Pressupost i Plantilla de l’Ajuntament de l’Albiol.

Publicat al Boleti Oficial de la Provincia n. 72 del 28-03-2011

2011/3500 – AJUNTAMENT DE L’ALBIOL

Edicte

Aprovat inicialment pel Ple de l-Ajuntament de l-Albiol de data 25 de febrer de 2011 el pressupost de la corporació per a l-exercici de l-any 2011, juntament amb la plantilla orgànica i relació de llocs de treball, s-exposa al públic a la Secretaria de l-Ajuntament, per un termini de quinze dies hàbils, durant el qual s-admetran reclamacions davant d-aquesta corporació, el Ple del qual resoldrà en un termini de trenta dies, d-acord amb el que disposa la legislació vigent.
En el cas de què en aquest termini no es presentin reclamacions, s-entendrà definitivament aprovat.

L-Albiol, 18 de març de 2011. – L-alcalde, Andreu Carrasco Sardà.Edicte

Aprovat inicialment pel Ple de l-Ajuntament de l-Albiol de data 25 de febrer de 2011 el pressupost de la corporació per a l-exercici de l-any 2011, juntament amb la plantilla orgànica i relació de llocs de treball, s-exposa al públic a la Secretaria de l-Ajuntament, per un termini de quinze dies hàbils, durant el qual s-admetran reclamacions davant d-aquesta corporació, el Ple del qual resoldrà en un termini de trenta dies, d-acord amb el que disposa la legislació vigent.
En el cas de què en aquest termini no es presentin reclamacions, s-entendrà definitivament aprovat.

L-Albiol, 18 de març de 2011. – L-alcalde

Les Abelleres, les orquídies de l’Albiol

Les abelleres són unes  orquídies menudes, tenen tres pètals externs (sèpals) i tres d’interns (pètals).  D’aquest últims, en destaca el label o llavi, una superfície plana o bombada, acolorida i pilosa que sembla l’abdomen d’una vespa, els altres pètals acolorits o no, a vegades imiten les antenes de l’insecte.

A l’arrel tenen dos tubercles arrodonits amb substàncies de reserva.

Cada espècie d’abellera imita l’olor i el color o la forma de la femella d’una espècie concreta d’abella.   El mascle de vespa es posarà damunt de la flor d’abellera i, frenètic, intentarà en va copular amb ella. En aquesta posició, el cap de la vespa toparà amb els polen que se li quedaran enganxats per la ventosa. . El mascle de vespa, amb el polen per banyes, buscarà la següent abellera i involuntàriament la pol·linitzarà.

Un cop pol.linitzades i fecundades, donaran un munt de llavors molt petites, tant que no tenen reserves i per germinar necessiten la col.laboració d’un fong del sol.  Si no hi ha aquest fong no poden germinar, la qual coasa fa dificil la seva expansio,  per la qual cosa les abelleres es un flor protegida i queda prohibida la seva recol.leccio.

A les abelleres tambe se  coneixen sovint amb el nom de “borinot”, abelleres, mosques, mosques d’ase, mosqueres i aranyes.

A catalunya en n’hi han unes 40 espècies.

URGENT Al.legacions cantera TERMINI 28 de Març

He substituït les al·legacions fetes per l’ajuntament per les de www.bonretorn.cat ja que considero que estan molt mes ben feta

Imprès d’al.legacions

Fa uns dies va sortir publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’anunci d’informació publica per l’ampliació d’una activitat  d’aprofitament de recursos miners, promoguda per Canteras La Ponderosa,  S.A. al terme Municipal d’Alcover.

Si s’arriba a desenvolupar aquesta activitat els habitatges situats  mes al nord de Les Masies Catalanes quedarien a tant sols 500 mts de  l’àrea extractiva i estarien amenaçats per la proximitat de la Pedrera.

Per això li demanem la seva solidaritat als veïns afectats, presentant una al•legació individual  que trobaran al peu d’aquest escrit.

Es tracta d’omplir a mà les dades que estan en  blanc , signar-la  entregar-la (data termini dilluns 28 de març)

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
OFICINA DE GESTIÓ AMBIENTAL UNIFICADA,
Cardenal i Barraquer, 12-14,
TARRAGONA

o si ho prefereixen poden entregar-la a les oficines de l’Ajuntament o dipositar-la a la bústia municipal numero 145 (termini a les 10 del mati del dilluns 28)

La venda de la Vall de la Selva.

El 13 de març de l’any 1217 el Paborde Ramon de Sant Llorenç compra, per 500 sous, a Dalmau i Berengària de l’Albiol, la vall de la Selva, amb tots els drets i honors que comporta (bovatge, farratge, emprius…).

El document original fou dat, a la Selva, el dia 13 de les calendes del mes de març de 1217. El trasllat és dut a terme per Joan Bioscha, de la Selva.

Es fa la donació de la vall a la Selva, pel fet que la compra fou feta amb diners de la universitat. El document original fou dat, a la Selva, el dia 17 de les calendes de febrer de 1218. El trasllat és fet per Joan Bioscha, de la Selva.

Fons Arxiu Municipal de la Selva del Camp (Núm de reg. 6670 i 6671)

El director de fabrica de Basf explica els seus primers passos en el mon laboral en les Canteres La Ponderosa

García Girona: ‘Me pasé media mili enviando currículums desde el cuartel”

El director de fábrica de Basf explica su primeros pasos en el mundo laboral en Canteras La Ponderosa de Alcover.

Joan Maria García Girona hizo el servicio militar en Lleida, en el cuerpo de artillería. Por las tardes ayudaba a su teniente a redactar partes y después aprovechaba para hacer currículums con una vieja máquina de escribir. Los enviaba a empresas de la industria química de Tarragona e incluso a alguna plataforma petrolífera. Pero la respuesta era siempre negativa.

«Me pasé media mili enviando currículums desde el cuartel. Me costó encontrar empleo porque en aquella época –1993– había una crisis económica similar a la actual», recuerda.

García Girona es licenciado en Química. Eligió esa carrera por dos motivos: le gustaba y se estudiaba en Tarragona. Sin embargo, cansado de no encontrar un empleo relacionado con su formación, aceptó una oferta para trabajar en Canteras La Ponderosa, en Alcover, su pueblo, como responsable del control de calidad de los áridos (arena, grava…) y la fabricación de hormigón. Tenía 25 años.

«Entré allí por una casualidad de la vida. El hijo del propietario estaba casado con una antigua compañera mía de la facultad. Ella fue la que me dijo que estaban buscando gente», dice.

García Girona se desplazaba al trabajo –estaba muy cerca de su casa– en una bicicleta de carreras que le regalaron sus padres cuando tenía 12 años. Entraba a las siete y media de la mañana y no salía hasta que la faena no estaba terminada. «El trabajo en la cantera era muy duro. Había días que acababa a las cuatro de la mañana. Cuando se hormigona una obra no se puede parar hasta que no está lista…», comenta.

El cargo de responsable de control de calidad le exigía una cierta responsabilidad. Debía ir con cuidado para no equivocarse en las mezclas o en los materiales que utilizaban. Además, tenía a cuatro persona bajo su mando. «Era un buen jefe. De hecho, mantengo una buena relación con las personas que trabajaron conmigo», indica.

Una cuenta vivienda.  El sueldo de García Girona en la cantera era de 100.000 pesetas al mes. «El dinero que ganaba lo metía íntegramente en el banco, en una cuenta vivienda que abrí para comprarme un piso con mi novia», explica.

A los ocho meses de entrar en Canteras La Ponderosa, le llamaron de Basf para cubrir una vacante libre. Pasó unas pruebas y le contrataron. Empezó como adjunto al jefe de la planta de Styropor/Dispersiones. Se encargaba del estudio y la optimización de todos los procesos y de la introducción de nuevos productos en el sistema. «Tuve la suerte de que cuando entré en ese puesto se iniciaban unos procesos de expansión enormes y cada año había un proyecto nuevo», apunta.

García Girona permaneció tres años en ese cargo. Después le enviaron a la central de Basf en la ciudad alemana de Ludwigshafen. Allí pasó dos años en los que se tuvo que adaptar a una nueva forma de vida, una cultura diferente… y un clima más frío.

Publicat al Diari de Tarragona el dia 16/03/2010

L‘Ajuntament inicia un expedient de denominació de diferents Carrers que no en tenen del municipi

Publicat al BOP núm. 61  15-03-2011

2011/2879 – AJUNTAMENT DE L’ALBIOL

Anunci

El Ple d’aquest Ajuntament, per acord de data 25 de febrer de 2011 va aprovar inicialment expedient de denominació de diferents carrers que no en tenen, i la seva inclusió en el nomenclàtor del municipi.

La qual cosa es fa pública segons el que disposa l’article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

L’expedient es pot examinar a la Secretaria d’aquest Ajuntament i s’hi poden presentar les observacions i els suggeriments que es considerin convenients, durant el termini de vint dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci en el Butlletí Oficial de la
Província.

L’Albiol, 1 de març de 2011

Els militants de UDC de l’Albiol es traslladen a l’agrupació local de Tarragona

Dimite la ejecutiva de UDC en Tarragona por discrepancias con la cúpula provincial

“Se han producido interferencias inaceptables” en la elaboración de las listas para el Ayuntamiento de Tarragona, dice el máximo reponsable del partido en la ciudad
EFE – Tarragona – 08/03/2011

Los diez integrantes del comité ejecutivo local de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) en Tarragona presentaron anoche su dimisión irrevocable por discrepancias con la actual cúpula del partido en las comarcas tarraconenses. Según informa hoy Diari de Tarragona, así lo ha confirmado el hasta ayer máximo responsable de UDC en la ciudad de Tarragona, Xavier Franquet, para quien la decisión la han tomado por “la falta de sintonía política” con el presidente del comité ejecutivo intercomarcal, Martí Barberà.

“Se han producido interferencias e injerencias inaceptables en la elaboración de la propuesta de candidatos de UDC para el Ayuntamiento de Tarragona”, ha añadido Franquet. Otro de los factores que han influido en la decisión de estos diez miembros de UDC ha sido las “repentinas” 60 altas de nuevos militantes que se han producido a lo largo de las últimas semanas. “No es normal que tantos afiliados de Cambrils, L’Albiol o de Altafulla se hayan trasladado a la agrupación local de Tarragona. Esto es una maniobra para imponerse en las votaciones, ya que de lo contrario la gente del Baix Camp se debería haber ido a la de Reus”, asegura Franquet.

Pese a dejar la dirección de UDC en la ciudad, Franquet ha expuesto que seguirán apoyando a la candidata de CiU a la alcaldía de Tarragona, Victòria Forns. Con la dimisión en bloque de la actual ejecutiva, el concejal Albert Vallvé se convirtió ayer en el candidato de Unió Democràtica para Tarragona de cara a las elecciones municipales del próximo 22 de mayo.

Publicat a Pais el dia 08/03/2011

Edicte. Compte general exercici 2010. Exposició pública.

2011/1562 – AJUNTAMENT DE L-ALBIOL

Edicte

Rendits els comptes anuals corresponents a l’exercici 2010 integrat pel de la  corporació, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes, resten exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament per un termini de 15 dies hàbils.

Durant aquest termini i vuit dies més, es podran formular les objeccions i observacions que es considerin oportunes.

L’Albiol, 8 de febrer de 2011. – L’alcalde, Andreu Carrasco
Sardà.

Atzurita

L’atzurita és un mineral de la classe dels carbonats que rep el seu nom del persa lazaward (blau). Sol anar acompanyada per la malaquita. És una substància molt inestable, i en certes condicions de pressió i temperatura, tendeix a transformar-se en malaquita.