La Cantera a 500 metres de Masies Catalanes !!

Publicat al Diari Oficial de la Generaliat de Catalunya DOG 5831 del dia 4 de març del 2011

ANUNCI

d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental per ampliació d’una activitat d’aprofitament de recursos miners, promoguda per Canteras la Ponderosa, SA, al terme municipal d’Alcover (exp. TA20100006).

En compliment del que disposa l’article 31 del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i s’adapten els seus annexos, se sotmet a informació pública el projecte i la documentació que acompanya la sol·licitud d’autorització ambiental per ampliació d’una activitat d’aprofitament de recursos miners, promoguda per Canteras la Ponderosa, SA, al terme municipal d’Alcover.

L’expedient està a disposició del públic, en hores d’oficina, a les dependències de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada, Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14 durant el termini de vint dies hàbils. Durant aquest termini, s’admetran totes les al·legacions que es presentin per escrit.

Tarragona, 22 de febrer de 2011

ANTONI SANS MESALLES

Cap de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada

(11.053.021)

ORDRE AAM/8/2011, de 19 de gener, per la qual s’estableix i es regula la declaració única agrària de 2011

ORDRE AAM/8/2011, de 19 de gener, per la qual s’estableix i es regula la declaració única agrària de 2011. (Correcció d’errades en el DOGC núm. 5821, pàg. 10662, de 18.2.2011).. (Pàg. 6165)ORDRE

AAM/8/2011, de 19 de gener, per la qual s’estableix i es regula la declaració única agrària de 2011. (Correcció d’errades en el DOGC núm. 5821, pàg. 10662, de 18.2.2011).

NOTA. En aquest text s’han introduït les correccions d’errada publicades en el DOGC.

El Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 de setembre, estableix disposicions comunes aplicables als règims d’ajut directe als agricultors en el marc de la política agrària comuna i instaura determinats règims d’ajut pels quals es modifiquen alguns reglaments comunitaris; i el Reglament (CE) núm. 1122/2009 de la Comissió, de 30 de novembre, estableix normes de desenvolupament del Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, referent a la condicionalitat, la modulació i el sistema integrat de gestió i control en els règims d’ajut directe als agricultors establerts pel Reglament, i normes de desenvolupament del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, referent a la condicionalitat en el règim d’ajut implantat per al sector vitivinícola.

El Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre, relatiu a l’ajut al desenvolupament rural per mitjà del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), estableix que les activitats i les operacions a càrrec d’aquest fons es determinen tenint en compte les característiques singulars de l’activitat agrícola fruit de les desigualtats estructurals i naturals entre les diferents zones rurals.

La Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària, estableix la necessitat de definir un marc de referència que permeti analitzar i definir una estratègia per al desenvolupament de l’agricultura i la modernització de les seves estructures i la potenciació del medi rural. Una mostra d’aquest esperit és la disposició addicional segona d’aquest text legal, que preveu la creació del Registre d’explotacions agràries de Catalunya i que fou creat mitjançant el Decret 263/2003, de 21 d’octubre.

A Catalunya la declaració única agrària (DUN) es va instaurar mitjançant l’Ordre de 20 de desembre de 2000 i cada any s’actualitza mitjançant la publicació de l’ordre corresponent.

La DUN constitueix un sistema unificat que permet la concessió i el control dels ajuts que provenen de fons comunitaris, i el coneixement real de les superfícies de les explotacions agràries que siguin susceptibles de rebre ajuts, amb l’extensió de l’obligatorietat ja existent a altres línies d’ajuts, per tal d’augmentar l’eficàcia, la rendibilitat i el control en la concessió, i que al mateix temps facilita la presentació de les sol·licituds a les persones interessades.

Al mateix temps la DUN permet complir el Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica, que en matèria de simplificació de tràmits i de tramitació electrònica facilita una reducció de les càrregues per als/les titulars de les explotacions, però per altra banda no eximeix de la responsabilitat de complir la normativa.

El contracte global d’explotació creat pel Decret 50/2007, de 27 de febrer, modificat pel Decret 253/2007, de 20 de novembre, tracta d’adaptar les explotacions agràries de Catalunya a les reformes de la política agrària comuna, assegurant el respecte al medi ambient i una millor eficàcia en la gestió tècnica i econòmica de l’explotació per aconseguir una millor rendibilitat per mitjà d’un acord de compromisos entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les persones titulars de les explotacions agràries. En aquest sentit, les explotacions agràries que es comprometin amb l’Administració han de ser declarades a la DUN.

El Decret 203/2005, de 27 de setembre, pel qual es crea el Registre de plantacions de fruita dolça de Catalunya, estableix que totes les parcel·les de fruita dolça de Catalunya han d’estar inscrites al Registre.

L’Ordre ARP/135/2006, de 23 de març, sobre el reconeixement d’entitats col·laboradores amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en matèria d’ajuts i subvencions, preveu que entitats alienes a l’Administració col·laborin en la gestió de la presentació d’aquestes declaracions i convé modificar-la per tal d’actualitzar els anys de col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural exigits a determinada tipologia d’entitats col·laboradores per tenir aquesta consideració.

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, per una banda reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se electrònicament amb l’Administració per a l’exercici dels drets reconeguts a l’article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú; i per altra banda, a la seva disposició final vuitena, estableix l’obligació de les administracions a dictar les disposicions necessàries per al desenvolupament i l’aplicació de la Llei.

Així mateix, al seu article 23, determina que les administracions públiques podran, amb caràcter general o específic, habilitar persones físiques o jurídiques per a la realització de determinades transaccions en representació de les persones interessades.

La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix la possibilitat de tramitació electrònica dels procediments administratius, i la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, recull l’impuls de la incorporació de mitjans electrònics del sector públic de Catalunya en les seves relacions amb les empreses i els ciutadans.

D’acord amb els antecedents exposats, vista l’experiència assolida en aquesta matèria en campanyes anteriors i de conformitat amb la legislació vigent, és procedent regular novament la declaració única agrària per a l’any 2011, recollint els punts esmentats.

En conseqüència, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Concepte

1.1 La declaració única agrària (DUN) consisteix en una declaració anual que ha realitzar la persona titular de l’explotació agrària ubicada a Catalunya que vulgui sol·licitar els ajuts i/o efectuar les declaracions relacionats a l’annex 1 d’aquesta Ordre i/o donar-se d’alta o fer modificacions al Registre d’explotacions agràries de Catalunya d’acord amb el Decret 263/2003, de 21 d’octubre, i al Registre de plantacions de fruita dolça de Catalunya que regula el Decret 203/2005, de 27 de desembre, si escau, en cas d’explotacions agrícoles. També l’han de realitzar les persones titulars d’explotacions sotmeses als requisits de la condicionalitat per haver percebut l’ajut als plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya o l’ajut a l’abandonament de la vinya les campanyes 2008/2009 o 2009/2010.

1.2 La DUN ha d’incloure la totalitat de la superfície amb cultius herbacis, llenyosos, pastures, forestals i improductives, així com les dades de ramaderia que formin part de l’explotació. Una mateixa superfície no podrà estar inclosa en diferents declaracions, excepte en els casos previstos a l’article 4.5 d’aquesta Ordre.

1.3 La DUN serà el mitjà que ha d’utilitzar la persona titular d’una explotació per comunicar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (en endavant DARP) qualsevol modificació de la superfície declarada.

Article 2

Procediment de realització i presentació de la DUN

2.1 La DUN inclourà la informació que es detalla a l’annex 2, es realitzarà amb els suports informàtics que el DARP posarà a disposició de les persones titulars de l’explotació i de les entitats que col·laborin i/o assessorin en la formalització dels impresos normalitzats, i caldrà que la seva presentació es faci en suport informàtic i en suport paper. En el cas d’optar per la presentació en suport informàtic amb certificat de signatura electrònica, o confirmació de la declaració simplificada per Internet, no caldrà el suport paper.

Per tal de facilitar-ne la tramitació, els sistemes normalitzats de sol·licituds es facilitaran en tot o en part emplenats amb informació de dades emmagatzemades en sistemes propis o pertanyents a altres administracions, amb la finalitat que la persona titular la verifiqui i, si s’escau, la modifiqui i completi, d’acord a l’article 35.3 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

2.2 Es consideraran entitats col·laboradores en matèria d’elaboració i tramitació de la DUN les entitats que estiguin reconegudes d’acord amb l’Ordre ARP/135/2006, de 23 de març, i que, a més, hagin signat el conveni de col·laboració específic corresponent.

2.3 El DARP donarà a conèixer la llista de les entitats que col·laborin i/o assessorin en la formalització de la DUN.

2.4 La persona titular de l’explotació signarà tots els fulls de la DUN i aportarà la documentació exigida per la normativa reguladora de cada ajut sol·licitat. Si la DUN la signa una persona representant de la persona titular de l’explotació, caldrà acreditar aquesta representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

2.5 Les entitats que col·laborin i/o assessorin en la formalització de la DUN lliuraran al DARP, dins els terminis legalment establerts a les ordres de convocatòria corresponents, els impresos, els fitxers generats en l’aplicació informàtica i la documentació complementària segons el procediment que s’estableixi anualment.

2.6 La data de presentació de les sol·licituds serà la data d’entrada al registre del DARP (registre corporatiu S@rcat), segons les condicions de lliurament establertes als apartats anteriors d’aquest article, sens perjudici de fer ús de la resta de mitjans i llocs que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Article 3

Procediment de presentació mitjançant signatura electrònica

3.1 El titular de l’explotació podrà presentar la DUN en suport informàtic, mitjançant la signatura electrònica subministrada per les entitats de certificació reconegudes per l’Agència Catalana de Certificació, d’acord amb els requisits establerts a la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

En el cas de confirmació de la declaració simplificada es realitzarà amb usuari i contrasenya facilitat pel Departament, d’acord amb l’article 16 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

3.2 Les entitats col·laboradores i/o assessores en l’elaboració i tramitació de la DUN podran representar les persones titulars de l’explotació per via telemàtica sempre que acreditin l’autorització de la representació mitjançant l’imprès normalitzat (i-4112) que facilita el DARP. La signatura electrònica l’han de reconèixer i subministrar les entitats de certificació reconegudes per l’Agència Catalana de Certificació.

3.3 La DUN i les sol·licituds d’ajut presentades per via telemàtica seran registrades mitjançant el registre corporatiu de la Generalitat de Catalunya, S@rcat.

3.4 Els documents en suport informàtic produïts vàlidament per l’aplicació DUN 2011 tindran la consideració de documents originals, sempre que incloguin la signatura electrònica corresponent, estiguin registrats, i compleixin la resta de requisits legalment establerts.

Article 4

Termini de presentació

4.1 La DUN es podrà presentar des de la data d’entrada en vigor d’aquesta Ordre fins al 31 de desembre de 2011.

4.2 Per als ajuts vinculats a la DUN i descrits a l’annex 1 d’aquesta Ordre, caldrà presentar la DUN juntament amb la sol·licitud corresponent, dins els terminis establerts a la convocatòria respectiva de cada ajut. No es podrà presentar cap sol·licitud per als ajuts de l’annex 1 sense l’aportació prèvia o simultània de la declaració de superfícies i/o la declaració ramadera corresponent. En el cas de les explotacions sotmeses als requisits de la condicionalitat per haver percebut la persona titular determinats ajuts vitivinícoles descrits a l’article 1.1, el termini serà l’establert per a la sol·licitud única a què es refereix l’apartat A de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

4.3 En cas de presentació de segones DUN dins els terminis establerts, deixaran sense efecte l’anterior declaració i/o sol·licituds, excepte si es tracta de sol·licituds de prima per sacrifici de bovins en el cas d’animals sacrificats en un altre estat membre, o exportats vius a un país tercer, Ceuta i Melilla, casos en els que les posteriors sol·licituds es tractaran com a noves sol·licituds que no substitueixen les ja presentades.

4.4 Es podran presentar modificacions de les declaracions de superfície que no impliquin noves sol·licituds ni renúncies d’ajuts durant el període que preveu la normativa comunitària reguladora dels ajuts. Aquestes modificacions es presentaran d’acord amb el sistema que estableixen els articles 2 i 3 d’aquesta Ordre.

4.5 Si calgués presentar una nova declaració durant la mateixa campanya i fora dels terminis fixats per la normativa dels ajuts descrits a l’annex 1, s’haurà d’acreditar documentalment que les modificacions de superfície respecte de la primera declaració s’han realitzat amb posterioritat a aquesta. Si no es pot acreditar aquesta circumstància no es tindrà en compte la darrera declaració.

4.6 Si calgués presentar la renúncia a un ajut un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’ha de presentar un escrit específic de renúncia davant les oficines comarcals del DARP, sens perjudici de fer ús de la resta de mitjans i llocs que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Article 5

Lloc de presentació i de tramitació

5.1 La DUN es presentarà d’acord amb el sistema que preveuen els articles 2 i 3 d’aquesta Ordre. Les sol·licituds, normalitzades, es presentaran, preferentment, a les oficines comarcals del DARP, sens perjudici de fer ús de la resta de mitjans i llocs que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

5.2 La DUN es tramita a la comunitat autònoma on s’ubiqui la major part de la superfície declarada. En cas de no tenir superfície declarada, es tramitarà a la comunitat autònoma on s’ubiqui l’explotació ramadera principal.

5.3 Quan la tramitació correspongui a una comunitat autònoma diferent de Catalunya i inclogui sol·licituds d’ajuts de contracte global d’explotació (en endavant CGE), aquestes es gestionaran des de Catalunya, sens perjudici que la resta de la DUN es gestioni des de la comunitat autònoma corresponent.

5.4 Quan la tramitació correspongui a Catalunya, la DUN es gestionarà des de l’oficina comarcal corresponent del DARP, d’acord amb els criteris següents:

a) En cas de sol·licitar ajuts ramaders, es gestionarà a l’oficina comarcal de la comarca on s’ubiqui l’explotació ramadera principal, independentment d’on estiguin ubicades les superfícies declarades.

b) En cas de no sol·licitar ajuts ramaders, es gestionarà a l’oficina comarcal de la comarca on s’ubiquin la major part de les superfícies declarades.

Article 6

Documentació a presentar

A la DUN s’adjuntarà, si s’escau, la documentació que es relaciona a continuació. No obstant això, no caldrà presentar la documentació que ja s’hagi presentat anteriorment al DARP i de la qual no n’hagin variat les dades i continuïn sent vigents:

a) Tota la documentació que es demani específicament per a cadascun dels ajuts sol·licitats i que s’especifiquin als annexos d’aquesta Ordre i a les ordres de convocatòria dels ajuts corresponents.

b) Verificació de les dades d’identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l’acrediti, si s’escau, si no s’ha autoritzat el DARP a obtenir aquesta informació, d’acord amb el que estableix l’article 8.3. En cas que la persona titular signi la DUN amb signatura electrònica no cal aportar cap document acreditatiu d’identitat.

c) En cas de fer declaracions de parcel·les d’aprofitament farratger en comú, s’ha de presentar el certificat d’adjudicació emès per les entitats gestores per mitjà de l’aplicació web que el DARP posa a la seva disposició, si s’escau.

d) L’imprès d’autorització de signatura i/o de representació, si s’escau.

e) En cas de sol·licitar la qualificació d’explotació agrària prioritària, la documentació que consta a l’annex 5.

f) En cas de sol·licitar modificacions de SIGPAC que afectin parcialment un recinte, serà requisit indispensable l’elaboració i la presentació d’un croquis mitjançant l’aplicació DUN.

g) Croquis del recinte, en cas que es vulgui justificar parcialment el pendent de la superfície del guaret per l’ajut agroambiental de Millora dels hàbitats esteparis de la plana agrícola de Xarxa Natura 2000.

Article 7

Declaracions responsables

7.1 La persona declarant haurà de ratificar mitjançant la signatura de la sol·licitud, entre d’altres, les declaracions responsables següents:

a) Que totes les dades que consten a la DUN són certes i que es compromet a aportar les dades i els documents necessaris per a la seva comprovació.

b) Que accepta les condicions i els compromisos establerts a les disposicions legals que regulen l’ajut, si escau, i les verificacions corresponents.

c) Que no està sotmès a les causes que impedeixin adquirir la condició de persona beneficiària que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 99 del Decret 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

d) Que el compte corrent on s’ha d’ingressar la quantia de l’ajut inclòs en aquest imprès pertany a la persona beneficiària de l’ajut.

e) Que compleix la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

f) Que és titular de l’explotació, dels béns declarats a la diagnosi i del lloc on es realitza la inversió, si s’escau (persona propietària, arrendatària, cessionària o altres).

g) Que no s’han començat les obres o actuacions per a les quals es demana l’ajut, quan escaigui.

h) Que per a la realització de les obres o actuacions objecte de la seva petició no ha demanat ni té concedit cap ajut econòmic pel mateix concepte; o bé, si el té demanat i/o concedit, a quin organisme i la quantia de la subvenció o el préstec.

i) Que no ha demanat ni té concedit cap ajut econòmic subjecte al Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat de minimis, durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors; o bé, si el té demanat i/o concedit, a quin organisme, per quin concepte i la quantia de la subvenció o el préstec, en cas de sol·licitar els ajuts de diversificació cap a activitats no agrícoles.

j) En el cas d’entitats que sol·licitin algun ajut de CGE, declaració responsable del compliment del que estableix l’article 36 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de modificació del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

k) En el supòsit que l’empresa tingui una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, declaració conforme l’empresa beneficiària ha previst, conjuntament amb els agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en llurs centres de treball.

l) Que accepta les condicions, els compromisos i les verificacions establertes a les disposicions legals que regulen aquesta declaració i sol·licituds d’ajuts, que coneix la normativa específica que els regula i que no presenta, durant aquesta campanya, cap altra declaració ni sol·licitud pels mateixos conceptes ni a aquesta ni a cap altra comunitat autònoma.

m) Declaració responsable sobre la conformitat de les còpies que hagi de presentar en qualsevol fase del procediment amb l’original corresponent.

n) Qualsevol altre declaració que sigui necessària d’acord amb la legislació vigent.

7.2 D’acord amb el que estableix en l’article 108.2 del Reglament (CE, Euratom) núm. 1605/2002, del Consell, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Reglament financer aplicable al pressupost general de les Comunitats Europees, en relació amb els articles 53 a 53 quinquies, i amb el que estableix l’article 3 del Reglament (CE) núm. 1290/2005, del Consell, de 21 de juny, sobre el finançament de la política agrícola comuna, resten exemptes del compliment dels requisits establerts als apartats c), e), j) i k) de l’apartat anterior les actuacions o aportacions econòmiques que es financin en règim de gestió compartida íntegrament pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA).

Article 8

Efectes de la DUN

8.1 La DUN produeix efectes, únicament, per a la concessió dels ajuts i les subvencions que es relacionen a l’annex 1 d’aquesta Ordre, i les dades que s’inclouen formaran part del Registre d’explotacions agràries de Catalunya i/o del Registre de plantacions de fruita dolça de Catalunya, sense que en cap cas produeixi altres efectes jurídics, excepte la declaració obligatòria del blat de moro genèticament modificat d’acord amb el que estableix la Llei 9/2003, de 25 d’abril, del règim jurídic de la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització dels organismes modificats genèticament.

8.2 La presentació de la DUN comportarà l’alta o la modificació de dades al Registre d’explotacions agràries de Catalunya i/o al Registre de plantacions de fruita dolça de Catalunya.

8.3 La signatura i la presentació de la DUN per part de la persona interessada i dels altres membres de l’explotació declarats comportarà l’autorització al DARP per obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per a la tramitació a emetre per altres administracions o entitats públiques. Si la persona interessada denega expressament l’autorització, caldrà que aporti el certificat o els certificats corresponents mitjançant l’imprès de sol·licitud.

8.4 La inclusió de la dona a la cotitularitat compartida comportarà la inscripció com a cotitular al Registre d’explotacions agràries de Catalunya i l’acceptació del compliment dels requisits del Reial decret 297/2009, de 6 març.

8.5 La declaració d’explotacions sotmeses als requisits de condicionalitat per haver percebut la persona titular determinats ajuts vitivinícoles, descrits a l’article 1.1, es fa a efectes de comprovació del compliment durant els tres anys següents a la percepció de la prima dels requisits legals de gestió, així com les bones condicions agràries i mediambientals que estableix el Reglament (CE) núm. 73/2009, del Consell, de 19 de gener, així com les bones condicions agràries i mediambientals que estableix el Reial decret 486/2009, de 3 d’abril, en relació amb els ajuts directes de la política agrícola comuna.

Article 9

Compromisos

La persona titular d’una DUN es compromet a:

a) Complir els requisits i els compromisos especificats a la normativa que regulen els ajuts esmentats a l’annex 1.

b) Facilitar tots els controls que efectuï qualsevol autoritat competent amb la finalitat de verificar les dades que consten a la declaració presentada, i en especial per comprovar el compliment de les condicions de concessió de l’ajut.

c) Retornar les quantitats per la percepció indeguda dels ajuts associats, si així ho sol·licités l’autoritat competent, incrementades, si s’escau, amb l’interès legal corresponent.

d) En cas de la declaració de blat de moro genèticament modificat, la persona productora ha de conservar durant cinc anys la documentació que acrediti la producció, així com la seva destinació als efectes de l’article 18 de la Llei 9/2003, de 25 d’abril.

Article 10

Sol·licitud de qualificació de l’explotació agrària com a prioritària

10.1 Les persones titulars que vulguin sol·licitar o renovar la qualificació de l’explotació agrària com a prioritària ho hauran de fer mitjançant els procediments que estableix aquesta Ordre. Els requisits de qualificació són els que s’indiquen als articles 4 al 6 i concordants de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries; a l’article 6 del Decret 97/1997, de 15 d’abril, pel qual s’estableixen determinats criteris d’aplicació de la Llei 19/1995, i a l’Ordre de 13 de desembre de 1995, que desenvolupa determinats aspectes de la Llei 19/1995.

10.2 El procés de qualificació es farà en base a les dades declarades a la DUN.

10.3 Si la persona titular vol rebre les notificacions de forma telemàtica, haurà d’autoritzar-ho de manera expressa, mitjançant l’imprès de sol·licitud, a la casella habilitada per aquest supòsit d’acord amb l’article 56 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Article 11

Mòduls de renda

Als efectes dels ajuts i les declaracions esmentats a l’annex 1, el nivell de renda unitària de treball d’una explotació agrària es calcularà basant-se en els mòduls de renda que estableix l’annex 4 sobre càlcul de viabilitat i en les dades declarades a la DUN, i s’actualitzarà anualment.

Article 12

Zones desfavorides, zones amb dificultats especials i zones de muntanya

Als efectes dels ajuts que es detallen a l’annex 1, es consideraran zones desfavorides, zones amb dificultats especials i zones de muntanya les esmentades a l’annex 3.

Disposicions finals

Primera

Modificació de l’Ordre ARP/135/2006, de 23 de març, sobre el reconeixement d’entitats col·laboradores amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en matèria d’ajuts i subvencions.

Es modifica l’article 3.1.5 amb la redacció següent:

“Les entitats que hagin col·laborat amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en els dos últims anys en matèria d’ajuts i subvencions.”

Segona

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació.

Barcelona, 19 de gener de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació

i Medi Natural

Annex 1

Ajuts i declaracions associats a la DUN

Els ajuts i declaracions associats a la DUN resten sotmesos a la convocatòria específica corresponent de cada ajut.

A) Sol·licitud única i declaracions específiques

1. Pagament únic.

Ajuts de pagament únic.

Sol·licitud de drets de pagament únic de la reserva nacional.

Sol·licitud de normalització dels drets especials.

Admissió al pagament únic per incorporació de nous sectors.

2. Ajuts i declaracions a superfície.

Ajut específic als productors d’arròs.

Ajut específic a les proteaginoses.

Ajut als fruits de closca.

Ajut a la producció de llavor certificada.

Ajut específic per hectàrea als llegums de qualitat.

Declaració de superfície farratgera als efectes del càlcul de densitat ramadera pel pagament addicional de vaques alletants i per l’ajut específic al sector lacti en zones desfavorides.

Declaració de superfície farratgera per deshidratar.

3. Ajuts ramaders.

Prima per vaca alletant.

Pagament addicional a les explotacions que mantenen vaques alletants.

Prima pel sacrifici de bovins.

Pagament addicional a la producció de carn de vaquí de qualitat reconeguda oficialment.

Ajut específic per a les persones agricultores d’oví i cabrum amb producció emparada per denominacions de qualitat.

Ajut específic a les persones agricultores d’oví-cabrum amb explotacions orientades a la producció de carn, per a compensar els desavantatges específics lligats a la viabilitat econòmica d’aquest tipus d’explotació.

Pagament addicional al sector lacti.

Ajut específic per a compensar els desavantatges específics que afecten les persones agricultores del sector lacti a zones econòmicament vulnerables o sensibles des del punt de vista mediambiental i per a tipus de producció econòmicament vulnerables.

Ajut per fomentar la producció de productes lactis de qualitat.

B) Renovació de mesures agroambientals d’anteriors programes de desenvolupament rural

Foment dels mètodes de producció agrària compatibles amb les zones humides incloses a la llista de la convenció de RAMSAR (antic règim).

C) Contracte global d’explotació. Procediment abreujat

1. Indemnització compensatòria.

Indemnització compensatòria en zones de muntanya.

Indemnització compensatòria en zones desfavorides fora de la de muntanya.

Declaració de pastures oví-cabrum pel càlcul de càrrega ramadera en indemnització compensatòria.

2. Pràctiques agroambientals de renovació i convocatòria de noves sol·licituds 2011.

Agricultura ecològica.

Agricultura racional i de conservació en el conreu de la fruita de closca.

Lluita contra l’erosió en medis fràgils de conreus llenyosos en terrasses i manteniment del paisatge.

Millora dels hàbitats esteparis de la plana agrícola de Xarxa Natura 2000.

Gestió de les zones humides incloses al conveni RAMSAR: Subactuacions de conservació i millora de pastures inundades i recuperació de prats i pastures humides.

3. Pràctiques agroambientals de renovació.

Producció integrada.

Sistemes alternatius a la lluita química per al cultiu de la vinya.

Gestió sostenible de la fertilització.

Gestió de les zones humides incloses al conveni RAMSAR: Subactuacions de millora de la qualitat mediambiental de les aigües i terres dedicades al conreu de l’arròs i retirada de la palla).

Conservació i millora de varietats vegetals autòctones.

Conservació i millora de races autòctones.

Foment del pasturatge de sotabosc en perímetres de protecció prioritària.

Millora i foment de prats i pastures en zones de muntanya.

Apicultura per a la millora de la biodiversitat en zones fràgils.

Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat.

4. Foment de la ramaderia ecològica, renovació i nova convocatòria de sol·licituds 2011.

5. Inversions no productives.

6. Utilització de serveis d’assessorament per part de les persones agricultores (assessorament tècnic i tecnicoeconòmic).

D) Contracte global d’explotació. Procediment general.

Incorporació de joves agricultors.

Modernització de l’explotació agrària.

Diversificació cap a activitats no agrícoles.

Itinerari formatiu.

Formació per a joves en la seva primera instal·lació.

E) Altres declaracions específiques i altres tràmits

Sol·licitud de qualificació com a explotació agrària prioritària o modificació de la que ja està qualificada.

Sol·licitud de modificació de SIGPAC.

Declaració d’efectius productius de l’OPFH (Organització de Productors de Fruites i Hortalisses).

Declaració de productes genèticament modificats.

Declaració de venda directa dels productes de la pròpia explotació.

F) Altres ajuts vinculats a la DUN

La presentació de la DUN també serà un requisit indispensable per a les sol·licituds dels ajuts següents:

Cessament anticipat de l’activitat agrària.

Ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya.

Ajuts per al foment de l’ús de les assegurances agràries per a produccions agrícoles.

Ajuts per a la reconversió de plantacions de fruita dolça.

Ajuts per al foment de sistemes de producció de races ramaderes autòctones en règim extensiu.

G) Qualsevol altre ajut, declaració o tràmit que es faci públic i/o s’estableixi durant l’any en curs

Annex 2

Informació que ha d’incloure la DUN

A) Pel que fa informació general i dades del declarant

1) La identificació de la persona titular: NIF, nom i/o raó social, domicili, telèfon, dades bancàries de l’entitat financera i el número de compte.

2) En cas de persones físiques: data de naixement, declaració d’agricultor professional (en endavant AP) o agricultor a títol principal (en endavant ATP), sexe, el règim d’afiliació a la Seguretat Social i, per a ajuts determinats, si dins l’explotació hi ha mà d’obra familiar, indicar-ne el nom, el NIF, i el seu percentatge d’aportació de mà d’obra a l’explotació i, si escau, si aquesta mà d’obra és AP o ATP.

3) En cas d’explotació agrària de caràcter associatiu: data de constitució, objecte social, relació dels socis identificats amb el NIF, nom, percentatge de participació dins la societat, percentatge de mà d’obra aportada a l’explotació, si escau, i si són AP, ATP o joves que s’instal·len per primera vegada a l’agricultura.

4) El nombre d’unitats de treball agrari (en endavant UTA) que conforma l’explotació, si s’escau.

5) En el cas de sol·licitud de drets de pagament únic a la reserva nacional, cal declarar per quin/s supòsit/s es realitza la sol·licitud. Si s’escau, caldrà també declarar els recintes afectes pel/s supòsit/s declarat/s.

6) En el cas de sol·licitud de normalització de drets especials de pagament únic la identificació dels drets a normalitzar.

B) Dades de l’explotació

La DUN es compon d’una declaració de superfícies, d’una declaració de dades ramaderes i, si escau, de dades relacionades amb el contracte global d’explotació (en endavant CGE).

1. Dades de la declaració de superfícies

Relació de totes les parcel·les afectes a l’explotació, identificades d’acord amb l’article 17 del Reglament CE 73/2009, en base al Sistema d’Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles de la PAC (SIGPAC). La unitat de declaració és el recinte, el qual es defineix com a una porció continua de terreny que, dins d’una parcel·la, té un mateix ús o aprofitament i un mateix sistema d’explotació.

1.1 Dades mínimes que s’han de declarar per recinte:

a) La identificació SIGPAC de cadascun dels recintes que s’incloguin a la DUN, formada pel codi cadastral del municipi (codi numèric de 5 dígits), del polígon (codi numèric de 3 dígits), de la parcel·la (codi numèric de 4 dígits), de l’agregat, de la zona i el codi de recinte (codi numèric d’1 a 4 dígits).

b) El règim de la titularitat (propietat, arrendament, cessió o altres tipus).

c) La superfície del recinte, expressada en hectàrees fins a dos decimals arrodonits, especificant si és regadiu o secà. En el cas de regadiu, el sistema de reg i de captació d’aigua.

d) El producte o aprofitament que s’hi du a terme, amb la varietat, si escau.

1.2 Dades específiques que s’han de declarar, si escau, per recinte:

a) Declaració específica d’OPFH: les persones titulars que pertanyen a una organització de productors de fruita i hortalisses (OPFH) han d’indicar a quines organitzacions pertanyen i el número de soci respectiu. En el cas de sol·licitar l’ajut de fruits de closca han d’indicar, a més, i per recinte i espècie, el nombre d’arbres.

b) Declaració a efectes del Registre de fruita dolça de Catalunya: s’ha d’indicar el peu, el marc de plantació, el sistema de formació emprat, el sistema de reg emprat i l’any de plantació.

c) Declaració de productes genèticament modificats: s’ha d’indicar la varietat de blat de moro genèticament modificat.

d) Declaració de recintes amb sol·licitud d’ajut a la ramaderia ecològica o l’agricultura ecològica: s’ha d’indicar si és de reconversió o és ecològica.

e) Declaració de recintes amb sol·licitud d’ajut a la producció integrada: s’ha d’indicar si realitzen mètodes alternatius a la lluita química.

f) Declaració de recintes amb sol·licitud d’ajuts a la producció integrada, agricultura racional o de conservació o agricultura ecològica: s’ha d’indicar si es va produir una arrencada de cultius llenyosos amb indicació del conreu previst, període de descans, data i motiu d’arrencada; o, si hi ha canvi de parcel·la, s’ha de declarar l’antiga superfície compromesa i el motiu.

g) Declaració de recintes amb sol·licitud d’ajuts de pràctiques agroambientals que provenen de subrogació: s’ha d’indicar el NIF i el nom de la persona qui subroga.

h) Declaració de recintes amb sol·licitud d’ajut a la producció de llavor certificada: s’ha d’indicar l’empresa certificadora.

2. Dades que ha de recollir la declaració ramadera

a) Descripció de totes les unitats de producció que indiqui les marques de l’explotació i la ubicació, el nom del municipi i de l’explotació, amb identificació de la unitat principal de producció.

b) Identificació de la comunitat autònoma que va gestionar els ajuts l’any anterior.

c) Per espècie s’ha d’identificar si el règim d’explotació és d’integració, si és una explotació ecològica i, si es disposa de races autòctones, s’ha d’indicar el nombre de caps.

d) El nombre de caps (o nombre d’arnes o m², si escau) del cens per espècie, classificació zootècnica, categoria i capacitat.

e) En cas de prima de sacrifici de bovins s’ha de precisar si els animals sol·licitats són sacrificats a un altre estat membre o han estat exportats a països tercers, Ceuta i/o Melilla, i els bovins s’han de relacionar pel codi d’identificació establert a la normativa vigent. En cas d’exportació, la declaració ha d’incloure el nom i l’adreça de la persona exportadora.

f) En el cas de prima per vaca alletant, el número total d’animals dels quals se sol·licita la prima i declaració de la venda de llet que procedeix de l’explotació de la persona sol·licitant.

g) En el cas d’ajut específic per a les persones agricultores d’oví i cabrum amb explotacions orientades a la producció de carn, per a compensar els desaventatges específics lligats a la viabilitat econòmica d’aquest tipus d’explotació, el NIF de l’agrupació.

3. Altres dades de l’explotació relacionades amb el contracte global d’explotació

3.1 Dades relacionades amb el CGE, procediment abreujat:

a) En el cas de sol·licitud d’ajut a l’apicultura per a la millora de la biodiversitat en zones fràgils, s’ha d’indicar el nombre d’arnes i la superfície per als quals se sol·licita l’ajut i en el cas de subrogació el número d’arnes, el NIF i nom de la persona qui subroga.

b) En el cas de sol·licitud d’ajut de ramaderia ecològica, s’ha d’indicar el nombre de caps sol·licitats per espècie i categoria i en el cas de subrogació el número de caps per espècie i categoria, el NIF i nom de la persona qui subroga.

c) En el cas de sol·licitud d’ajut de conservació i millora de races autòctones, s’ha d’indicar el nombre de caps sol·licitats per raça i en el cas de subrogació el número de caps per raça, el NIF i nom de la persona qui subroga.

d) En el cas de sol·licitud d’ajut d’inversions no productives, s’ha d’indicar el tipus, l’import i la descripció de la inversió.

e) En el cas de sol·licitud d’ajut per a la utilització de serveis d’assessorament per part de les persones agricultores, s’ha d’indicar l’import de l’actuació, el tipus d’assessorament i l’entitat assessora.

f) En el cas de sol·licitar l’ajut per a sistemes alternatius a la lluita química en la vinya, agricultura racional i de conservació, i producció integrada indicació de l’Agrupació de Defensa Vegetal a la qual es pertany.

3.2 Dades relacionades amb el CGE, procediment general:

El CGE, procediment general, exigeix que la persona sol·licitant presenti una diagnosi i un pla d’explotació amb el contingut mínim que determina l’article 20 del Decret 50/2007, de 27 de febrer, modificat pel Decret 253/2007, de 20 de novembre.

La DUN facilita elaborar la diagnosi prèvia, el pla d’explotació i descriure les inversions previstes, atès que permet introduir les dades següents:

a) A l’apartat de Diagnosi prèvia: el NIF i el nom de l’assessor, el règim fiscal i el tipus de comptabilitat que porta l’explotació; les assegurances subscrites, la formació acadèmica i els canals de comercialització; el tipus de traçabilitat i els sistemes de qualitat als quals s’acull l’explotació; si realitza diversificació en la seva explotació, indicar quin tipus d’activitats alternatives realitza i quines rendes produeixen; com es gestiona el sòl i quina maquinària utilitza; el tipus d’edificis, instal·lacions i maquinària hàbils de l’explotació, amb indicació de l’any i el valor de compra; ingressos, despeses i altres dades econòmiques per al càlcul d’indicadors econòmics, i l’anàlisi DAFO de l’explotació.

b) A l’apartat d’Inversions previstes: una descripció detallada de les inversions sol·licitades de l’any en curs, i una relació de les inversions previstes a cinc anys, o una declaració del fet que no es preveuen inversions durant aquest període.

c) A l’apartat del Pla d’explotació: els objectius de l’explotació vers les inversions, i les dades econòmiques previstes pel cinquè any de finalització del contracte. Les dades econòmiques inclouran una previsió del nombre d’animals de l’explotació per espècie, la categoria i la superfície productiva, amb indicació del producte, els ingressos i les despeses variables; subvencions; les unitats de treball agrari (UTA) i una descripció de les despeses fixes, incloent l’amortització de les inversions, per poder determinar els indicadors econòmics previstos de l’explotació.

C) Les sol·licituds dels ajuts inclosos a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Annex 3

Municipis en zones desfavorides, zones amb dificultats especials i zones de muntanya de Catalunya

Als efectes dels ajuts esmentats a l’annex 1 d’aquesta Ordre, es consideraran municipis en zones desfavorides i zones de muntanya els que es relacionen a continuació.

Nota: (*) indica els municipis amb pluviometria anual superior a 800 l/m².

Municipis situats en zones desfavorides

Comarca de les Garrigues

Albagés, l’

Albí, l’

Arbeca

Bellaguarda

Borges Blanques, les

Bovera

Castelldans

Cervià

Cogul, el

Espluga Calba, l’

Floresta, la

Fulleda

Granadella, la

Granyena de les Garrigues

Juncosa

Omellons, els

Puiggròs

Soleràs, el

Tarrés

Torms, els

Vilosell, el

Vinaixa

Comarca del Segrià

Alcanó

Alfés

Aspa

Llardecans

Maials

Sarroca de Lleida

Sunyer

Torrebesses

Comarca del Solsonès

Clariana de Cardener

Comarca del Priorat

Bellmunt del Priorat

Capçanes

Falset

Gratallops

Guiamets, els

Lloar, el

Marçà

Masroig, el

Molar, el

Poboleda

Porrera

Torre de Fontaubella, la

Torroja de Priorat

Vilella Baixa, la

Comarca de la Ribera d’Ebre

Ascó

Benissanet

Flix

Garcia

Ginestar

Miravet

Móra d’Ebre

Móra la Nova

Rasquera

Riba-roja d’Ebre

Tivissa

Torre de l’Espanyol, la

Vinebre

Comarca de la Terra Alta

Batea

Bot

Caseres

Corbera d’Ebre

Gandesa

Pinell de Brai, el

Pobla de Massaluca, la

Vilalba dels Arcs

Municipis situats en zones amb dificultats especials

Comarca d’Era Val d’Aran

Naut Aran*

Vielha e Mijaran*

Comarca de l’Alta Ribagorça

Vall de Boí (Barruera)*

Vilaller*

Comarca del Pallars Jussà

Torre de Cabdella, la*

Comarca del Pallars Sobirà

Alt Àneu*

Espot*

Esterri d’Àneu

Guingueta d’Àneu, la*

Sort*

Municipis situats en zones de muntanya

Comarca de l’Anoia

Argençola

Bellprat

Calonge de Segarra

Llacuna, la

Montmaneu

Pujalt

Rubió

Santa Maria de Miralles

Sant Pere Sallavinera

Veciana

Comarca del Bages

Aguilar de Segarra

Castellfollit del Boix

Estany, l’

Moià

Mura

Sant Feliu Sasserra

Sant Mateu de Bages

Talamanca

Comarca del Berguedà

Bagà*

Berga*

Borredà*

Capolat*

Castell de l’Areny*

Castellar del Riu*

Castellar de n’Hug*

Cercs*

Espunyola, l’*

Fígols*

Gisclareny*

Gósol*

Guardiola de Berguedà*

Montclar

Montmajor

Nou, la*

Olvan

Pobla de Lillet, la*

Puig-reig

Quart, la*

Sagàs

Saldes*

Sant Jaume de Frontanyà*

Sant Julià de Cerdanyola*

Santa Maria de Merlès

Vallcebre*

Vilada*

Viver i Serrateix

Comarca de la Cerdanya

Alp*

Bellver de Cerdanya

Bolvir

Das*

Fontanals de Cerdanya*

Ger*

Guils de Cerdanya*

Isòvol

Lles*

Llívia

Meranges*

Montellà i Martinet*

Prats i Sansor

Prullans*

Puigcerdà

Riu de Cerdanya*

Urús*

Comarca d’Osona

Alpens*

Brull, el*

Centelles

Collsuspina*

Espinelves*

Lluçà*

Montesquiu*

Muntanyola

Orís

Oristà

Perafita*

Prats de Lluçanès

Rupit i Pruit*

Sant Agustí de Lluçanès*

Sant Bartomeu del Grau

Sant Boi de Lluçanès*

Sant Julià de Vilatorta*

Sant Martí de Centelles

Sant Martí d’Albars*

Sant Pere de Torelló*

Sant Quirze de Besora*

Sant Sadurní d’Osormort*

Santa Eulàlia de Riuprimer

Santa Maria de Besora*

Santa Maria de Corcó*

Seva*

Sobremunt

Sora*

Tavèrnoles*

Tavertet*

Vidrà*

Viladrau*

Vilanova de Sau*

Comarca del Vallès Occidental

Gallifa

Comarca del Vallès Oriental

Aiguafreda*

Castellcir

Castellterçol

Figaró-Montmany

Fogars de Montclús*

Granera

Montseny*

Sant Feliu de Codines

Sant Quirze Safaja

Tagamanent*

Comarca de l’Alt Empordà

Albanyà*

Maçanet de Cabrenys*

Vajol, la*

Comarca de la Garrotxa

Argelaguer*

Beuda*

Mieres*

Montagut*

Planes d’Hostoles, les*

Preses, les*

Riudaura*

Sales de Llierca*

Sant Aniol de Finestres*

Sant Feliu de Pallerols*

Sant Ferriol*

Sant Joan les Fonts*

Santa Pau*

Tortellà*

Vall d’en Bas, la*

Vall de Bianya, la*

Comarca del Pla de l’Estany

Sant Miquel de Campmajor*

Comarca del Ripollès

Campdevànol*

Campelles*

Camprodon*

Gombrèn*

Llanars*

Llosses, les*

Molló*

Ogassa*

Pardines*

Planoles*

Queralbs*

Ribes de Freser*

Ripoll*

Sant Joan de les Abadesses*

Vallfogona de Ripollès*

Sant Pau de Segúries*

Setcases*

Toses*

Vilallonga de Ter*

Comarca de la Selva

Cellera de Ter, la*

Osor*

Sant Hilari Sacalm*

Susqueda*

Tossa de Mar

Comarca de l’Alt Urgell

Alàs i Cerc*

Arsèguel

Bassella

Cabó*

Cava*

Coll de Nargó*

Estamariu*

Fígols i Alinyà*

Josa i Tuixén*

Montferrer i Castellbò*

Oliana

Organyà

Peramola

Pont de Bar, el*

Ribera d’Urgellet*

Seu d’Urgell, la*

Valls de Valira, les*

Valls d’Aguilar, les*

Vansa i Fórnols, la*

Comarca de l’Alta Ribagorça

Pont de Suert, el*

Comarca de les Garrigues

Pobla de Cérvoles, la

Comarca de la Noguera

Àger

Alòs de Balaguer

Avellanes i Santa Linya, les

Baronia de Rialb, la

Camarasa

Os de Balaguer

Tiurana

Vilanova de Meià

Comarca del Pallars Jussà

Abella de la Conca*

Castell de Mur*

Gavet de la Conca

Isona i Conca Dellà

Llimiana

Pallars Jussà (Conca de Dalt)*

Pobla de Segur, la*

Salàs de Pallars

Sant Esteve de la Sarga*

Sarroca de Bellera*

Senterada*

Talarn

Tremp

Comarca del Pallars Sobirà

Alins*

Baix Pallars

Esterri de Cardós

Farrera*

Lladorre*

Llavorsí*

Rialp*

Soriguera*

Tírvia

Vall de Cardós, la

Comarca de la Segarra

Biosca

Estaràs

Montoliu de Segarra

Montornès de Segarra

Ribera d’Ondara

Sant Guim de Freixenet

Talavera

Comarca del Segrià

Almatret

Comarca del Solsonès

Castellar de la Ribera

Coma i la Pedra, la*

Guixers*

Lladurs

Llobera

Molsosa, la

Navès*

Odèn*

Olius

Pinell de Solsonès

Pinós

Riner

Sant Llorenç de Morunys*

Solsona

Comarca de l’Urgell

Omells de na Gaia, els

Vallbona de les Monges

Comarca d’Era Val d’Aran

Arres*

Bausen*

Bordes, es*

Bossòst*

Canejan*

Les*

Vilamòs*

Comarca de l’Alt Camp

Mont-ral

Querol

Comarca del Baix Camp

Albiol, l’

Arbolí, l’

Argentera, l’

Capafonts

Febró, la

Prades

Vilaplana

Comarca del Baix Ebre

Paüls

Comarca de la Conca de Barberà

Barberà de la Conca

Conesa

Forès

Llorac

Montblanc

Passanant

Piles, les

Pontils

Rocafort de Queralt

Santa Coloma de Queralt

Sarral

Savallà del Comtat

Senan

Vallclara

Vallfogona de Riucorb

Vilanova de Prades

Vimbodí

Comarca del Priorat

Bisbal de Falset, la

Cabacés

Cornudella de Montsant

Figuera, la

Margalef

Morera del Montsant, la

Pradell de la Teixeta

Ulldemolins

Vilella Alta, la

Comarca de la Ribera d’Ebre

Palma d’Ebre, la

Comarca de la Terra Alta

Arnes

Fatarella, la

Horta de Sant Joan

Prat de Comte

Annex 4

Càlcul de viabilitat

D’acord amb el que disposen la Llei 19/1995, de 4 de juliol, i l’Ordre de 13 de desembre de 1995, i amb la finalitat d’homogeneïtzar els càlculs de viabilitat d’una explotació agrària, s’estableixen els mòduls de renda neta màxima, estàndard i mínima per hectàrea o cap de bestiar i UTA.

Producte: renda de cultius de secà (euros/ha UTA) (màxima; estàndard; mínima)

Pawlonia: 181,50; 135,00; 88,50.

Cereal: 43,50; 15,00; -13,50.

Retirada, guaret i closes: -44,50; -40,45; -36,41.

Blat de moro: 76,00; 40,00; 4,00.

Oleaginosa, proteaginosa i lleguminosa extensiva: 36,25; 12,50; -11,25.

Cigró, llentia i altres lleguminoses de gra: 920,00; 800,00; 680,00.

Alfals: 112,00; 80,00; 48,00.

Conreus farratgers: 98,00; 70,00; 42,00.

Remolatxa, llúpol, cacauet, càrtam, lli, tabac, cànem i altres cultius industrials: 36,25; 12,50; -11,25.

Tubercle extensiu: 920,00; 800,00; 680,00.

Tomàquet aire lliure: 6.440,00; 5.600,00; 4.760,00.

Maduixa aire lliure: 3.680,00; 3.200,00; 2.720,00.

Horta extensiva excepte tomàquet: 5.800,00; 4.000,00; 2.200,00.

Espècies aromàtiques: 2.020,00; 1.800,00; 1.580,00.

Viver arbre i arbust ornamental a terra (a/lliure): 2.490,00; 2.100,00; 1.710,00.

Vinya: 1.527,50; 1.175,00; 822,50.

Raïm de taula: 2.600,00; 2.000,00; 400,00.

Presseguer, nectariner, albercoquer: 1.495,00; 1.150,00; 805,00.

Naixi: 1.495,00; 1.150,00; 805,00.

Cirerer, prunera, codonyer, actinídia, caquier, nesprer, figuera i altres fruiters de pinyol i llavor: 1.300,00; 1.000,00; 700,00.

Perera, pomera: 1.495,00; 1.150,00; 805,00.

Ametller: 296,00; 240,00; 184,00.

Garrofer, pistatxer: 592,00; 480,00; 368,00.

Avellaner: 370,00; 300,00; 230,00.

Noguer: 518,00; 420,00; 322,00.

Olivera i illa olivera: 518,00; 420,00; 322,00.

Espàrrecs: 4.600,00; 4.000,00; 3.400,00.

Forestal fuster: 18,15; 13,50; 8,85.

Pollancre: 181,50; 135,00; 88,50.

Castanyer: 36,30; 27,00; 17,70.

Producte: renda de cultius de regadiu (euros/ha UTA) (màxima; estàndard; mínima)

Pawlonia: 242,00; 180,00; 118,00.

Cereal: 95; 50,00; 5,00.

Retirada i guaret: -44,50; -40,45; -36,41.

Blat de moro: 152,00; 80,00; 8,00.

Oleaginosa, proteaginosa i lleguminosa extensiva: 95,00; 50,00; 5,00.

Cigró, llentia i altres lleguminoses de gra: 2.760,00; 2.400,00; 2.040,00.

Alfals: 224,00; 160,00; 96,00.

Conreus farratgers: 168,00; 120,00; 72,00.

Remolatxa, llúpol, cacauet, càrtam, lli, tabac, cànem i altres cultius industrials: 95,00; 50,00; 5,00.

Tubercle extensiu: 2.760,00; 2.400,00; 2.040,00.

Arròs: 232,00; 80,00; -72,00.

Tomàquet aire lliure: 15.640,00; 13.600,00; 11.560,00.

Tomàquet sota plàstic: 29.050,00; 24.500,00; 19.950,00.

Maduixa aire lliure: 13.800,00; 12.000,00; 10.200,00.

Maduixa sota plàstic: 24.900,00; 21.000,00; 17.100,00.

Horta excepte tomàquet: 17.400,00; 12.000,00; 6.600,00.

Horta sota plàstic excepte tomàquet: 37.750,00; 31.500,00; 25.650,00.

Espècies aromàtiques: 4.040,00; 3.600,00; 3.160,00.

Viver arbre i arbust ornamental a terra (a/lliure): 6.225,00; 5.250,00; 4.275,00.

Viver planta ornamental en test (a/lliure): 24.900,00; 21.000,00; 17.100,00.

Viver multiplicació (a/lliure): 41.500,00; 35.000,00; 28.500,00.

Viver planta d’interior i temporada hivernacle: 49.800,00; 42.000,00; 34.200,00.

Viver flor tallada hivernacle: 41.500,00; 35.000,00; 28.500,00.

Viver multiplicació hivernacle: 107.900,00; 91.000,00; 74.100,00.

Vinya: 1.625,00; 1.250,00; 875,00.

Raïm de taula: 3.900,00; 3.000,00; 2.100,00.

Presseguer, nectariner, albercoquer: 2.600,00; 2.000,00; 1.400,00.

Naixi: 4.225,00; 3.250,00; 2.275,00.

Cirerer, prunera, codonyer, actinídia, caquier, nesprer, figuera i altres fruiters de pinyol i llavor: 2.600,00; 2.000,00; 1.400,00.

Perera, pomera: 2.925,00; 2.250,00; 1.575,00.

Ametller: 666,00; 540,00; 414,00.

Garrofer, pistatxer: 740,00; 600,00; 460,00.

Avellaner: 740,00; 600,00; 460,00.

Noguer: 814,00; 660,00; 506,00.

Taronger, llimoner, aranger, mandariner, cítrics híbrids: 1.802,50; 1.225,00; 647,50.

Olivera i illa olivera: 740,50; 600,00; 460,00.

Espàrrecs: 13.800,00; 12.000,00; 10.200,00.

Caps de bestiar: renda (euros/cap UTA) (màxima; estàndard; mínima).

Boví femelles (bovins de llet): 247,00; 130,00; 13,00.

Boví femelles (bovins de carn): 95,00; 50,00; 5,00.

Boví engreix propis (bovins de llet i carn): 33,00; 3,75; -25,50.

Boví engreix integrat (bovins de llet i carn): 32,40; 0,00; -32,40.

Boví preengreix (bovins de carn i llet): 69,60; 48,00; 26,40.

Boví reposició (bovins de llet): 62,64; 43,20; 23,76.

Boví reposició (bovins de carn): 69,60; 48,00; 26,40.

Ovelles femelles: 11,40; 6,00; 0,60.

Ovelles i cabres engreix i altres: 26,10; 18,00; 9,90.

Cabres femelles: 43,50; 30,00; 16,50.

Porcs femelles pròpies: 108,94; 96,25; 83,56.

Porcs femelles integrades: 99,60; 88,00; 76,40.

Porcs engreix propis: 9,99; 8,25; 6,51.

Porcs engreix integrats: 8,66; 7,15; 5,64.

Porcs recria/transició: 8,34; 6,60; 4,86.

Porcs reposició: 27, 11; 21,45; 15,80.

Porcs mascles: 764,50; 605,00; 445,50.

Gallines ous propis: 0,84; 0,72; 0,60.

Gallines ous integrats: 0,78; 0,67; 0,56.

Pollastres engreix propis: 0,70; 0,55; 0,41.

Pollastres engreix integrats: 0,62; 0,49; 0,36.

Gallines femelles: 3,70; 2,88; 2,06.

Gallines-pollastres altres propis: 0,92; 0,72; 0,52.

Pollastres altres integrats: 0,86; 0,67; 0,48.

Gallines-pollastres cria, recria/transició, i reposició: 0,34; 0,26; 0,19.

Galls dindi femelles i ous: 7,29; 5,77; 4,25.

Galls dindi engreix i altres: 1,67; 1,32; 0,97.

Galls dindi reposició i recria/transició: 1,25; 0,99; 0,75.

Faisans femelles i ous: 5,21; 4,12; 3,03.

Faisans engreix, reposició, recria/transició i altres: 1,39; 1,10; 0,81.

Perdius femelles i ous: 0,83; 0,66; 0,49.

Perdius engreix, reposició, recria/transició i altres: 0,42; 0,33; 0,24.

Guatlles femelles: 0,99; 0,63; 0,27.

Guatlles ous: 2,71; 2,14; 1,57.

Guatlles engreix, reposició, recria/transició i altres: 0,32; 0,25; 0,19

Ànecs femelles i ous: 5,42; 4,29; 3,16.

Ànecs engreix, recria/transició, reposició, i altres: 3,61; 2,86; 2,11.

Oques femelles i ous: 5,42; 4,29; 3,16.

Oques engreix, recria/transició, reposició, i altres: 3,61; 2,86; 2,11.

Conills femelles: 34,86; 29,40; 23,94.

Ratites (estruç) femelles, ous i engreix: 130,00; 100,00; 70,00.

Èquids (ases i muls) femelles: 130,00; 100,00; 70,00.

Èquids (cavalls) femelles: 162,50; 125,00; 87,50.

Èquids (ases i muls) reposició, recria, i engreix: 117,00; 90,00; 63,00.

Èquids (cavalls) reposició, recria, i engreix: 136,50; 105,00; 73,50.

Èquids selecció (raça) mascles: 650,00; 500,00; 350,00.

Apícola transhumant: 66,40; 56,00; 45,60.

Apícola estant: 24,90; 21,00; 17,10.

Cargols: 1,82; 1,35; 0,89.

Annex 5

Documentació a adjuntar amb la sol·licitud de qualificació d’explotació agrària prioritària

La sol·licitud d’explotació agrària prioritària s’ha d’acompanyar de la documentació requerida per a la presentació de la DUN i de la documentació següent:

a) Persones físiques.

En cas de declarar mà d’obra assalariada, l’informe de compte de cotització dels darrers dotze mesos, si no s’ha autoritzat el DARP per obtenir aquesta informació d’acord amb que estableix l’article 8.3 d’aquesta Ordre.

En cas que la persona sol·licitant sigui una persona agricultora jove i manifesti no haver fet mai la declaració de l’IRPF, haurà d’aportar l’alta censal de l’impost d’activitats econòmiques, si no s’ha autoritzat el a obtenir aquesta informació d’acord amb el que estableix l’article 8.3 d’aquesta l’Ordre.

En cas de comunitats de béns, còpia del contracte privat o de l’escriptura pública en la qual es protocol·laritza el contracte.

b) Persones jurídiques.

Còpia dels estatuts socials, si s’escau. Si aquesta documentació està disponible al Registre d’Entitats Jurídiques o al Registre de Cooperatives, el DARP ho verificarà d’ofici.

Relació actualitzada dels seus integrants.

En cas que es tracti de socis/sòcies agricultors/ores professionals, caldrà aportar les còpies de la declaració de l’IRPF de l’últim any i l’informe de vida laboral, si no s’ha autoritzat el DARP a obtenir aquesta informació d’acord amb el que estableix l’article 8.3 d’aquesta l’Ordre.

Els òrgans competents del DARP comprovaran d’ofici el compliment dels requisits d’acord amb la documentació aportada amb la sol·licitud i la informació disponible a les bases de dades i registres.

(11.017.146)

Calendari de Festes Locals a Catalunya

Albiol, l’, 6 d’agost i 29 de setembre

ORDRE TRE/551/2010, de 22 de novembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2011. (Correcció d’errades en el DOGC núm. 5810, pàg. 6434, de 3.2.2011).. (Pàg. 87141)ORDRE

TRE/551/2010, de 22 de novembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2011. (Correcció d’errades en el DOGC núm. 5810, pàg. 6434, de 3.2.2011).

NOTA. En aquest text s’han introduït les correccions d’errada publicades en el DOGC.

Vist que els ajuntaments de la Comunitat Autònoma de Catalunya han formulat les propostes sobre les dues festes locals, corresponents al seu municipi i agregats;

Atès que en les localitats respectives les festes locals tenen el caràcter de dies inhàbils a efectes administratius, d’acord amb l’article 48.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú;

Atès que d’acord amb l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos, correspon a l’autoritat laboral la seva determinació i publicació;

Atès el que disposen l’article 170.1.l) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors, Text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març; el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny, i l’Ordre TRE/309/2010, d’11 de maig, per la qual s’estableix el calendari de festes laborals per a l’any 2011 a Catalunya, i en ús de les atribucions que em són conferides,

Ordeno:

Article únic

Es fixa el següent calendari laboral de festes de caràcter local per a l’any 2011 a la Comunitat Autònoma de Catalunya, distribuïdes per comarques.

Es fan constar en aquesta Ordre els ajuntaments que no han formulat proposta de festes locals dins el termini assenyalat.

Alt Camp

Aiguamúrcia, 12 d’agost i 12 de desembre

Pla de Manlleu, 1 d’agost i 29 de setembre

Pobles, les, 9 de maig i 12 de desembre

Santes Creus, 22 d’agost i 12 de desembre

Alcover, 16 d’agost i 17 d’octubre

Alió, 20 de gener i 24 d’agost

Bràfim, 25 de juliol i 10 de desembre

Cabra del Camp, 22 d’agost i 23 d’agost

Figuerola del Camp, 21 d’abril i 22 de juliol

Garidells, els, 17 de gener i 25 de juliol

Masó, la, 25 de juliol i 10 d’octubre

Milà, el, 16 de maig i 24 d’octubre

Montferri, 20 de gener i 24 d’agost

Mont-ral, 20 d’agost i 10 de setembre

Farena, 20 d’agost i 10 de setembre

Nulles, 20 de gener i 29 de juliol

Pla de Santa Maria, el, 7 de gener i 21 d’abril

Pont d’Armentera, el, 3 de gener i 22 de juliol

Puigpelat, 21 d’abril i 30 de desembre

Querol, 23 d’abril i 7 de desembre

Riba, la, 5 d’agost i 25 de novembre

Rodonyà, 24 de gener i 22 d’agost

Rourell, el, 17 de gener i 27 de juny

Vallmoll, 21 d’abril i 9 de desembre

Valls, 2 de febrer i 3 de febrer

Picamoixons, 21 de març i 8 d’agost

Vilabella, 5 d’agost i 20 d’agost

Vila-rodona, 20 de gener i 10 d’agost

Alt Empordà

Agullana, 26 d’abril i 16 d’agost

Albanyà, 29 de juny i 30 de novembre

Armentera, l’, 25 de juliol i 11 de novembre

Avinyonet de Puigventós, 3 de maig i 29 de juny

Bàscara, 10 d’octubre i 21 de novembre

Biure, 21 de març i 26 d’abril

Boadella i les Escaules

Boadella d’Empordà, 26 de setembre i 21 de novembre

Escaules, les, 4 de juliol i 14 de novembre

Borrassà, 3 de maig i 30 de novembre

Cabanelles, 10 d’agost i 17 d’octubre

Cabanes, 21 de gener i 3 de maig

Cadaqués, 20 de gener i 9 de març

Cantallops, 16 de maig i 22 d’agost

Capmany, 5 de febrer i 8 de març

Castelló d’Empúries, 2 de febrer i 10 d’agost

Cistella, 3 de maig i 13 d’octubre

Vilaritgs, 7 de gener i 11 de novembre

Colera, 9 de maig i 29 de setembre

Darnius, 16 d’agost i 31 d’octubre

Escala, l’, 16 de juliol i 2 de setembre

Espolla, 24 de gener i 2 de maig

Far d’Empordà, el, 3 de maig i 11 de novembre

Figueres, 3 de maig i 29 de juny

Fortià, 7 de gener i 28 de juliol

Garrigàs, 29 de juny i 29 de setembre

Arenys d’Empordà, 29 de juny i 29 de novembre

Ermedàs, 29 de juny i 26 de setembre

Tonyà, 29 de juny i 13 de desembre

Vilajoan, 29 de juny i 22 de juliol

Garriguella, 19 d’agost i 9 de desembre

Jonquera, la, 8 de setembre i 9 de setembre

Lladó, 14 de juny i 11 de juliol

Llançà, 22 de gener i 16 de juliol

Llers, 3 de maig i 29 de juny

Maçanet de Cabrenys, 4 de juliol i 14 de novembre

Masarac, 2 de juliol i 11 de novembre

Vilarnadal, 27 d’abril i 29 de juny

Mollet de Peralada, 30 d’abril i 18 d’agost

Navata, 3 de maig i 29 de juny

Ordis, 4 de febrer i 3 de maig

Palau de Santa Eulàlia, 8 de setembre i 10 de desembre

Palau-saverdera, 7 de febrer i 29 d’agost

Pau, 7 de març i 3 de maig

Pedret i Marzà, 16 de maig i 3 d’agost

Peralada, 31 d’octubre i 9 de desembre

Vilanova de la Muga, 7 de desembre i 13 de desembre

Pont de Molins, 20 de gener i 8 de setembre

Pontós, 26 de juliol i 11 de novembre

Romanyà d’Empordà, 18 de gener i 3 de setembre

Port de la Selva, el, 20 de maig i 5 d’agost

Portbou, 7 de gener i 25 de juliol

Rabós, 7 de gener i 2 de setembre

Riumors, 17 d’agost i 18 d’agost

Roses, 4 de març i 7 de març

Sant Climent Sescebes, 29 d’agost i 23 de novembre

Sant Llorenç de la Muga, 10 d’agost i 11 d’agost

Sant Miquel de Fluvià, 3 de maig i 29 de setembre

Sant Mori, 21 de gener i 23 de setembre

Sant Pere Pescador, 20 de gener i 29 de juny

Santa Llogaia d’Àlguema, 15 de juliol i 7 de desembre

Saus, Camallera i Llampaies

Camallera, 26 d’abril i 22 d’agost

Llampaies, 26 d’abril i 11 de novembre

Saus, 26 d’abril i 12 de setembre

Selva de Mar, la, 20 de gener i 3 d’agost

Siurana, 3 de maig i 29 de juny

Terrades, 16 de maig i 22 de novembre

Torroella de Fluvià, 30 d’agost i 25 de novembre

Vajol, la, 9 de maig i 11 de novembre

Ventalló, 9 de maig i 3 d’octubre

Montiró, 3 d’octubre i 14 de novembre

Pelacalç, 16 d’agost i 3 d’octubre

Saldet, 12 de setembre i 3 d’octubre

Valveralla, 3 d’octubre i 10 d’octubre

Vila-robau, 16 d’agost i 3 d’octubre

Vilabertran, 3 de maig i 29 de juny

Viladamat, 29 de juliol i 7 de desembre

Vilafant, 3 de maig i 29 de juny

Vilajuïga, 24 de gener i 1 d’agost

Vilamacolum, 14 de febrer i 2 de maig

Vilamalla, 3 de maig i 29 de juny

Vilamaniscle, 16 d’abril i 1 de setembre

Vilanant, 3 de maig i 14 de novembre

Taravaus, 11 de novembre i 14 de novembre

Vila-sacra, 3 de maig i 29 de juny

Vilaür, 22 de juliol i 23 de juliol

Alt Penedès

Avinyonet del Penedès, 21 d’abril i 22 d’agost

Arboçar, l’, 21 d’abril i 1 d’agost

Avinyó Nou, 21 d’abril i 22 d’agost

Cantallops, 21 d’abril i 17 d’octubre

Gunyoles, les, 21 d’abril i 8 d’agost

Sant Sebastià dels Gorgs, 21 d’abril i 8 d’agost

Cabanyes, les, 14 de febrer i 8 d’agost

Castellet i la Gornal

Casetes, les, 21 d’abril i 16 d’agost

Castellet, 21 d’abril i 29 de juliol

Clariana, 21 d’abril i 22 de juliol

Gornal, la, 21 d’abril i 4 de juliol

Masuques, les, 21 d’abril i 21 d’octubre

Rocallisa, 21 d’abril i 12 d’agost

Rosers, Els, 21 d’abril i 12 d’agost

Sant Marçal, 21 d’abril i 8 de juliol

Torrelletes, 21 d’abril i 15 de juliol

Castellví de la Marca, 21 d’abril i 16 d’agost

Font-rubí, 24 de gener i 16 d’agost

Gelida, 22 d’agost i 13 de desembre

Granada, la, 11 de juliol i 30 d’agost

Mediona, 7 de gener i 31 d’octubre

Olèrdola, 30 d’agost i 31 d’agost

Moja, 25 de juliol i 30 d’agost

Olesa de Bonesvalls, 20 de gener i 18 de juliol

Pacs del Penedès, 8 d’agost i 30 d’agost

Pla del Penedès, el, 20 de gener i 1 d’agost

Pontons, 21 de gener i 25 de juliol

Puigdàlber, 7 de gener i 5 de desembre

Sant Cugat Sesgarrigues, 29 de juliol i 1 d’agost

Sant Llorenç d’Hortons, 20 de gener i 10 d’agost

Sant Martí Sarroca, 18 de juliol i 11 de novembre

Bleda, la, 4 de juliol i 11 de novembre

Rovira Roja, la, 8 d’agost i 11 de novembre

Sant Pere de Riudebitlles, 21 d’abril i 29 de juny

Sant Quintí de Mediona, 2 de maig i 14 de novembre

Sant Sadurní d’Anoia, 8 de setembre i 29 de novembre

Santa Fe del Penedès, 14 de març i 17 d’octubre

Santa Margarida i els Monjos, 21 d’abril i 20 de juliol

Ràpita, la, 21 d’abril i 8 d’agost

Subirats

Ca l’Avi, 21 d’abril i 24 d’octubre

Can Batista, 21 d’abril i 4 de juliol

Can Cartró, 21 d’abril i 29 d’abril

Can Rossell, 21 d’abril i 29 d’abril

Casots, els, 21 d’abril i 6 de maig

Lavern, 21 d’abril i 27 de juny

Ordal, 21 d’abril i 1 d’agost

Sant Joan, 21 d’abril i 4 de juliol

Sant Pau d’Ordal, 31 de gener i 21 d’abril

Torrelavit, 31 de gener i 21 d’abril

Torrelles de Foix, 25 d’agost i 8 de setembre

Vilafranca del Penedès, 30 d’agost i 31 d’agost

Vilobí del Penedès, 21 d’abril i 22 d’agost

Alt Urgell

Alàs i Cerc, 16 de maig i 18 de juliol

Arsèguel, 8 de març i 31 de desembre

Bassella, 14 de maig i 29 d’agost

Aguilar, 3 de maig i 29 de novembre

Altès, 26 d’abril i 5 de setembre

Castellnou de Bassella, 30 d’abril i 11 d’octubre

Clua, la, 20 de gener i 15 d’octubre

Guardiola, 14 de maig i 4 d’octubre

Mirambell, 14 de maig i 4 d’octubre

Ogern, 26 de setembre i 29 de novembre

Cabó, 16 de maig i 19 de setembre

Pujal, el, 30 d’abril i 8 de setembre

Vilar, el, 9 de maig i 29 de setembre

Cava, 17 d’octubre i 23 de novembre

Ansovell, 3 de setembre i 11 de novembre

Querforadat, el, 2 de febrer i 20 d’agost

Coll de Nargó, 25 de juliol i 23 de novembre

Estamariu, 22 de gener i 22 de novembre

Fígols i Alinyà

Alinyà, 11 de maig i 8 d’agost

Alzina d’Alinyà, l’, 11 de juny i 16 d’agost

Fígols, 20 de gener i 14 de maig

Perles, 11 de juny i 16 de novembre

Josa i Tuixén

Josa de Cadí, 30 de maig i 5 de setembre

Tuixent, 30 de maig i 12 de setembre

Montferrer i Castellbò, 20 de gener i 6 de juny

Oliana, 8 de març i 2 d’agost

Organyà, 7 de març i 16 d’agost

Peramola, 8 de març i 29 de setembre

Nuncarga, 8 de març i 13 de desembre

Tragó, 8 de març i 13 de desembre

Pont de Bar, el, 30 de juliol i 3 de novembre

Aristot, 3 de setembre i 30 de novembre

Bar, 8 de setembre i 24 de desembre

Castellnou de Carcolze, 25 de juny i 19 de novembre

Toloriu, 25 de juliol i 13 d’agost

Ribera d’Urgellet

Adrall, 2 de febrer i 4 de juliol

Arfa, 23 d’abril i 29 de novembre

Castellar de Tost, 17 de gener i 11 de novembre

Montant de Tost, 16 de maig i 31 de desembre

Parròquia d’Hortó, la, 12 de setembre i 30 de novembre

Pla de Sant Tirs, el, 28 de gener i 8 d’agost

Torà de Tost, 23 d’agost i 25 d’agost

Seu d’Urgell, la, 20 de gener i 7 de juliol

Valls d’Aguilar, les

Guàrdia d’Ares, 16 d’agost i 10 d’octubre

Noves de Segre, 7 de març i 25 de juliol

Taús, 28 de maig i 26 de setembre

Valls de Valira, les

Anserall, 3 de setembre i 26 de novembre

Arcavell, 6 d’agost i 26 de novembre

Argolell, 1 de juny i 8 d’octubre

Ars, 14 de maig i 12 de novembre

Asnurri, 10 de setembre i 9 de desembre

Baixos de Calbinyà, 23 de juliol i 30 de juliol

Bescaran, 9 de juliol i 11 de novembre

Calbinyà, 9 de juliol i 2 de desembre

Civís, 2 de juliol i 22 d’octubre

Farga de Moles, la, 14 de març i 8 de setembre

Os de Civís, 23 de juny i 25 de juny

Sant Antoni, 4 de juny i 11 de juny

Sant Joan Fumat, 28 de maig i 13 d’agost

Sant Pere, 25 de juny i 28 de juny

Vansa i Fórnols, la

Adrahent, 6 d’agost i 11 de novembre

Cornellana, 21 de maig i 30 de juny

Fórnols, 26 d’abril i 24 de novembre

Sorribes de la Vansa, 4 d’agost i 8 d’octubre

Alta Ribagorça

Pont de Suert, el, 20 de gener i 5 d’agost

Llesp, 20 de gener i 3 de febrer

Malpàs, 20 de gener i 29 de juny

Viu de Llevata, 20 de gener i 5 d’agost

Vall de Boí, la

Barruera, 1 d’agost i 8 de setembre

Boí, 14 de febrer i 25 de juny

Cardet, 16 d’agost i 8 de setembre

Cóll, 16 d’agost i 8 de setembre

Durro, 16 de juny i 8 de setembre

Erill la Vall, 12 de febrer i 11 de juliol

Saraís, 16 d’agost i 8 de setembre

Taüll, 16 de juliol i 22 de novembre

Vilaller, 16 d’agost i 23 de novembre

Senet, 16 de maig i 23 de juny

Anoia

Argençola, 23 d’abril i 10 d’agost

Bellprat, 14 de maig i 5 d’agost

Bruc, el, 9 de maig i 16 d’agost

Cabrera d’Anoia, 17 de gener i 16 d’agost

Calaf, 5 de febrer i 5 de setembre

Calonge de Segarra, 16 de maig i 3 d’octubre

Capellades, 26 d’abril i 16 d’agost

Carme, 15 de juliol i 11 de novembre

Castellfollit de Riubregós, 22 de gener i 16 d’agost

Castellolí, 26 d’abril i 7 de maig

Copons, 20 de gener i 16 d’agost

Hostalets de Pierola, els, 22 de juliol i 25 de juliol

Igualada, 26 d’abril i 22 d’agost

Jorba, 26 d’abril i 1 d’agost

Llacuna, la, 26 d’abril i 8 d’agost

Masquefa, 21 de juliol i 22 de juliol

Montmaneu, 2 de setembre i 5 de setembre

Òdena, 26 d’abril i 2 de maig

Orpí, proposta no formulada

Piera, 28 d’abril i 8 de setembre

Pobla de Claramunt, la, 2 de febrer i 4 de juliol

Prats de Rei, els, 25 de març i 16 d’agost

Pujalt, 22 de gener i 30 de novembre

Rubió, 3 de gener i 4 de juny

Sant Martí de Tous, 26 d’abril i 11 de novembre

Sant Martí Sesgueioles, 22 d’agost i 11 de novembre

Sant Pere Sallavinera, 23 d’abril i 29 de juny

Santa Margarida de Montbui, 26 d’abril i 18 de juliol

Santa Maria de Miralles, 26 d’abril i 7 de desembre

Torre de Claramunt, la, 23 de juny i 27 de desembre

Serra, la, 23 de juny i 5 d’agost

Vilanova d’Espoia, 23 de juny i 5 d’agost

Vallbona d’Anoia, 14 de juny i 24 d’agost

Veciana, 14 de maig i 20 d’agost

Vilanova del Camí, 26 d’abril i 5 de setembre

Bages

Aguilar de Segarra, 23 de juny i 5 de setembre

Artés, 5 de setembre i 6 de setembre

Avinyó, 19 de setembre i 20 de setembre

Balsareny, 25 de febrer i 26 d’abril

Calders, 21 de gener i 9 de setembre

Callús, 4 de juliol i 13 d’octubre

Cardona, 12 de setembre i 13 de setembre

Castellbell i el Vilar, 2 de maig i 16 d’agost

Castellfollit del Boix, 21 de febrer i 26 d’abril

Castellgalí, 2 de maig i 1 d’agost

Castellnou de Bages, 21 d’abril i 6 de juny

Estany, l’, 8 de setembre i 9 de setembre

Fonollosa, 21 de febrer i 22 d’agost

Gaià, 3 de setembre i 5 de setembre

Galera, 2 de juliol i 4 de juliol

Manresa, 21 de febrer i 29 d’agost

Marganell, 9 de maig i 22 de novembre

Moià, 20 de gener i 17 d’agost

Monistrol de Calders, 21 d’abril i 1 d’agost

Monistrol de Montserrat, 20 de gener i 25 de juliol

Mura, 21 d’abril i 11 de novembre

Navarcles, 14 de febrer i 21 de febrer

Navàs, 29 d’agost i 30 d’agost

Palà de Torroella, 25 de juliol

Sant Salvador de Torroella, 29 d’agost

Pont de Vilomara i Rocafort, el, 6 de juny i 25 de juliol

Rajadell, 31 d’octubre i 5 de desembre

Sallent, 23 de juny i 12 de setembre

Cabrianes, 12 de setembre i 19 de setembre

Sant Feliu Sasserra, 12 de setembre i 31 d’octubre

Sant Fruitós de Bages, 21 de gener i 4 de juliol

Sant Joan de Vilatorrada, 21 de febrer i 25 de juny

Sant Mateu de Bages, 1 d’agost i 19 de setembre

Castelltallat, 1 d’agost i 26 de setembre

Coaner, 1 d’agost i 12 de setembre

Saló, 1 d’agost i 22 d’agost

Valls de Torroella, 1 d’agost i 2 d’agost

Sant Salvador de Guardiola, 21 de febrer i 6 d’agost

Sant Vicenç de Castellet, 22 de gener i 11 de juliol

Santa Maria d’Oló, 20 de gener i 29 d’agost

Santpedor, 14 de juny i 26 de juliol

Súria, 20 de gener i 11 de juliol

Talamanca, 21 d’abril i 16 d’agost

Baix Camp

Albiol, l’, 6 d’agost i 29 de setembre

Aleixar, l’, 7 de febrer i 14 de novembre

Alforja, 21 de gener i 30 de setembre

Almoster, 29 de juliol i 29 de setembre

Arbolí, 17 de gener i 3 d’octubre

Argentera, l’, 14 de maig i 20 d’agost

Borges del Camp, les, 30 de juny i 8 de setembre

Botarell, 2 de febrer i 10 d’agost

Cambrils, 29 de juny i 8 de setembre

Capafonts, 30 de juliol i 16 d’agost

Castellvell del Camp, 22 de gener i 26 de juliol

Colldejou, 10 d’agost i 22 d’octubre

Duesaigües, 14 de juny i 26 de setembre

Febró, la, 26 d’agost i 29 d’agost

Maspujols, 2 de maig i 16 d’agost

Montbrió del Camp, 17 de gener i 29 de juny

Mont-roig del Camp, 8 de setembre i 29 de setembre

Miami platja, 18 de març i 25 de juliol

Prades, 22 d’agost i 17 d’octubre

Pratdip, 18 de juliol i 8 de setembre

Reus, 29 de juny i 31 d’octubre

Riudecanyes, 1 d’agost i 19 de setembre

Riudecols, 29 de juny i 30 de juny

Riudoms, 25 de juliol i 21 de novembre

Selva del Camp, la, 6 de juny i 30 de novembre

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

Almadrava, 23 de juliol i 25 de juliol

Hospitalet de l’Infant, l’, 29 de juny i 16 d’agost

Masboquera, 6 d’agost i 14 de novembre

Masriudoms, 23 de juliol i 25 de juliol

Vandellòs, 25 de juliol i 23 de setembre

Vilanova d’Escornalbou, 21 de gener i 26 d’agost

Vilaplana, 20 de gener i 8 de setembre

Vinyols i els Arcs, 30 de maig i 25 de novembre

Baix Ebre

Aldea, l’, 15 d’abril i 21 d’abril

Aldover, 7 de setembre i 8 de setembre

Alfara de Carles, 7 de gener i 9 de desembre

Ametlla de Mar, l’, 2 de febrer i 29 de juny

Ampolla, l’, 23 de juny i 15 de juliol

Benifallet, 8 de setembre i 9 de setembre

Camarles, 25 de juliol i 7 de desembre

Deltebre, 13 de maig i 16 d’agost

Paüls, 17 de gener i 26 d’abril

Perelló, el, 17 de gener i 19 de gener

Roquetes, 14 d’abril i 4 de juliol

Tivenys, 29 de setembre i 30 de setembre

Tortosa, 25 de març i 5 de setembre

Bitem, 5 de setembre i 16 de setembre

Campredó, 25 de juliol i 5 de setembre

Jesús, 5 de setembre i 4 d’octubre

Xerta, 25 de juliol i 11 de novembre

Baix Empordà

Albons, 8 de març i 25 de juliol

Begur, 29 de juny i 19 de setembre

Bellcaire d’Empordà, 29 d’agost i 25 de novembre

Bisbal d’Empordà, la, 7 de gener i 16 d’agost

Calonge, 11 de juliol i 11 de novembre

Sant Antoni de Calonge, 14 de juny i 1 de setembre

Castell-Platja d’Aro, 3 de març i 8 de setembre

Colomers, 20 de gener i 13 de setembre

Corçà, 7 de gener i 3 d’octubre

Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, 7 de gener i 9 de desembre

Foixà, 25 de juny i 30 d’agost

Sala, la, 25 de juny i 16 d’agost

Sant Llorenç de les Arenes, 25 de juny i 10 d’agost

Fontanilles, 1 de juliol i 2 de juliol

Llabià, 27 de maig i 28 de maig

Forallac

Canapost, 7 de gener i 10 de setembre

Fonteta, 7 de gener i 9 de juliol

Peratallada, 7 de gener i 6 d’agost

Sant Climent de Peralta, 7 de gener i 3 de setembre

Vulpellac, 7 de gener i 19 d’agost

Garrigoles, 22 de gener i 29 de novembre

Gualta, 29 de juliol i 30 de juliol

Jafre, 8 de setembre i 11 de novembre

Mont-ras, 31 d’octubre i 5 de desembre

Palafrugell, 20 de juliol i 11 de novembre

Palamós, 7 de març i 23 de juny

Palau-sator, 28 de maig i 29 de juny

Fontclara, 15 de gener i 24 de setembre

Sant Feliu de Boada, 30 de juliol i 2 d’agost

Sant Julià de Boada, 10 de gener i 30 de juliol

Pals, 4 d’agost i 8 de setembre

Parlavà, 1 d’agost i 2 d’agost

Fonolleres, 8 de juliol i 1 d’agost

Pera, la, 20 de juny i 16 d’agost

Regencós, 21 de gener i 28 d’abril

Rupià, 22 de gener i 20 de juliol

Sant Feliu de Guíxols, 4 de març i 1 d’agost

Santa Cristina d’Aro, 4 de març i 25 de juliol

Serra de Daró, 29 d’abril i 31 d’octubre

Tallada d’Empordà, la, 23 de juny i 17 d’octubre

Canet de la Tallada, 23 de setembre i 17 d’octubre

Marenyà, 5 d’agost i 17 d’octubre

Tor, 8 de juliol i 17 d’octubre

Torrent, 27 d’agost i 13 de desembre

Torroella de Montgrí, 25 d’agost i 25 de novembre

Estartit, l’, 26 de juliol i 13 de desembre

Ullà, 22 de juliol i 9 de setembre

Ullastret, 7 de gener i 10 d’agost

Ultramort, 2 de juliol i 10 de desembre

Vall-llobrega, 24 de gener i 21 de setembre

Verges, 8 de març i 21 d’abril

Vilopriu, 14 d’abril i 26 de setembre

Baix Llobregat

Abrera, 29 de juny i 1 de juliol

Begues, 20 de gener i 25 de juliol

Castelldefels, 12 d’agost i 7 de desembre

Castellví de Rosanes, 30 de maig i 26 de setembre

Cervelló, 3 d’agost i 19 de setembre

Collbató, 26 d’agost i 16 de setembre

Corbera de Llobregat, 17 de gener i 22 de juliol

Cornellà de Llobregat, 7 de març i 24 de setembre

Esparreguera, 12 de febrer i 11 de juliol

Esplugues de Llobregat, 7 de març i 19 de setembre

Gavà, 29 de juny i 14 de desembre

Martorell, 16 d’agost i 31 d’octubre

Molins de Rei, 7 de març i 29 de setembre

Olesa de Montserrat, 10 de juny i 23 de juny

Pallejà, 12 de febrer i 11 de juliol

Palma de Cervelló, la, 14 de febrer i 31 d’octubre

Papiol, el, 18 de març i 29 de juliol

Prat de Llobregat, el, 7 de març i 26 de setembre

Sant Andreu de la Barca, 5 de setembre i 30 de novembre

Sant Boi de Llobregat, 20 de maig i 7 de desembre

Sant Climent de Llobregat, 10 d’agost i 23 de novembre

Sant Esteve Sesrovires, 21 d’abril i 29 de juliol

Sant Feliu de Llobregat, 7 de gener i 31 d’octubre

Sant Joan Despí, 7 de març i 24 de setembre

Sant Just Desvern, 21 d’abril i 6 d’agost

Sant Vicenç dels Horts, 22 de gener i 25 de juliol

Santa Coloma de Cervelló, 16 d’agost i 31 de desembre

Colònia Güell, la, 1 de juliol i 31 de desembre

Torrelles de Llobregat, 25 de gener i 11 de novembre

Vallirana, 20 de gener i 21 de setembre

Viladecans, 14 de febrer i 8 de setembre

Baix Penedès

Albinyana, 16 de juliol i 24 d’agost

Arboç, l’, 10 de gener i 29 d’agost

Banyeres del Penedès, 12 de febrer i 11 de juliol

Bellvei, 12 d’agost i 16 d’agost

Bisbal del Penedès, la, 21 d’abril i 16 d’agost

Bonastre, 23 de maig i 22 de juliol

Calafell, 29 de juny i 16 de juliol

Segur de Calafell, 16 de juliol i 29 de setembre

Cunit, 20 de gener i 11 de juliol

Llorenç del Penedès, 21 d’abril i 10 d’agost

Masllorenç, 7 de gener i 8 d’agost

Montmell, el, 22 d’agost i 29 de setembre

Sant Jaume dels Domenys, 25 de juliol i 26 de juliol

Santa Oliva, 25 de gener i 25 d’agost

Vendrell, el, 26 de juliol i 14 d’octubre

Barcelonès

Badalona, 11 de maig i 25 de juliol

Barcelona, 7 de març i 24 de setembre

Hospitalet de Llobregat, l’, 7 de març i 24 de setembre

Sant Adrià de Besòs, 2 de maig i 8 de setembre

Santa Coloma de Gramenet, 5 de setembre i 24 de setembre

Berguedà

Avià, 23 de juny i 29 d’agost

Bagà, 3 d’agost i 2 de novembre

Berga, 23 de juny i 8 de setembre

Borredà, 22 d’agost i 23 d’agost

Capolat, 22 de juny i 8 de setembre

Casserres, 21 de març i 29 d’agost

Castell de l’Areny, 22 de gener i 31 d’agost

Castellar de n’Hug, 11 de juliol i 29 de setembre

Castellar del Riu, 23 de juny i 8 de setembre

Llinars, 2 de febrer i 8 de setembre

Rasos de Peguera, els, 23 de juny i 10 d’agost

Cercs, 23 de juny i 5 de desembre

Espunyola, l’, 23 de juny i 12 d’agost

Fígols, 19 de març i 22 de novembre

Gironella, 22 d’agost i 12 de setembre

Gisclareny, 31 d’octubre i 9 de desembre

Gósol, 20 de juliol i 31 d’octubre

Guardiola de Berguedà, 23 de juny i 10 d’agost

Montclar, 22 de juny i 7 de desembre

Montmajor, 23 de juny i 5 de setembre

Nou de Berguedà, la, 23 de juny i 11 de novembre

Olvan, 20 de gener i 8 d’agost

Cal Rosal, 23 de juny i 11 de juliol

Pobla de Lillet, la, 3 d’octubre i 3 de novembre

Puig-reig, 14 de juny i 11 de novembre

Ametlla de Merola, l’, 14 de juny i 19 de setembre

Quar, la, 3 de setembre i 22 de setembre

Sagàs, proposta no formulada

Saldes, 26 d’agost i 8 de setembre

Sant Jaume de Frontanyà, 25 de juliol i 26 de juliol

Sant Julià de Cerdanyola, 12 de setembre i 31 d’octubre

Santa Maria de Merlès, proposta no formulada

Vallcebre, 23 de juny i 16 d’agost

Vilada, 23 de juny i 31 d’octubre

Viver i Serrateix, proposta no formulada

Cerdanya

Alp, 29 de juny i 30 de juny

Molina, la, 29 de juny i 6 d’agost

Bellver de Cerdanya, 25 de juliol i 11 d’octubre

Bolvir, 14 de maig i 22 de novembre

Das, 10 d’agost i 11 d’agost

Fontanals de Cerdanya, 21 d’abril i 23 de juny

Ger, 5 de setembre i 31 de desembre

Greixer, 6 de juny i 23 de novembre

Saga, 23 de maig i 29 de setembre

Guils de Cerdanya, 14 de maig i 22 de desembre

Isòvol, 29 de setembre i 30 de setembre

All, 12 d’agost i 13 d’agost

Olopte, 28 de juny i 29 de juny

Lles de Cerdanya, 23 de juny i 7 d’octubre

Llívia, 2 de maig i 6 de juny

Meranges, proposta no formulada

Montellà i Martinet

Martinet, 20 de gener i 1 de desembre

Montellà, 25 d’agost i 30 de novembre

Prats i Sansor, 6 d’agost i 29 de novembre

Prullans, 17 de gener i 30 de maig

Puigcerdà, 18 de juliol i 8 de setembre

Age, 7 de gener i 14 de juny

Ventajola, 4 de juliol i 21 de desembre

Vilallobent, 5 de setembre i 30 de novembre

Riu de Cerdanya, 20 de gener i 25 de juny

Urús, 20 d’agost i 23 de novembre

Conca de Barberà

Barberà de la Conca, 22 d’agost i 31 d’octubre

Blancafort, 22 de juliol i 26 d’agost

Conesa, 13 d’agost i 18 de novembre

Espluga de Francolí, l’, 29 de juliol i 1 d’agost

Forès, 2 de setembre i 7 de desembre

Llorac, 27 d’agost i 29 d’agost

Albió, 3 de setembre i 5 de setembre

Cirera, la, 13 d’agost i 16 d’agost

Montblanc, 8 de setembre i 9 de setembre

Passanant i Belltall

Belltall, 20 d’agost i 1 d’octubre

Glorieta, 12 de maig i 13 d’agost

Passanant, 12 de maig i 20 d’agost

Pobla de Ferran, La, 12 de maig i 20 d’agost

Sala de Comalats, 12 de maig i 20 d’agost

Piles, les, 9 de setembre i 13 de desembre

Biure, 6 de maig i 7 de maig

Guialmons, 13 de maig i 14 de maig

Sant Gallard, 2 de setembre i 3 de setembre

Pira, 5 d’agost i 8 d’agost

Pontils, 5 d’agost i 6 d’agost

Santa Perpètua de Gaià, 16 d’agost

Vallespinosa, 12 d’agost i 13 d’agost

Rocafort de Queralt, 6 d’agost i 16 d’agost

Santa Coloma de Queralt, 8 de novembre i 31 de desembre

Aguiló, 22 de gener i 24 de setembre

Pobla de Carivenys, la, 23 de juny i 27 d’agost

Roques, les, 11 de maig i 29 de juny

Sarral, 29 de juliol i 26 de setembre

Montbrió de la Marca, 20 de gener i 10 d’agost

Vallverd, 7 de maig i 27 d’agost

Savallà del Comtat, 30 de setembre i 1 d’octubre

Segura, 13 de maig i 14 de maig

Senan, 7 de gener i 16 d’agost

Solivella, 8 de setembre i 9 de setembre

Vallclara, 26 d’agost i 29 d’agost

Vallfogona de Riucorb, 9 de juliol i 3 de desembre

Vilanova de Prades, 6 d’agost i 16 d’agost

Vilaverd, 8 de juliol i 11 de novembre

Vimbodí i Poblet, 17 de gener i 5 d’agost

Garraf

Canyelles, 25 de juliol i 9 de setembre

Cubelles, 30 de juliol i 16 d’agost

Olivella, 1 d’agost i 9 de desembre

Sant Pere de Ribes, 25 de gener i 29 de juny

Roquetes, les, 12 de febrer i 25 de juny

Sitges, 24 d’agost i 23 de setembre

Vilanova i la Geltrú, 17 de gener i 5 d’agost

Garrigues

Albagés, l’, 20 de gener i 29 d’agost

Albi, l’, 5 d’agost i 26 de setembre

Arbeca, 25 de juliol i 16 d’agost

Bellaguarda, 17 de gener i 26 d’abril

Borges Blanques, les, 2 de setembre i 5 de setembre

Bovera, 23 de maig i 12 de setembre

Castelldans, 7 de setembre i 8 de setembre

Cervià de les Garrigues, 29 de setembre i 30 de setembre

Cogul, el, 20 de gener i 2 de maig

Espluga Calba, l’, 7 de febrer i 22 d’agost

Floresta, la, 3 de febrer i 22 d’agost

Fulleda, 26 d’agost i 29 d’agost

Granadella, la, 17 de gener i 14 de setembre

Granyena de les Garrigues, 30 de setembre i 31 d’octubre

Juncosa, 8 de setembre i 9 de setembre

Juneda, 29 d’agost i 30 d’agost

Omellons, els, 24 de gener i 3 d’octubre

Pobla de Cérvoles, la, 21 de novembre i 22 de novembre

Puiggròs, 1 d’agost i 2 d’agost

Soleràs, el, 19 de març i 4 d’agost

Tarrés, 16 de maig i 16 d’agost

Torms, els, 17 de gener i 9 de maig

Vilosell, el, 20 de gener i 7 de maig

Vinaixa, 26 d’abril i 29 d’agost

Garrotxa

Argelaguer, 9 de maig i 12 de desembre

Besalú, 15 d’abril i 23 de setembre

Beuda, 15 d’abril i 23 de setembre

Castellfollit de la Roca, 14 de juny i 19 de setembre

Maià de Montcal, 21 de gener i 13 de maig

Dosquers, 13 de maig i 25 de juliol

Mieres, 15 d’abril i 29 d’agost

Montagut i Oix, 2 de maig i 29 de juny

Olot, 8 de setembre i 9 de setembre

Planes d’Hostoles, les, 25 de juliol i 26 de setembre

Preses, les, 8 de setembre i 7 d’octubre

Riudaura, 20 de gener i 31 d’octubre

Sales de Llierca, 23 d’abril i 11 de novembre

Sant Aniol de Finestres, 1 d’agost i 13 de desembre

Sant Feliu de Pallerols, 14 de juny i 1 d’agost

Sant Ferriol, 15 d’abril i 23 de setembre

Sant Jaume de Llierca, 22 de juliol i 25 de juliol

Sant Joan les Fonts, 23 de juny i 7 de desembre

Santa Pau, 12 d’agost i 16 d’agost

Tortellà, 26 d’abril i 16 d’agost

Vall de Bianya, la, 29 d’abril i 16 de maig

Canya, la, 2 de maig i 19 de desembre

Llocalou, 29 d’abril i 16 de maig

Vall d’en Bas, la

Hostalets d’en Bas, els, 16 d’agost i 8 de setembre

Joanetes, 25 de juliol i 8 de setembre

Mallol, el, 29 d’agost i 8 de setembre

Pinya, la, 1 d’agost i 8 de setembre

Puigpardines, 16 d’agost i 8 de setembre

Sant Esteve d’en Bas, 8 de setembre i 19 de setembre

Sant Privat d’en Bas, 29 d’agost i 8 de setembre

Gironès

Aiguaviva, 25 de juliol i 29 d’octubre

Bescanó, 25 de juliol i 10 d’agost

Bordils, 22 d’agost i 31 d’octubre

Campllong, 20 de juny i 29 d’agost

Canet d’Adri, 26 de setembre i 31 d’octubre

Cassà de la Selva, 20 de juny i 21 de juny

Celrà, 9 de maig i 25 de juliol

Cervià de Ter, 27 d’agost i 29 d’octubre

Flaçà, 7 de juliol i 11 d’octubre

Fornells de la Selva, 25 de juliol i 29 d’octubre

Girona, 25 de juliol i 29 d’octubre

Juià, 3 de setembre i 29 d’octubre

Llagostera, 21 d’abril i 14 de juny

Llambilles, 8 de juliol i 11 de juliol

Madremanya, 8 d’agost i 7 d’octubre

Quart, 15 de juliol i 25 de juliol

Salt, 25 de juliol i 29 d’octubre

Sant Andreu Salou, 12 de setembre i 29 de novembre

Sant Gregori, 18 de juliol i 29 d’octubre

Sant Joan de Mollet, 20 de gener i 31 d’octubre

Sant Jordi Desvalls, 21 d’abril i 31 d’octubre

Sant Julià de Ramis, 25 de juliol i 29 d’octubre

Sant Martí de Llémena, 31 d’octubre i 7 de desembre

Sant Martí Vell, 25 de juliol i 29 d’octubre

Sarrià de Ter, 25 de juliol i 29 d’octubre

Vilablareix, 25 de juliol i 29 d’octubre

Viladasens, 22 de gener i 14 d’octubre

Maresme

Alella, 7 de gener i 1 d’agost

Arenys de Mar, 11 de juliol i 16 d’agost

Arenys de Munt, 2 de maig i 11 de novembre

Argentona, 4 d’agost i 31 d’octubre

Cabrera de Mar, 1 d’agost i 2 d’agost

Cabrils, 3 de maig i 18 d’agost

Caldes d’Estrac, 8 de setembre i 13 de desembre

Calella, 16 de juny i 23 de setembre

Canet de Mar, 29 de juny i 8 de setembre

Dosrius, 2 de setembre i 5 de desembre

Malgrat de Mar, 16 d’agost i 7 de desembre

Masnou, el, 29 de juny i 31 d’octubre

Mataró, 26 de juliol i 27 de juliol

Montgat, 27 de juny i 31 d’octubre

Òrrius, 7 de gener i 30 de novembre

Palafolls, 25 d’agost i 8 de setembre

Pineda de Mar, 26 d’agost i 29 d’agost

Premià de Dalt, 7 de gener i 29 de juny

Premià de Mar, 28 de febrer i 9 de juliol

Sant Andreu de Llavaneres, 18 de juliol i 30 de novembre

Sant Cebrià de Vallalta, 16 de setembre i 30 de setembre

Sant Iscle de Vallalta, 18 de març i 5 de setembre

Sant Pol de Mar, 25 de gener i 25 de juliol

Sant Vicenç de Montalt, 22 de gener i 31 d’octubre

Santa Susanna, 11 d’agost i 12 d’agost

Teià, 23 de setembre i 11 de novembre

Tiana, 16 de setembre i 31 d’octubre

Tordera, 11 de maig i 24 d’agost

Vilassar de Dalt, 29 d’abril i 25 d’agost

Vilassar de Mar, 27 de juny i 31 d’octubre

Montsià

Alcanar, 13 de maig i 10 d’octubre

Cases d’Alcanar, les, 29 de juny i 16 de juliol

Amposta, 21 de març i 5 de desembre

Freginals, 24 d’agost i 9 de desembre

Galera, la, 19 de març i 10 d’agost

Godall, 7 de gener i 8 de març

Mas de Barberans, 26 d’abril i 16 d’agost

Masdenverge, 7 d’octubre i 5 de desembre

Sant Carles de la Ràpita, 25 de juliol i 8 de setembre

Sant Jaume d’Enveja, 23 de juny i 25 de juliol

Muntells, els, 16 de febrer i 10 d’agost

Santa Bàrbara, 9 de maig i 31 d’octubre

Sénia, la, 21 d’abril i 9 de maig

Ulldecona, 12 de setembre i 18 d’octubre

Noguera

Àger, 22 de gener i 16 d’agost

Agulló, 26 d’abril i 20 d’agost

Corçà, 7 de maig i 6 d’agost

Fontdepou, 3 de gener i 16 de juliol

Masos de Millà, els, 2 de maig i 30 de juliol

Millà, 20 de maig i 3 de setembre

Règola, la, 30 de maig i 30 de juliol

Vilamajor, 30 de setembre i 1 d’octubre

Albesa, 18 de març i 16 d’agost

Algerri, 3 de febrer i 4 de febrer

Alòs de Balaguer, 20 de gener i 16 d’agost

Artesa de Segre, 20 de gener i 30 de setembre

Avellanes i Santa Linya, les

Avellanes, les, 18 de març i 16 d’agost

Santa Linya, 25 de maig i 29 d’agost

Tartareu, 19 d’agost i 29 de setembre

Vilanova de la Sal, 3 de febrer i 5 d’agost

Balaguer, 9 de novembre i 10 de novembre

Baronia de Rialb, la

Bellfort, 27 d’agost i 26 de novembre

Gualter, 23 de febrer i 16 de juliol

Palau de Rialb, el, 14 de maig i 13 d’agost

Pallerols, 23 d’abril i 19 de novembre

Politg, 14 de maig i 25 de maig

Puig de Rialb, el, 29 de setembre i 5 d’octubre

Serra de Rialb, la, 24 de febrer i 10 de setembre

Torre de Rialb, la, 28 de maig i 26 de novembre

Vilaplana, 21 de maig i 17 de setembre

Bellcaire d’Urgell, 16 de maig i 12 de setembre

Bellmunt d’Urgell, 22 d’agost i 1 de setembre

Cabanabona, 20 d’agost i 22 d’agost

Camarasa, 17 de gener i 31 d’octubre

Ametlla de Montsec, l’, 25 de juliol i 31 d’octubre

Baronia de Sant Oïsme, la, 24 d’agost i 31 d’octubre

Figuerola de Meià, 5 de maig i 8 d’agost

Fontllonga, 29 d’agost i 29 de setembre

Maçana, la, 17 de gener i 31 d’octubre

Sant Llorenç de Montgai, 25 de maig i 10 d’agost

Castelló de Farfanya, 17 de gener i 9 de novembre

Cubells, 19 d’agost i 22 d’agost

Torre de Fluvià, la, 26 d’agost i 29 d’agost

Foradada, 20 de gener i 8 de març

Marcovau, 8 de març i 6 d’agost

Montsonís, 8 de març i 16 de juliol

Rubió de Dalt i Rubió del Mig, 8 de març i 29 de setembre

Ivars de Noguera, 20 de gener i 6 d’agost

Menàrguens, 24 de gener i 29 d’abril

Montgai, 21 de març i 5 de setembre

Butsènit, 21 de març i 16 d’agost

Oliola, 28 de gener i 8 d’agost

Os de Balaguer, 6 d’agost i 29 de setembre

Alberola, 11 de juny i 10 de setembre

Gerb, 6 d’agost i 9 de novembre

Monestir d’Avellanes, 6 d’agost i 29 de setembre

Penelles, 17 de gener i 29 d’agost

Ponts, 8 de març i 14 de setembre

Preixens, 29 d’abril i 29 d’agost

Pradell, 20 de gener i 18 de juliol

Ventoses, les, 20 de juliol i 22 d’agost

Sentiu de Sió, la, 6 de maig i 29 de setembre

Térmens, 20 de gener i 12 de setembre

Tiurana, 16 d’agost i 8 de setembre

Torrelameu, 20 de gener i 2 de maig

Vallfogona de Balaguer, 9 de maig i 29 de setembre

Hostal Nou i la Codosa, l’, 9 de maig i 22 de juliol

Ràpita, la, 9 de maig i 20 de juliol

Vilanova de l’Aguda, 7 de març i 13 d’agost

Alzina, l’, 6 d’agost i 16 d’agost

Guardiola, 23 d’abril i 13 d’agost

Ribelles, 14 de maig i 12 de setembre

Vilalta, 6 d’agost i 13 d’agost

Vilanova de Meià, 9 de maig i 12 de setembre

Argentera, 9 de maig i 22 d’agost

Boada, 9 de maig i 22 d’agost

Gàrzola, 9 de maig i 5 de setembre

Lluçars, 9 de maig i 19 de setembre

Santa Maria de Meià, 9 de maig i 16 d’agost

Tòrrec, 9 de maig i 8 d’agost

Osona

Alpens, 8 de març i 27 de setembre

Balenyà, 21 de gener i 24 d’agost

Brull, el, 25 de juliol i 11 de novembre

Calldetenes, 28 de febrer i 24 de setembre

Centelles, 1 de setembre i 31 de desembre

Collsuspina, 8 d’agost i 9 d’agost

Espinelves, 21 d’abril i 25 de juliol

Folgueroles, 21 d’abril i 12 de setembre

Gurb, 21 d’abril i 30 de novembre

Lluçà, 21 de novembre i 9 de desembre

Malla, 22 de gener i 21 d’abril

Manlleu, 21 d’abril i 12 de setembre

Masies de Roda, les, 15 de juliol i 29 de setembre

Masies de Voltregà, les, 11 de juliol i 8 de setembre

Gleva, la, 5 de setembre i 8 de setembre

Montesquiu, 7 de gener i 7 de desembre

Muntanyola, 4 de març i 16 de juny

Olost, 16 d’agost i 31 d’octubre

Santa Creu de Jotglar, 14 de setembre i 31 d’octubre

Orís, 25 d’agost i 19 de setembre

Oristà, 20 de gener i 30 de novembre

Raval de Sant Feliu, el, 12 de setembre i 31 d’octubre

Torre d’Oristà, la, 17 de gener i 8 de setembre

Perafita, 2 de febrer i 29 de juny

Prats de Lluçanès, 22 de gener i 25 de juny

Roda de Ter, 21 d’abril i 23 de setembre

Rupit i Pruit, 29 de setembre i 30 de novembre

Sant Agustí de Lluçanès, 25 d’agost i 28 de setembre

Sant Bartomeu del Grau, 21 d’abril i 24 d’agost

Sant Boi de Lluçanès, 20 de maig i 28 de setembre

Sant Hipòlit de Voltregà, 5 de setembre i 8 de setembre

Sant Julià de Vilatorta, 21 d’abril i 25 de juliol

Sant Martí d’Albars, 11 de novembre i 12 de novembre

Sant Martí de Centelles, 25 de juliol i 11 de novembre

Sant Pere de Torelló, 29 de juny i 26 de setembre

Sant Quirze de Besora, 7 de gener i 16 de juny

Sant Sadurní d’Osormort, 21 d’abril i 5 de setembre

Sant Vicenç de Torelló, 22 de gener i 5 de setembre

Santa Cecília de Voltregà, 21 d’abril i 22 de novembre

Santa Eugènia de Berga, 4 de març i 5 de setembre

Santa Eulàlia de Riuprimer, 21 d’abril i 5 de setembre

Santa Maria de Besora, 12 de setembre i 31 d’octubre

Santa Maria de Corcó

Cantonigròs, 21 d’abril i 16 d’agost

Sant Martí Sescorts, 21 d’abril i 11 de novembre

Santa Maria de Corcó (l’Esquirol), 7 de gener i 21 d’abril

Seva, 25 de juliol i 9 de desembre

Sobremunt, 11 de novembre i 13 de desembre

Sora, 29 de juny i 31 d’octubre

Taradell, 20 de gener i 25 d’agost

Tavèrnoles, 27 d’abril i 3 d’agost

Tavertet, 21 d’abril i 29 d’agost

Tona, 21 d’abril i 30 de novembre

Torelló, 1 d’agost i 19 de setembre

Vic, 28 de febrer i 5 de juliol

Vidrà, 14 de gener i 26 de setembre

Viladrau, 8 de setembre i 11 de novembre

Vilanova de Sau, 21 d’abril i 16 d’agost

Pallars Jussà

Abella de la Conca, 10 de juny i 3 d’octubre

Bóixols, 22 de gener i 16 d’agost

Castell de Mur

Cellers, 19 de març i 19 d’agost

Collmorter, 19 de març i 7 de maig

Guàrdia de Tremp, 19 de març i 10 d’octubre

Meüll, el, 19 de març i 11 de novembre

Puigmaçana, 19 de març i 11 de novembre

Santa Llúcia, 19 de març i 13 de desembre

Vilamolat de Mur, 19 de març i 7 de maig

Conca de Dalt

Aramunt, 21 de gener i 14 de setembre

Claverol, 5 de febrer i 25 d’agost

Erinyà, 16 de maig i 14 de juny

Hortoneda, 2 de maig i 13 d’agost

Pessonada, 1 d’agost i 16 d’agost

Pont de Claverol, el, 18 de gener i 23 d’agost

Rivert, 6 d’agost i 11 de novembre

Sant Martí de Canals, 25 de juny i 12 de novembre

Serradell, 26 d’abril i 30 de novembre

Sossís, 2 de febrer i 27 d’agost

Toralla, 15 de gener i 6 d’agost

Torallola, 13 d’agost i 23 de novembre

Gavet de la Conca, 15 de gener i 24 de setembre

Aransís, 28 d’abril i 6 d’agost

Fontsagrada, 22 de gener i 6 d’octubre

Sant Cristòfol de la Vall, 9 de juliol i 30 de juliol

Sant Martí de Barcedana, 28 de juliol i 17 d’agost

Sant Miquel de la Vall, 25 d’agost i 29 de setembre

Sant Salvador de Toló, 7 de maig i 6 d’agost

Sant Serni, 28 de maig i 26 de novembre

Isona i Conca Dellà

Basturs, 14 de maig i 3 de setembre

Benavent, 20 de juliol i 20 d’agost

Biscarri, 24 de setembre i 30 de novembre

Conques, 19 de març i 14 de setembre

Figuerola d’Orcau, 17 de gener i 16 d’agost

Isona, 22 de gener i 26 d’agost

Orcau, 6 de juny i 11 d’agost

Sant Romà d’Abella, 29 d’abril i 30 de juny

Llimiana, 25 de maig i 16 d’agost

Pobla de Segur, la, 9 de maig i 18 de juny

Salàs de Pallars, 7 de gener i 5 d’agost

Sant Esteve de la Sarga, 14 de maig i 8 de setembre

Sarroca de Bellera, 2 d’agost

Esglésies, les, 29 d’agost

Senterada, 28 de juliol i 16 d’agost

Talarn, 11 de novembre i 5 de desembre

Torre de Cabdella, la, 16 d’agost i 29 d’agost

Tremp, 14 de maig i 8 de setembre

Pallars Sobirà

Alins, 21 de gener i 23 de juny

Ainet de Besan, 5 de gener i 3 d’octubre

Araós, 2 de setembre i 27 de desembre

Àreu, 14 de gener i 1 d’agost

Alt Àneu

Alòs d’Isil, 8 de març i 27 d’agost

Borén, 8 de març i 20 d’agost

Isavarre, 18 de gener i 10 d’agost

Isil, 8 de març i 23 de juny

Son, 8 de març i 6 d’agost

Sorpe, 8 de març i 13 d’agost

València d’Àneu, 8 de març i 8 de setembre

Baix Pallars

Ancs, 2 d’agost i 22 de novembre

Baén, 2 d’agost i 30 de novembre

Balestui, 21 de gener i 2 d’agost

Bresca, 2 d’agost i 29 de setembre

Bretui, 2 d’agost i 27 de desembre

Cortscastell, 26 de juliol i 2 d’agost

Enseu, 2 d’agost i 27 de desembre

Gerri de la Sal, 21 de gener i 2 d’agost

Mentui, 18 de gener i 2 d’agost

Montcortès, 2 d’agost i 29 de setembre

Peracalç, 2 d’agost i 10 d’agost

Peramea, 8 de juliol i 2 d’agost

Pujol, 2 d’agost i 30 de novembre

Sellui, 2 d’agost i 31 de desembre

Espot, 22 de setembre i 9 de desembre

Esterri d’Àneu, 7 de març i 8 de març

Esterri de Cardós, 7 de gener i 25 de gener

Farrera, 8 de març i 16 d’agost

Burg, 8 de març i 24 d’agost

Montesclado, 10 de juny i 26 de setembre

Guingueta d’Àneu, la, 8 de març i 7 de desembre

Escaló, 8 de març i 18 d’agost

Lladorre, proposta no formulada

Llavorsí, 8 de març i 26 de juliol

Rialp, 8 de març i 26 de setembre

Soriguera, 8 de març i 12 d’agost

Sort, 8 de març i 1 d’agost

Tírvia, 17 de gener i 1 d’agost

Vall de Cardós

Ainet de Cardós, 8 de març i 29 de desembre

Anàs, 5 de setembre i 18 de novembre

Bonestarre, 22 de gener i 15 d’octubre

Cassibrós, 31 d’agost i 30 de novembre

Estaon, 16 de maig i 25 de juliol

Lladrós, 8 de març i 29 de juny

Ribera de Cardós, 8 de març i 8 de setembre

Surri, 10 d’agost i 31 de desembre

Pla de l’Estany

Banyoles, 16 d’agost i 24 d’octubre

Camós, 16 d’agost i 24 d’octubre

Cornellà del Terri, 29 de juny i 24 d’octubre

Crespià, 28 de febrer i 12 de desembre

Esponellà, 7 de febrer i 24 d’octubre

Fontcoberta, 8 d’agost i 24 d’octubre

Palol de Revardit, 29 de setembre i 25 d’octubre

Riudellots de la Creu, 29 d’octubre i 11 de novembre

Sant Martí de la Mota, 27 de setembre i 29 d’octubre

Porqueres, 16 de maig i 7 de desembre

Sant Miquel de Campmajor, 5 de febrer i 24 de setembre

Briolf, 21 de juny i 27 de desembre

Falgons, 22 de gener i 19 de setembre

Sant Martí de Campmajor, 23 de maig i 11 de novembre

Ventajol, 21 de juny i 18 d’octubre

Serinyà, 24 d’octubre i 28 de novembre

Vilademuls, 28 de gener i 24 d’octubre

Pla d’Urgell

Barbens, 12 d’agost i 8 de novembre

Bell-lloc d’Urgell, 29 de setembre i 30 de setembre

Bellvís, 20 de gener i 26 d’octubre

Arcs, els, 17 de gener i 3 d’octubre

Castellnou de Seana, 4 de febrer i 12 de setembre

Fondarella, 20 de gener i 5 de setembre

Golmés, 14 de juny i 5 d’agost

Ivars d’Urgell, 18 de març i 30 de novembre

Vallverd, 18 de març i 3 d’octubre

Linyola, 16 de maig i 16 d’agost

Miralcamp, 20 de gener i 29 d’agost

Mollerussa, 19 de març i 20 de maig

Palau d’Anglesola, el, 3 de febrer i 29 d’agost

Poal, el, 18 de març i 29 d’agost

Sidamon, 3 de febrer i 24 d’agost

Torregrossa, 22 de gener i 13 d’agost

Vilanova de Bellpuig, 29 de juny i 2 de setembre

Vila-sana, 19 de març i 23 de setembre

Priorat

Bellmunt del Priorat, 13 de desembre i 28 de desembre

Bisbal de Falset, la, 27 d’abril i 8 de setembre

Cabacés, 3 de febrer i 4 de febrer

Capçanes, 29 de juliol i 1 d’agost

Cornudella de Montsant, 11 de juliol i 22 d’agost

Albarca, 22 de gener i 16 d’agost

Siurana, 9 de maig i 16 d’agost

Falset, 16 d’agost i 5 de setembre

Figuera, la, 15 de gener i 11 de novembre

Gratallops, 20 de gener i 10 d’agost

Guiamets, els, 19 d’agost i 28 de desembre

Lloar, el, 8 d’agost i 29 de setembre

Marçà, 16 d’agost i 27 de desembre

Margalef, 5 d’agost i 29 de setembre

Masroig, el, 22 d’agost i 24 d’agost

Molar, el, 16 d’agost i 17 d’agost

Morera de Montsant, la, 8 de setembre i 9 de setembre

Escaladei, 31 d’octubre i 5 de desembre

Poboleda, 4 d’agost i 5 d’agost

Porrera, 17 de gener i 14 de novembre

Pradell de la Teixeta, 18 de juliol i 3 d’octubre

Torre de Fontaubella, la, 6 d’agost i 31 de desembre

Torroja del Priorat, 6 de maig i 29 de setembre

Ulldemolins, 12 de setembre i 9 de desembre

Vilella Alta, la, 25 de juliol i 13 de desembre

Vilella Baixa, la, 26 d’abril i 23 de maig

Ribera d’Ebre

Ascó, 14 de gener i 19 d’agost

Benissanet, 17 de gener i 25 de juliol

Flix, 17 de gener i 16 d’agost

Garcia, 17 de gener i 12 d’agost

Ginestar, 11 de novembre i 14 de novembre

Miravet, 17 de gener i 14 d’octubre

Móra d’Ebre, 17 de gener i 26 d’agost

Móra la Nova, 8 d’agost i 21 d’octubre

Palma d’Ebre, la, 29 d’abril i 2 de maig

Rasquera, 4 d’agost i 5 d’agost

Riba-roja d’Ebre, 5 de febrer i 24 d’agost

Tivissa, 25 de juliol i 26 de juliol

Darmós, 7 de febrer i 16 d’agost

Llaberia, 17 de gener i 29 d’agost

Serra d’Almos, la, 3 de gener i 8 d’agost

Torre de l’Espanyol, la, 17 de gener i 25 de juliol

Vinebre, 25 d’agost i 26 d’agost

Ripollès

Campdevànol, 19 de setembre i 20 de setembre

Campelles, 14 de juny i 11 de novembre

Camprodon, 21 de juny i 22 de juny

Gombrèn, 5 de setembre i 6 de setembre

Llanars, 26 de setembre i 27 de setembre

Llosses, les, 7 de gener i 31 d’octubre

Molló, 11 de juliol i 21 de novembre

Espinavell, 5 d’agost i 13 d’octubre

Ogassa, 13 d’agost i 5 de desembre

Sant Martí de Surroca, 12 de novembre i 5 de desembre

Sant Martí d’Ogassa, 2 de juliol i 5 de desembre

Pardines, 3 d’agost i 4 d’agost

Planoles, 3 de febrer i 23 d’agost

Queralbs, 25 de juliol i 26 de juliol

Ribes de Freser, 14 de febrer i 16 d’agost

Ripoll, 11 de maig i 12 de maig

Sant Joan de les Abadesses, 12 de setembre i 13 de setembre

Sant Pau de Segúries, 5 de setembre i 6 de setembre

Setcases, 9 de maig i 29 de setembre

Toses, 8 de juliol i 22 de juliol

Dòrria, 23 de juny i 29 de juliol

Fornells de la Muntanya, 23 de juny i 23 de setembre

Nevà, 8 de juliol i 7 d’octubre

Vallfogona de Ripollès, 13 de maig i 26 d’agost

Vilallonga de Ter, 14 de novembre i 15 de novembre

Segarra

Biosca, 29 de juliol i 30 de juliol

Lloberola, 29 de setembre i 30 de setembre

Cervera, 7 de febrer i 26 de setembre

Cardosa, la, 3 de gener i 16 de juliol

Castellnou d’Oluges, 16 de maig i 20 d’agost

Malgrat, 22 de gener i 13 d’agost

Prenyanosa, 20 d’agost i 29 de setembre

Vergós de Cervera, 14 de maig i 6 d’agost

Estaràs, 7 de gener i 22 d’agost

Alta-riba, 23 d’abril i 7 d’octubre

Ferran, 23 de maig i 25 de juliol

Gàver, 11 de maig i 22 d’agost

Vergós Guerrejat, 22 de juliol i 8 d’agost

Granyanella, 5 d’agost i 6 d’agost

Curullada, la, 22 de gener i 10 de setembre

Fonolleres, 26 d’agost i 27 d’agost

Móra, la, 22 de juliol i 23 de juliol

Tordera, 9 de setembre i 10 de setembre

Granyena de Segarra, proposta no formulada

Guissona, 8 de setembre i 9 de setembre

Ivorra, 17 de gener i 31 de desembre

Massoteres, 14 de maig i 20 d’agost

Palouet, 14 de maig i 23 de juliol

Talteüll, 14 de maig i 13 d’agost

Montoliu de Segarra, 5 d’agost i 6 d’agost

Ametlla de Segarra, l’, 9 de setembre i 10 de setembre

Cabestany, 7 de febrer i 8 de febrer

Guàrdia Lada, la, 16 d’agost i 17 d’agost

Vilagrasseta, 8 d’agost i 9 d’agost

Montornès de Segarra, 27 d’agost i 29 d’agost

Mas de Bondia, el, 24 d’agost i 25 d’agost

Oluges, les, 20 de gener i 30 d’abril

Montfalcó Murallat, 17 de gener i 14 de maig

Santa Fe, 20 de gener i 26 de maig

Plans de Sió, els

Aranyó, 15 de setembre i 16 de setembre

Canós, el, 14 de maig i 28 de juliol

Concabella, 21 de gener i 28 de juliol

Hostafrancs, 18 de juny i 25 d’agost

Montcortés, 14 de maig i 1 de juliol

Mont-roig, 21 de juliol i 16 d’agost

Muller, 15 de setembre i 16 de setembre

Pallargues, les, 10 de maig i 25 d’agost

Pelagalls, 19 d’abril i 14 de maig

Ratera, 21 de gener i 11 d’agost

Sisteró, 19 d’abril i 14 de maig

Ribera d’Ondara

Briansó, 21 d’abril i 26 d’agost

Hostalets, 21 d’abril i 26 d’agost

Llindars, 19 d’agost i 20 d’agost

Montpalau, 22 de juliol i 23 de juliol

Pomar, 21 d’abril i 26 d’agost

Rubinat, 2 de març i 3 de març

Sant Antolí i Vilanova, 21 d’abril i 26 d’agost

Sant Pere dels Arquells, 12 d’agost i 13 d’agost

Sanaüja, 17 de gener i 8 de setembre

Sant Guim de Freixenet, 1 de juliol i 8 d’agost

Sant Guim de la Plana, 13 d’agost i 16 d’agost

Comabella, 7 de maig i 9 de maig

Vicfred, 1 d’octubre i 7 d’octubre

Sant Ramon, 25 de juliol i 31 d’agost

Gospí, 26 de setembre i 1 d’octubre

Portell, 31 d’agost i 1 de setembre

Viver de Segarra, 20 de gener i 17 de setembre

Talavera, 26 de maig i 27 de maig

Bellmunt, 6 de maig i 7 de maig

Civit, 20 de maig i 21 de maig

Pallerols, 25 de juliol i 26 de juliol

Pavia, 12 de setembre i 13 de setembre

Tarroja de Segarra, 19 de març i 6 d’agost

Torà, 2 de maig i 1 de setembre

Torrefeta i Florejacs

Bellveí, 20 de gener i 25 de juliol

Far, el, 7 de gener i 20 d’agost

Florejacs, 19 de març i 16 d’agost

Gra, 19 de març i 6 d’agost

Granollers, 19 de març i 25 de juliol

Llor, el, 7 de gener i 20 d’agost

Morana, la, 23 d’abril i 13 d’agost

Palou, 11 de maig i 1 d’octubre

Riber, 19 de març i 26 de juliol

Sant Martí de la Morana, 23 de maig i 11 de novembre

Sedó, 13 d’agost i 19 de novembre

Selvanera, 19 de gener i 21 de maig

Torrefeta, 6 d’agost i 4 de novembre

Segrià

Aitona, 20 de maig i 2 de setembre

Alamús, els, 20 de gener i 11 de novembre

Albatàrrec, 9 de maig i 11 d’octubre

Alcanó, 3 de febrer i 18 de març

Alcarràs, 20 de gener i 26 d’agost

Alcoletge, 6 de maig i 16 de setembre

Alfarràs, 20 de gener i 29 de juny

Alfés, 20 de gener i 6 d’agost

Alguaire, 27 de maig i 23 de setembre

Almacelles, 2 de març i 24 de setembre

Almatret, 3 de febrer i 29 de setembre

Almenar, 20 de gener i 19 de setembre

Alpicat, 22 de gener i 19 d’agost

Artesa de Lleida, 17 de gener i 31 d’agost

Aspa, 26 d’abril i 5 de setembre

Benavent de Segrià, 31 de gener i 29 d’agost

Corbins, 20 de maig i 23 de maig

Gimenells i el Pla de la Font

Gimenells, 16 de maig i 7 d’octubre

Pla de la Font, el, 2 de maig i 24 d’octubre

Granja d’Escarp, la, 20 de gener i 25 de juliol

Llardecans, 19 de març i 10 de desembre

Lleida, 11 de maig i 29 de setembre

Raïmat, 27 d’abril i 29 de juliol

Sucs, 13 de maig i 12 d’agost

Maials, 20 de gener i 21 de gener

Massalcoreig, 17 de gener i 24 d’agost

Montoliu de Lleida, 13 de maig i 8 de setembre

Portella, la, 4 de març i 29 d’abril

Puigverd de Lleida, 26 d’abril i 29 de juliol

Rosselló, 13 d’octubre i 14 d’octubre

Sarroca de Lleida, 17 de gener i 5 de desembre

Seròs, 29 d’abril i 8 de setembre

Soses, 20 de gener i 5 de setembre

Sudanell, 30 de setembre i 3 d’octubre

Sunyer, 26 d’abril i 13 de desembre

Torrebesses, 20 de gener i 6 d’agost

Torrefarrera, 24 de gener i 9 de setembre

Torres de Segre, 9 de maig i 5 de desembre

Torre-serona, 30 d’abril i 5 de novembre

Vilanova de la Barca, 16 d’agost i 3 d’octubre

Vilanova de Segrià, 24 de gener i 18 de juliol

Selva

Amer, 15 d’abril i 16 d’agost

Anglès, 5 de setembre i 28 d’octubre

Arbúcies, 1 d’agost i 2 d’agost

Blanes, 26 d’abril i 26 de juliol

Breda, 8 de setembre i 9 de setembre

Brunyola, 21 de gener i 11 de novembre

Caldes de Malavella, 8 d’agost i 22 de setembre

Cellera de Ter, la, 5 de setembre i 31 d’octubre

Fogars de la Selva, 16 de maig i 16 de setembre

Hostalric, 4 de juliol i 5 de juliol

Lloret de Mar, 25 de juliol i 18 de novembre

Maçanet de la Selva, 2 de maig i 10 d’agost

Massanes, 21 d’abril i 8 d’agost

Osor, 29 de juny i 17 de setembre

Riells i Viabrea, 8 d’agost i 11 de novembre

Riudarenes, 19 de setembre i 11 de novembre

Riudellots de la Selva, 29 de setembre i 30 de setembre

Sant Feliu de Buixalleu, 21 d’abril i 1 d’agost

Sant Hilari Sacalm, 21 d’abril i 26 d’agost

Sant Julià del Llor i Bonmatí, 7 de gener i 31 d’octubre

Santa Coloma de Farners, 26 d’abril i 23 de setembre

Sils, 23 de setembre i 26 de setembre

Susqueda, 24 de gener i 4 d’octubre

Tossa de Mar, 22 de gener i 29 de juny

Vidreres, 8 de març i 5 de setembre

Vilobí d’Onyar, 25 de juliol i 12 de setembre

Solsonès

Castellar de la Ribera, 14 de maig i 30 de novembre

Clariana de Cardener, 7 de febrer i 2 de maig

Hortoneda, 2 de maig i 4 de juliol

Joval, 2 de maig i 23 de maig

Sant Ponç, 7 de febrer i 2 de maig

Coma i la Pedra, la, 26 d’abril i 16 d’agost

Guixers, 9 de maig i 14 de juny

Lladurs, 13 de maig i 29 de juliol

Llena,la, 13 de maig i 28 de novembre

Montpol, 13 de maig i 29 de setembre

Timoneda, 13 de maig i 9 de desembre

Torrents, 7 de gener i 13 de maig

Llobera, 2 de maig i 9 de setembre

Molsosa, la, 20 de gener i 16 de maig

Navès, 13 de maig i 20 de juliol

Besora, 13 de maig i 30 de novembre

Busa, 13 de maig i 9 de juliol

Linyà, 13 de maig i 30 de novembre

Pegueroles, 13 de maig i 11 de novembre

Selva, la, 13 de maig i 23 de novembre

Tentellatge, 13 de maig i 11 de novembre

Valldora, la, 13 de maig i 25 d’agost

Odèn, 16 d’agost i 22 de novembre

Cambrils, 25 de juliol i 3 d’octubre

Valldan, 6 d’agost i 1 d’octubre

Olius, 8 de setembre i 9 de setembre

Pinell de Solsonès, 7 de març i 13 de maig

Pinós, 22 de gener i 1 de setembre

Ardèvol, 17 de gener i 1 de setembre

Matamargó, 14 de juny i 1 de setembre

Sant Just d’Ardèvol, 3 de maig i 1 de setembre

Vallmanya, 1 de setembre i 26 de setembre

Riner

Freixinet, 24 de setembre i 26 de setembre

Miracle, el, 4 d’agost i 5 d’agost

Santa Susanna, 3 de febrer i 11 d’agost

Su, 13 d’agost i 16 d’agost

Sant Llorenç de Morunys, 17 de gener i 10 d’agost

Solsona, 8 de setembre i 9 de setembre

Tarragonès

Altafulla, 26 d’abril i 11 de novembre

Canonja, la, 20 de gener i 15 d’abril

Catllar, el, 26 d’agost i 14 de desembre

Constantí, 20 de gener i 1 d’agost

Creixell, 25 de juliol i 31 d’octubre

Morell, el, 1 d’agost i 14 de novembre

Nou de Gaià, la, 22 de juliol i 26 de setembre

Pallaresos, els, 20 de gener i 5 d’agost

Perafort, 21 de gener i 30 de juny

Pobla de Mafumet, la, 2 de febrer i 27 de juny

Pobla de Montornès, la, 8 de setembre i 14 d’octubre

Renau, 15 de juliol i 10 de desembre

Riera de Gaià, la, 20 de juliol i 14 de setembre

Roda de Barà, 24 d’agost i 9 de desembre

Salomó, 2 de maig i 16 d’agost

Salou, 4 de febrer i 31 d’octubre

Secuita, la, 11 de juliol i 16 d’agost

Argilaga, l’, 25 de gener i 16 d’agost

Gunyoles, les, 20 de gener i 25 de juliol

Vistabella, 7 de gener i 24 d’agost

Tarragona, 19 d’agost i 23 de setembre

Torredembarra, 15 de juliol i 5 de setembre

Vespella de Gaià, 20 de gener i 29 de setembre

Vilallonga del Camp, 1 d’agost i 14 de novembre

Vila-seca, 17 de gener i 3 d’agost

Terra Alta

Arnes, 30 de maig i 22 de juliol

Batea, 22 d’agost i 23 d’agost

Bot, 2 de febrer i 3 de febrer

Caseres, 22 d’agost i 23 d’agost

Corbera d’Ebre, 17 d’agost i 18 d’agost

Fatarella, la, 7 de febrer i 8 de setembre

Gandesa, 2 de setembre i 5 de setembre

Horta de Sant Joan, 18 de març i 8 de setembre

Pinell de Brai, el, 7 de gener i 6 de maig

Pobla de Massaluca, la, 14 de gener i 12 d’agost

Prat de Comte, 21 d’abril i 5 de desembre

Vilalba dels Arcs, 21 d’abril i 10 d’agost

Urgell

Agramunt, 2 de setembre i 5 de setembre

Almenara Alta, 5 d’agost i 6 d’agost

Donzell d’Urgell, 16 d’agost i 20 d’agost

Mafet, 3 de setembre i 1 d’octubre

Montclar, 22 de juliol i 23 de juliol

Puelles, les, 30 de juliol i 3 de setembre

Anglesola, 3 de maig i 14 de setembre

Belianes, 20 de gener i 25 de juliol

Bellpuig, 15 d’abril i 9 de setembre

Seana, 15 d’abril i 29 de setembre

Castellserà, 20 de gener i 22 de juliol

Ciutadilla, 2 de maig i 29 de setembre

Fuliola, la, 26 de juliol i 13 de desembre

Guimerà, 15 de gener i 30 d’abril

Maldà, 19 d’agost i 22 d’agost

Nalec, 10 de gener i 25 de juliol

Omells de na Gaia, els, 7 de gener i 23 de maig

Ossó de Sió, 7 d’octubre i 8 d’octubre

Bellver d’Ossó, 5 d’agost i 6 d’agost

Castellnou d’Ossó, 9 de setembre i 10 de setembre

Montfalcó d’Agramunt, 14 de maig i 24 de setembre

Preixana, 26 d’abril i 10 d’agost

Puigverd d’Agramunt, 17 de setembre i 19 de setembre

Sant Martí de Riucorb

Llorenç de Rocafort, 29 de juliol i 1 d’agost

Rocafort de Vallbona, 5 d’agost i 8 d’agost

Sant Martí de Maldà, 11 de novembre i 14 de novembre

Vilet, el, 25 de juliol i 26 de juliol

Tàrrega, 13 de maig i 9 de setembre

Tornabous, 13 de maig i 3 d’octubre

Guàrdia d’Urgell, la, 20 de gener i 14 de juny

Tarròs, el, 6 de juny i 22 de novembre

Vallbona de les Monges, 16 de maig i 19 de setembre

Montblanquet, 16 de maig i 8 d’agost

Rocallaura, 8 d’agost i 11 d’octubre

Verdú, 28 de gener i 9 de setembre

Vilagrassa, 20 de gener i 5 de setembre

Val d’Aran

Arres, proposta no formulada

Bausen, proposta no formulada

Bòrdes, es, 8 de setembre i 8 d’octubre

Arró, 27 d’agost i 11 de novembre

Begòs, 3 de maig i 16 d’agost

Benòs, 23 de juny i 29 de juny

Bossòst, 16 d’agost i 26 de desembre

Canejan, 29 d’agost i 8 de setembre

Les, 29 de juny i 6 d’octubre

Naut Aran

Arties, 20 de gener i 25 de juny

Baguergue, 20 de juliol i 1 d’agost

Baqueira, 2 de juliol i 5 d’agost

Garòs, 16 d’agost i 27 d’agost

Gessa, 29 de juny i 2 de juliol

Salardú, 3 de maig i 30 de novembre

Tredòs, 3 d’agost i 24 de setembre

Unha, 2 de juliol i 16 de setembre

Vielha e Mijaran

Arròs, 30 d’agost i 8 d’octubre

Aubèrt, 3 d’octubre i 8 d’octubre

Betlan, 5 d’agost i 8 d’octubre

Betren, 3 d’octubre i 8 d’octubre

Casarilh, 8 d’octubre i 21 de desembre

Casau, 25 de juliol i 8 d’octubre

Escunhau, 29 de juny i 8 d’octubre

Gausac, 16 d’agost i 8 d’octubre

Mont, 10 d’agost i 8 d’octubre

Montcorbau, 2 d’agost i 8 d’octubre

Vielha, 8 de setembre i 8 d’octubre

Vila, 16 d’agost i 8 d’octubre

Vilac, 1 d’agost i 8 d’octubre

Vilamòs, 13 d’agost i 24 de setembre

Era Bòrdeta, 20 d’agost i 24 de setembre

Vallès Occidental

Badia del Vallès, 14 d’abril i 31 d’octubre

Barberà del Vallès, 21 d’abril i 4 de juliol

Castellar del Vallès, 19 de març i 12 de setembre

Castellbisbal, 22 de gener i 20 d’agost

Cerdanyola del Vallès, 2 de maig i 11 de novembre

Gallifa, 17 de gener i 7 de desembre

Matadepera, 24 de gener i 29 d’agost

Montcada i Reixac, 7 de febrer i 26 de setembre

Palau-solità i Plegamans, 7 de març i 29 d’agost

Polinyà, 20 de gener i 11 de juliol

Rellinars, 21 d’abril i 1 d’agost

Ripollet, 7 de març i 29 d’agost

Rubí, 7 de gener i 29 de juny

Sabadell, 9 de maig i 5 de setembre

Sant Cugat del Vallès, 3 de març i 29 de juny

Valldoreix, 3 de març i 16 de setembre

Sant Llorenç Savall, 7 de març i 26 d’agost

Sant Quirze del Vallès, 9 de maig i 5 de setembre

Santa Perpètua de Mogoda, 7 de març i 5 de setembre

Sentmenat, 5 de setembre i 11 de novembre

Terrassa, 21 d’abril i 4 de juliol

Ullastrell, 21 d’abril i 16 d’agost

Vacarisses, 21 d’abril i 26 de maig

Viladecavalls, 11 de juliol i 11 de novembre

Vallès Oriental

Aiguafreda, 11 de novembre i 7 de desembre

Ametlla del Vallès, l’, 7 de març i 25 d’agost

Bigues i Riells

Bigues, 20 de gener i 29 de juny

Riells del Fai, 22 de gener i 5 d’agost

Caldes de Montbui, 10 d’octubre i 31 d’octubre

Campins, 6 de maig i 26 d’agost

Canovelles, 3 de juny i 25 de juliol

Cànoves i Samalús

Cànoves, 21 de gener i 3 de juny

Samalús, 19 d’agost i 30 de novembre

Cardedeu, 16 de maig i 16 d’agost

Castellcir, 17 de gener i 30 de novembre

Castellterçol, 21 de gener i 8 de març

Figaró-Montmany, 2 de maig i 1 de setembre

Fogars de Montclús, 29 d’abril i 12 d’agost

Franqueses del Vallès, les

Bellavista, 3 de juny i 1 de juliol

Corró d’Amunt, 3 de juny i 6 d’agost

Corró d’Avall, 3 de juny i 19 de setembre

Llerona, 3 de juny i 8 de setembre

Marata, 3 de juny i 30 de juliol

Garriga, la, 3 d’agost i 31 d’octubre

Granera, 17 de gener i 11 de novembre

Granollers, 3 de juny i 26 d’agost

Gualba, 21 de gener i 16 d’agost

Llagosta, la, 21 de març i 9 de setembre

Lliçà d’Amunt, 7 de gener i 9 de setembre

Lliçà de Vall, 2 de maig i 4 de juliol

Llinars del Vallès, 4 de març i 8 de setembre

Martorelles, 26 de juliol i 9 de setembre

Mollet del Vallès, 22 de gener i 22 d’agost

Montmeló, 30 de juny i 1 de juliol

Montornès del Vallès, 19 de setembre i 29 de novembre

Montseny, 29 d’agost i 7 de desembre

Parets del Vallès, 24 de gener i 25 de juliol

Roca del Vallès, la, 12 de setembre i 28 de novembre

Santa Agnès de Malanyanes, 21 de gener i 24 d’agost

Torreta, la, 2 de maig i 18 de juliol

Sant Antoni de Vilamajor, 17 de gener i 19 d’agost

Sant Celoni, 12 de setembre i 14 de novembre

Batllòria, la, 26 d’agost i 16 de desembre

Sant Esteve de Palautordera, 7 de gener i 1 d’agost

Sant Feliu de Codines, 17 de gener i 16 de setembre

Sant Fost de Campsentelles, 25 de juliol i 28 de setembre

Sant Pere de Vilamajor, 29 de juny i 31 d’octubre

Sant Quirze Safaja, 17 de gener i 16 de juny

Santa Eulàlia de Ronçana, 29 de juliol i 10 de desembre

Santa Maria de Martorelles, 22 de juliol i 8 de setembre

Santa Maria de Palautordera, 24 de gener i 10 d’octubre

Tagamanent, 7 de gener i 7 de desembre

Vallgorguina, 24 de setembre i 30 de novembre

Vallromanes, 24 de gener i 29 de setembre

Vilalba Sasserra, 21 de gener i 12 d’agost

Vilanova del Vallès, 19 d’agost i 22 d’agost

Barcelona, 22 de novembre de 2010

Mar Serna Calvo

Consellera de Treball

(10.326.141)