Perill d’incendis. Alerta InfoCAT

Incendi a la Selva del Camp

Avui dimarts 12 de novembre va ser activada la fase d’alerta del pla Infocat. Les previsions indiquen que demà dimecres 13 segueix el nivell 3 del pla Alfa. Per tant seguirà activada la fase d’alerta del pla Infocat.

¿Però que es l’INFOCAT?

El Pla INFOCAT és un pla creat per la Generalitat de Catalunya per fer front a les emergències per incendis forestals, dins de l’àmbit territorial de Catalunya, establint els avisos, l’organització i els procediments d’actuació dels serveis de la Generalitat de Catalunya, de les altres administracions públiques i de les entitats privades.

El Pla INFOCAT inclou la quantificació i localització dins de tot el territori de Catalunya, dels aspectes fonamentals per a l’anàlisi del risc, vulnerabilitat, zonificació del territori i desplegament de mitjans i recursos i localització d’infraestructures de recolzament per als treballs d’actuació en cas d’emergència.

 

Nivells d’activació: Fase d’alerta:

Es procedirà a l’activació en fase d’Alerta davant d’aquelles situacions que facin necessari l’establiment d’àmplies mesures preventives i de control. Per a l’activació de la fase d’Alerta es valoraran conjuntament els indicadors següents:

 • El mapa dinàmic de perill d’incendis forestals
 • El Pla Alfa (nivell 3)
 • Desplegament operatiu dels serveis d’extinció
 • Altres indicadors que facin preveure un augment del nivell de vulnerabilitat i, per tant, de risc
 • En incendis que, sense implicar risc per a les persones alienes a l’extinció i per als béns que no siguin de naturalesa forestal, es preveu que tinguin una duració prou important com perquè sigui necessària l’activació d’un dispositiu preventiu especial (per exemple mes de 10 hores)
 • En incendis que impliquin un cert perill per a les persones i sigui apropiat ordenar-ne elconfinament o l’evacuació
 • En incendis importants ja controlats on es fa necessari un control de la zona afectada als efectes d’evitar que es produeixi una reactivació
 • Altres supòsits, a criteri del Director o Directora del Pla, que justifiquin l’activació d’un dispositiu preventiu especial.

 

Activació del pla en alerta

Un cop arribi al CECAT l’avís de risc molt alt o extrem d’incendi forestal o l’avís que hi ha un incendi forestal prou important com per fer necessària l’activació del Pla en fase d’Alerta, es procedirà a una primera avaluació de la seva repercussió i de les emergències que se n’hagin pogut derivar. Aquesta avaluació, en el cas d’un avís per risc d’incendi forestal, es farà a partir del mapa dinàmic de perill d’incendis diari i de les previsions meteorològiques realitzades pel Servei Meteorològic de Catalunya; en el cas d’un incendi, aquesta avaluació es farà a partir de la informació dels grups actuants desplaçats a la zona afectada, de les corresponents autoritats municipals, dels gestors de les vies de comunicació afectades, dels serveis bàsics i dels elements que puguin produir un efecte dòmino.

Atès que la situació pot provocar certa alarma entre la població o pot evolucionar cap a un empitjorament, l’activació del Pla INFOCAT estarà orientada sobretot a la informació i al seguiment.

En una fase d’Alerta es duran a terme les actuacions següents:

 • Informar, seguint el pla d’avisos, als organismes i serveis involucrats per tal d’activar els seus dispositius preventius enfront el risc d’incendis forestals
 • Realitzar actuacions preventives i sistematitzades en les diferents organitzacions d’acord amb els respectius plans d’actuació, com ara la reorganització del personal als efectes incrementar la disponibilitat d’efectius
 • Intensificar la vigilància de les zones forestals per part dels diferents dispositius de vigilància i prevenció d’incendis forestals desplegats sobre el territori dins l’àmbit de les seves competències
 • Dur a terme les reunions de coordinació necessàries per a decidir les actuacions adequades en cada moment a través del Comitè Tècnic de Seguiment. Aquestes reunions tindran lloc ordinàriament al CECAT tot i que la Direcció del Pla pot designar altres llocs en funció de l’emergència
 • Valorar el control d’accessos a alguns massissos afectats pel risc molt alt o extrem d’incendi forestal (concretant per a cada cas com s’han de dur a terme les mesures) i les accions que s’estimin adients per a minimitzar el risc.
 • Valorar la importància de l’incendi forestal i adequar les actuacions per a fer front a l’incendi en qüestió
 • Fer el seguiment oportú de les tasques a realitzar.
 • Informar a la població en els casos en què escaigui
 • Valorar convocar el Consell Assessor
 • Constituir, si la Direcció del Pla ho creu oportú, el Gabinet d’Informació, que redactarà comunicats per a mantenir informats els mitjans de comunicació social

 

 

Mosques Transgèniques? NO!, GRÀCIES.

Aquest estiu va sortir a la llum que una empresa britànica (Oxitec) havia sol·licitat a la Generalitat l’alliberament d’unes mosques transgèniques prop de Tarragona. Volen comercialitzar mosques transgèniques per combatre la plaga de la mosca de l’oliva i, com a primer pas, volen fer un assaig experimental “sota unes xarxes” en una finca prop de Tarragona.

 

Si s’autoritzés l’alliberament, seria el primer cop que a Europa animals transgènics interaccionen amb el medi natural i facilitaria el camí a les empreses que volen introduir transgènics sense tenir en compte els riscos ni les conseqüències que això pugui portar (ni a nivell ambiental, ni a nivell de salut, ni a nivell de drets ni llibertats).

 

Per aquest motiu, des de Amigos de la Tierra, i amb col·laboració amb Som lo Que Sembrem i Plataforma Rural, s’ha organitzat una campanya per demanar a la Generalitat que no autoritzi l’alliberament de les mosques transgèniques. Per a donar suport a la campanya feu clic a l’enllaçhttps://www.tierra.org/spip/spip.php?article1828 . Us agraïm que en doneu la màxima difusió possible.

 

Per si voleu més informació sobre aquestes mosques i l’empresa Oxitec, podeu llegir un article que vam publicar amb la Revista Soberania Alimentaria Biodiversidad y Culturas a mode d’informació i divulgació sobre el tema, i un informe realitzat recentment per GeneWatch: https://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/moscas_transgenicas.pdf

 

Per qualsevol dubte o qüestió us podeu posar en contacte amb info@somloquesembrem.org

 

Gràcies per demanar que aquestes mosques, ni més transgènics, surtin al carrer!!”

 

 

L’Associació Alveolus estrena web

AlveolusDefensa i millora del territori i Patrimoni de L’Albiol i Entorn” (Alveolus) estrena   blog

Alveolus  va ser inscrita en el Registre d’Associacions del Negociat d’Entitats Jurídiques del Serveis Territorials del Departament de Justícia a Tarragona.Els fins de l’associació tal com senyala l’article segon dels estatuts son: “Article 2 Els fins de l’associació són la protecció i defensa del territori, patrimoni i medi ambient de l’Albiol i el seu entorn així com d’altres pobles de Catalunya en totes les seves vessants, contribuint així a l’assoliment individual i col·lectiu d’una sensibilitat de defensa vers aquests valors.