Avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)

El Ple de l’Ajuntament de l’Albiol, en sessió de data 20 de juny de 2008, va acordar aprovar l’avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal, l’informe ambiental preliminar, i el programa de participació ciutadana, que ha d’informar el procés de formulació i tramitació del Pla.

Pel present edicte es fa públic que, d’acord amb el que disposa l’article 106 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, els esmentats treballs romandran a disposició del públic, a l’objecte que es formulin les al·legacions, observacions i propostes que es considerin oportunes durant un termini de 30 dies a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci. (Finalitza el dia 8 d’agost del 2008)

La documentació de l’avanç, l’informe ambiental preliminar i el programa de participació ciutadana del Pla d’ordenació urbanística municipal, es podrà consultar a les oficines municipals en horari d’oficina, i també a la web de l’ajuntament de l’Albiol www.albiol.org.
Contra aquest acord, per ser un acte administratiu de tràmit, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

L’Albiol, 23 de juny de 2008

L’alcalde, Andreu Carrasco Sardà

Documents

Planells