Comarca del Solsonès

Clariana de Cardener

Comarca del Priorat

Bellmunt del Priorat

Capçanes

Falset

Gratallops

Guiamets, els

Lloar, el

Marçà

Masroig, el

Molar, el

Poboleda

Porrera

Torre de Fontaubella, la

Torroja de Priorat

Vilella Baixa, la

Comarca de la Ribera d’Ebre

Ascó

Benissanet

Flix

Garcia

Ginestar

Miravet

Móra d’Ebre

Móra la Nova

Rasquera

Riba-roja d’Ebre

Tivissa

Torre de l’Espanyol, la

Vinebre

Comarca de la Terra Alta

Batea

Bot

Caseres

Corbera d’Ebre

Gandesa

Pinell de Brai, el

Pobla de Massaluca, la

Vilalba dels Arcs

Municipis situats en zones amb dificultats especials

Comarca d’Era Val d’Aran

Naut Aran*

Vielha e Mijaran*

Comarca de l’Alta Ribagorça

Vall de Boí (Barruera)*

Vilaller*

Comarca del Pallars Jussà

Torre de Cabdella, la*

Comarca del Pallars Sobirà

Alt Àneu*

Espot*

Esterri d’Àneu

Guingueta d’Àneu, la*

Sort*

Municipis situats en zones de muntanya

Comarca de l’Anoia

Argençola

Bellprat

Calonge de Segarra

Llacuna, la

Montmaneu

Pujalt

Rubió

Santa Maria de Miralles

Sant Pere Sallavinera

Veciana

Comarca del Bages

Aguilar de Segarra

Castellfollit del Boix

Estany, l’

Moià

Mura

Sant Feliu Sasserra

Sant Mateu de Bages

Talamanca

Comarca del Berguedà

Bagà*

Berga*

Borredà*

Capolat*

Castell de l’Areny*

Castellar del Riu*

Castellar de n’Hug*

Cercs*

Espunyola, l’*

Fígols*

Gisclareny*

Gósol*

Guardiola de Berguedà*

Montclar

Montmajor

Nou, la*

Olvan

Pobla de Lillet, la*

Puig-reig

Quart, la*

Sagàs

Saldes*

Sant Jaume de Frontanyà*

Sant Julià de Cerdanyola*

Santa Maria de Merlès

Vallcebre*

Vilada*

Viver i Serrateix

Comarca de la Cerdanya

Alp*

Bellver de Cerdanya

Bolvir

Das*

Fontanals de Cerdanya*

Ger*

Guils de Cerdanya*

Isòvol

Lles*

Llívia

Meranges*

Montellà i Martinet*

Prats i Sansor

Prullans*

Puigcerdà

Riu de Cerdanya*

Urús*

Comarca d’Osona

Alpens*

Brull, el*

Centelles

Collsuspina*

Espinelves*

Lluçà*

Montesquiu*

Muntanyola

Orís

Oristà

Perafita*

Prats de Lluçanès

Rupit i Pruit*

Sant Agustí de Lluçanès*

Sant Bartomeu del Grau

Sant Boi de Lluçanès*

Sant Julià de Vilatorta*

Sant Martí de Centelles

Sant Martí d’Albars*

Sant Pere de Torelló*

Sant Quirze de Besora*

Sant Sadurní d’Osormort*

Santa Eulàlia de Riuprimer

Santa Maria de Besora*

Santa Maria de Corcó*

Seva*

Sobremunt

Sora*

Tavèrnoles*

Tavertet*

Vidrà*

Viladrau*

Vilanova de Sau*

Comarca del Vallès Occidental

Gallifa

Comarca del Vallès Oriental

Aiguafreda*

Castellcir

Castellterçol

Figaró-Montmany

Fogars de Montclús*

Granera

Montseny*

Sant Feliu de Codines

Sant Quirze Safaja

Tagamanent*

Comarca de l’Alt Empordà

Albanyà*

Maçanet de Cabrenys*

Vajol, la*

Comarca de la Garrotxa

Argelaguer*

Beuda*

Mieres*

Montagut*

Planes d’Hostoles, les*

Preses, les*

Riudaura*

Sales de Llierca*

Sant Aniol de Finestres*

Sant Feliu de Pallerols*

Sant Ferriol*

Sant Joan les Fonts*

Santa Pau*

Tortellà*

Vall d’en Bas, la*

Vall de Bianya, la*

Comarca del Pla de l’Estany

Sant Miquel de Campmajor*

Comarca del Ripollès

Campdevànol*

Campelles*

Camprodon*

Gombrèn*

Llanars*

Llosses, les*

Molló*

Ogassa*

Pardines*

Planoles*

Queralbs*

Ribes de Freser*

Ripoll*

Sant Joan de les Abadesses*

Vallfogona de Ripollès*

Sant Pau de Segúries*

Setcases*

Toses*

Vilallonga de Ter*

Comarca de la Selva

Cellera de Ter, la*

Osor*

Sant Hilari Sacalm*

Susqueda*

Tossa de Mar

Comarca de l’Alt Urgell

Alàs i Cerc*

Arsèguel

Bassella

Cabó*

Cava*

Coll de Nargó*

Estamariu*

Fígols i Alinyà*

Josa i Tuixén*

Montferrer i Castellbò*

Oliana

Organyà

Peramola

Pont de Bar, el*

Ribera d’Urgellet*

Seu d’Urgell, la*

Valls de Valira, les*

Valls d’Aguilar, les*

Vansa i Fórnols, la*

Comarca de l’Alta Ribagorça

Pont de Suert, el*

Comarca de les Garrigues

Pobla de Cérvoles, la

Comarca de la Noguera

Àger

Alòs de Balaguer

Avellanes i Santa Linya, les

Baronia de Rialb, la

Camarasa

Os de Balaguer

Tiurana

Vilanova de Meià

Comarca del Pallars Jussà

Abella de la Conca*

Castell de Mur*

Gavet de la Conca

Isona i Conca Dellà

Llimiana

Pallars Jussà (Conca de Dalt)*

Pobla de Segur, la*

Salàs de Pallars

Sant Esteve de la Sarga*

Sarroca de Bellera*

Senterada*

Talarn

Tremp

Comarca del Pallars Sobirà

Alins*

Baix Pallars

Esterri de Cardós

Farrera*

Lladorre*

Llavorsí*

Rialp*

Soriguera*

Tírvia

Vall de Cardós, la

Comarca de la Segarra

Biosca

Estaràs

Montoliu de Segarra

Montornès de Segarra

Ribera d’Ondara

Sant Guim de Freixenet

Talavera

Comarca del Segrià

Almatret

Comarca del Solsonès

Castellar de la Ribera

Coma i la Pedra, la*

Guixers*

Lladurs

Llobera

Molsosa, la

Navès*

Odèn*

Olius

Pinell de Solsonès

Pinós

Riner

Sant Llorenç de Morunys*

Solsona

Comarca de l’Urgell

Omells de na Gaia, els

Vallbona de les Monges

Comarca d’Era Val d’Aran

Arres*

Bausen*

Bordes, es*

Bossòst*

Canejan*

Les*

Vilamòs*

Comarca de l’Alt Camp

Mont-ral

Querol

Comarca del Baix Camp

Albiol, l’

Arbolí, l’

Argentera, l’

Capafonts

Febró, la

Prades

Vilaplana

Comarca del Baix Ebre

Paüls

Comarca de la Conca de Barberà

Barberà de la Conca

Conesa

Forès

Llorac

Montblanc

Passanant

Piles, les

Pontils

Rocafort de Queralt

Santa Coloma de Queralt

Sarral

Savallà del Comtat

Senan

Vallclara

Vallfogona de Riucorb

Vilanova de Prades

Vimbodí

Comarca del Priorat

Bisbal de Falset, la

Cabacés

Cornudella de Montsant

Figuera, la

Margalef

Morera del Montsant, la

Pradell de la Teixeta

Ulldemolins

Vilella Alta, la

Comarca de la Ribera d’Ebre

Palma d’Ebre, la

Comarca de la Terra Alta

Arnes

Fatarella, la

Horta de Sant Joan

Prat de Comte

Annex 4

Càlcul de viabilitat

D’acord amb el que disposen la Llei 19/1995, de 4 de juliol, i l’Ordre de 13 de desembre de 1995, i amb la finalitat d’homogeneïtzar els càlculs de viabilitat d’una explotació agrària, s’estableixen els mòduls de renda neta màxima, estàndard i mínima per hectàrea o cap de bestiar i UTA.

Producte: renda de cultius de secà (euros/ha UTA) (màxima; estàndard; mínima)

Pawlonia: 181,50; 135,00; 88,50.

Cereal: 43,50; 15,00; -13,50.

Retirada, guaret i closes: -44,50; -40,45; -36,41.

Blat de moro: 76,00; 40,00; 4,00.

Oleaginosa, proteaginosa i lleguminosa extensiva: 36,25; 12,50; -11,25.

Cigró, llentia i altres lleguminoses de gra: 920,00; 800,00; 680,00.

Alfals: 112,00; 80,00; 48,00.

Conreus farratgers: 98,00; 70,00; 42,00.

Remolatxa, llúpol, cacauet, càrtam, lli, tabac, cànem i altres cultius industrials: 36,25; 12,50; -11,25.

Tubercle extensiu: 920,00; 800,00; 680,00.

Tomàquet aire lliure: 6.440,00; 5.600,00; 4.760,00.

Maduixa aire lliure: 3.680,00; 3.200,00; 2.720,00.

Horta extensiva excepte tomàquet: 5.800,00; 4.000,00; 2.200,00.

Espècies aromàtiques: 2.020,00; 1.800,00; 1.580,00.

Viver arbre i arbust ornamental a terra (a/lliure): 2.490,00; 2.100,00; 1.710,00.

Vinya: 1.527,50; 1.175,00; 822,50.

Raïm de taula: 2.600,00; 2.000,00; 400,00.

Presseguer, nectariner, albercoquer: 1.495,00; 1.150,00; 805,00.

Naixi: 1.495,00; 1.150,00; 805,00.

Cirerer, prunera, codonyer, actinídia, caquier, nesprer, figuera i altres fruiters de pinyol i llavor: 1.300,00; 1.000,00; 700,00.

Perera, pomera: 1.495,00; 1.150,00; 805,00.

Ametller: 296,00; 240,00; 184,00.

Garrofer, pistatxer: 592,00; 480,00; 368,00.

Avellaner: 370,00; 300,00; 230,00.

Noguer: 518,00; 420,00; 322,00.

Olivera i illa olivera: 518,00; 420,00; 322,00.

Espàrrecs: 4.600,00; 4.000,00; 3.400,00.

Forestal fuster: 18,15; 13,50; 8,85.

Pollancre: 181,50; 135,00; 88,50.

Castanyer: 36,30; 27,00; 17,70.

Producte: renda de cultius de regadiu (euros/ha UTA) (màxima; estàndard; mínima)

Pawlonia: 242,00; 180,00; 118,00.

Cereal: 95; 50,00; 5,00.

Retirada i guaret: -44,50; -40,45; -36,41.

Blat de moro: 152,00; 80,00; 8,00.

Oleaginosa, proteaginosa i lleguminosa extensiva: 95,00; 50,00; 5,00.

Cigró, llentia i altres lleguminoses de gra: 2.760,00; 2.400,00; 2.040,00.

Alfals: 224,00; 160,00; 96,00.

Conreus farratgers: 168,00; 120,00; 72,00.

Remolatxa, llúpol, cacauet, càrtam, lli, tabac, cànem i altres cultius industrials: 95,00; 50,00; 5,00.

Tubercle extensiu: 2.760,00; 2.400,00; 2.040,00.

Arròs: 232,00; 80,00; -72,00.

Tomàquet aire lliure: 15.640,00; 13.600,00; 11.560,00.

Tomàquet sota plàstic: 29.050,00; 24.500,00; 19.950,00.

Maduixa aire lliure: 13.800,00; 12.000,00; 10.200,00.

Maduixa sota plàstic: 24.900,00; 21.000,00; 17.100,00.

Horta excepte tomàquet: 17.400,00; 12.000,00; 6.600,00.

Horta sota plàstic excepte tomàquet: 37.750,00; 31.500,00; 25.650,00.

Espècies aromàtiques: 4.040,00; 3.600,00; 3.160,00.

Viver arbre i arbust ornamental a terra (a/lliure): 6.225,00; 5.250,00; 4.275,00.

Viver planta ornamental en test (a/lliure): 24.900,00; 21.000,00; 17.100,00.

Viver multiplicació (a/lliure): 41.500,00; 35.000,00; 28.500,00.

Viver planta d’interior i temporada hivernacle: 49.800,00; 42.000,00; 34.200,00.

Viver flor tallada hivernacle: 41.500,00; 35.000,00; 28.500,00.

Viver multiplicació hivernacle: 107.900,00; 91.000,00; 74.100,00.

Vinya: 1.625,00; 1.250,00; 875,00.

Raïm de taula: 3.900,00; 3.000,00; 2.100,00.

Presseguer, nectariner, albercoquer: 2.600,00; 2.000,00; 1.400,00.

Naixi: 4.225,00; 3.250,00; 2.275,00.

Cirerer, prunera, codonyer, actinídia, caquier, nesprer, figuera i altres fruiters de pinyol i llavor: 2.600,00; 2.000,00; 1.400,00.

Perera, pomera: 2.925,00; 2.250,00; 1.575,00.

Ametller: 666,00; 540,00; 414,00.

Garrofer, pistatxer: 740,00; 600,00; 460,00.

Avellaner: 740,00; 600,00; 460,00.

Noguer: 814,00; 660,00; 506,00.

Taronger, llimoner, aranger, mandariner, cítrics híbrids: 1.802,50; 1.225,00; 647,50.

Olivera i illa olivera: 740,50; 600,00; 460,00.

Espàrrecs: 13.800,00; 12.000,00; 10.200,00.

Caps de bestiar: renda (euros/cap UTA) (màxima; estàndard; mínima).

Boví femelles (bovins de llet): 247,00; 130,00; 13,00.

Boví femelles (bovins de carn): 95,00; 50,00; 5,00.

Boví engreix propis (bovins de llet i carn): 33,00; 3,75; -25,50.

Boví engreix integrat (bovins de llet i carn): 32,40; 0,00; -32,40.

Boví preengreix (bovins de carn i llet): 69,60; 48,00; 26,40.

Boví reposició (bovins de llet): 62,64; 43,20; 23,76.

Boví reposició (bovins de carn): 69,60; 48,00; 26,40.

Ovelles femelles: 11,40; 6,00; 0,60.

Ovelles i cabres engreix i altres: 26,10; 18,00; 9,90.

Cabres femelles: 43,50; 30,00; 16,50.

Porcs femelles pròpies: 108,94; 96,25; 83,56.

Porcs femelles integrades: 99,60; 88,00; 76,40.

Porcs engreix propis: 9,99; 8,25; 6,51.

Porcs engreix integrats: 8,66; 7,15; 5,64.

Porcs recria/transició: 8,34; 6,60; 4,86.

Porcs reposició: 27, 11; 21,45; 15,80.

Porcs mascles: 764,50; 605,00; 445,50.

Gallines ous propis: 0,84; 0,72; 0,60.

Gallines ous integrats: 0,78; 0,67; 0,56.

Pollastres engreix propis: 0,70; 0,55; 0,41.

Pollastres engreix integrats: 0,62; 0,49; 0,36.

Gallines femelles: 3,70; 2,88; 2,06.

Gallines-pollastres altres propis: 0,92; 0,72; 0,52.

Pollastres altres integrats: 0,86; 0,67; 0,48.

Gallines-pollastres cria, recria/transició, i reposició: 0,34; 0,26; 0,19.

Galls dindi femelles i ous: 7,29; 5,77; 4,25.

Galls dindi engreix i altres: 1,67; 1,32; 0,97.

Galls dindi reposició i recria/transició: 1,25; 0,99; 0,75.

Faisans femelles i ous: 5,21; 4,12; 3,03.

Faisans engreix, reposició, recria/transició i altres: 1,39; 1,10; 0,81.

Perdius femelles i ous: 0,83; 0,66; 0,49.

Perdius engreix, reposició, recria/transició i altres: 0,42; 0,33; 0,24.

Guatlles femelles: 0,99; 0,63; 0,27.

Guatlles ous: 2,71; 2,14; 1,57.

Guatlles engreix, reposició, recria/transició i altres: 0,32; 0,25; 0,19

Ànecs femelles i ous: 5,42; 4,29; 3,16.

Ànecs engreix, recria/transició, reposició, i altres: 3,61; 2,86; 2,11.

Oques femelles i ous: 5,42; 4,29; 3,16.

Oques engreix, recria/transició, reposició, i altres: 3,61; 2,86; 2,11.

Conills femelles: 34,86; 29,40; 23,94.

Ratites (estruç) femelles, ous i engreix: 130,00; 100,00; 70,00.

Èquids (ases i muls) femelles: 130,00; 100,00; 70,00.

Èquids (cavalls) femelles: 162,50; 125,00; 87,50.

Èquids (ases i muls) reposició, recria, i engreix: 117,00; 90,00; 63,00.

Èquids (cavalls) reposició, recria, i engreix: 136,50; 105,00; 73,50.

Èquids selecció (raça) mascles: 650,00; 500,00; 350,00.

Apícola transhumant: 66,40; 56,00; 45,60.

Apícola estant: 24,90; 21,00; 17,10.

Cargols: 1,82; 1,35; 0,89.

Annex 5

Documentació a adjuntar amb la sol·licitud de qualificació d’explotació agrària prioritària

La sol·licitud d’explotació agrària prioritària s’ha d’acompanyar de la documentació requerida per a la presentació de la DUN i de la documentació següent:

a) Persones físiques.

En cas de declarar mà d’obra assalariada, l’informe de compte de cotització dels darrers dotze mesos, si no s’ha autoritzat el DARP per obtenir aquesta informació d’acord amb que estableix l’article 8.3 d’aquesta Ordre.

En cas que la persona sol·licitant sigui una persona agricultora jove i manifesti no haver fet mai la declaració de l’IRPF, haurà d’aportar l’alta censal de l’impost d’activitats econòmiques, si no s’ha autoritzat el a obtenir aquesta informació d’acord amb el que estableix l’article 8.3 d’aquesta l’Ordre.

En cas de comunitats de béns, còpia del contracte privat o de l’escriptura pública en la qual es protocol·laritza el contracte.

b) Persones jurídiques.

Còpia dels estatuts socials, si s’escau. Si aquesta documentació està disponible al Registre d’Entitats Jurídiques o al Registre de Cooperatives, el DARP ho verificarà d’ofici.

Relació actualitzada dels seus integrants.

En cas que es tracti de socis/sòcies agricultors/ores professionals, caldrà aportar les còpies de la declaració de l’IRPF de l’últim any i l’informe de vida laboral, si no s’ha autoritzat el DARP a obtenir aquesta informació d’acord amb el que estableix l’article 8.3 d’aquesta l’Ordre.

Els òrgans competents del DARP comprovaran d’ofici el compliment dels requisits d’acord amb la documentació aportada amb la sol·licitud i la informació disponible a les bases de dades i registres.

(11.017.146)

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *