Ordenances fiscals dels impostos i de les taxes per a l’any 2011.

2010/17078 – AJUNTAMENT DE L-ALBIOL

Publicat al BOP núm. 293 del 23/12/2010

Edicte

El Ple de l’Ajuntament de l’Albiol va acordar en data 5 de novembre de 2010 l’acord d’aprovació provisional d’ordenació i modificació de les ordenances fiscals dels impostos i de les taxes per a l’any 2011.

Transcorregut el termini d’informació pública i no havent-se presentat reclamacions tal i com es desprèn del corresponent certificat del secretari interventor, d’acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals, l’acord d’aprovació provisional esdevé definitiu sense necessitat d’un nou acord en aquest sentit.

Tal com disposa l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es publica la modificació dels preceptes de les ordenances aprovades.

Contra les ordenances fiscals podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia en el termini de 2 mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP.

IMPOST SOBRE BÉNS INMOBLES

Article 7. Quota tributària.
3. La quota íntegra de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable els tipus de gravamen següents:

Tipus de béns immobles Tipus

Béns immobles urbans 0,49
Béns immobles de característiques especials 0,61

IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Article 5. Quota tributària
1.- Les quotes del quadre de tarifes, de totes les classes de vehicles, de l’impost fixat en l’article 96.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, s’incrementaran per l’aplicació sobre les mateixes del següent coeficient 1,313 . Aquest coeficient s-aplicarà fins i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
2.- Per aplicació del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes aplicables en aquest municipi serà el següent:

CLASSE DE VEHICLE TARIFA
A) Segons potència fiscal

1. Turismes, ambulàncies, cotxes fúnebres i tot terrenys
De menys de 8 cavalls fiscals 16-93
De 8 fins 11,99 cavalls fiscals 45-89
De 12 fins 15,99 cavalls fiscals 96-55
De 16 fins 19,99 cavalls fiscals 120-28
De 20 cavalls fiscals en endavant 150-34

2. Tractors, tracto camions, tractors d’obres i serveis, tractora dels vehicles articulats, vehicles especials, màquines agrícoles, màquines autopropulsades que poden circular per les vies públiques sense ser transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica.

CLASSE DE VEHICLE TARIFA
De menys de 16 cavalls fiscals 23-71
De 16 fins 25 cavalls fiscals 37-28
De més de 25 cavalls fiscals 111-81
B) Segons el número de places.
Autobusos, furgonetes i furgonetes mixtes habilitades per al transport de més de 9 persones.
De menys de 21 places 111,81
De 21 fins 50 places 158-22
De més de 50 places 199-05
C) Segons la càrrega útil en quilograms

1. Camions, derivats de turisme, formigoneres, furgons, furgonetes i furgonetes mixtes, habilitats per al transports de fins a 9 persones, vehicles mixtes i vehicles habitacle.
De menys de 1.000 kg. de càrrega útil 56-75
De 1.00 fins a 2.999 de càrrega útil 111,81
De més de 2.999 fins a 9.999 de càrrega útil 158-22
De més de 9.999 de càrrega útil 199-05

2. Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica i remolcs i semiremolcs de vehicles articulats.
De més de 750 i menys de 1.000 kg. de càrrega útil 23-71
De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil 36-93
De més de 2.999 kg. de càrrega útil 111-81
D) Segons els centímetres cúbics
Ciclomotors 5,93
Motocicletes fins 125 cc. 5,93
Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc. 10,17
Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc. 20,34
Motocicletes de 500 fins a 1.000 cc. 40,65
Motocicletes de més de 1.000 cc. 81,33

IMPOST SOBRE L-INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Capítol IV
Base imposable

Article 7è.

3. El percentatge esmentat anteriorment serà el que en resulti de multiplicar el nombre d-anys expressat en l-apartat 2 d-aquest article pel percentatge anual corresponent, que serà:
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc anys: el 3,5%.
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys: 3-2%.
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys: 3,1%.

Article 13è

La quota d’aquest impost serà la que resulti d-aplicar a la base imposable el tipus del 26,00%.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D-AIGUA.

– Quota tributària de la taxa al poble de l-Albiol.
TARIFA (preus màxims,sense IVA):
Tarifes de subministrament:
Concepte: m3/abonat/trimestre, euros
– Ús domèstic:
Quota servei 25,00 euros
Mínim fins a 18 m3 0,55 euros
de 19 a 36 m3 1,23 euros
de 37 a 72 m3 1,55 euros
excés de 72 m3 2,30 euros
Concepte: m3/abonat/trimestre, euros
– Ús industrial:
Quota servei 18,00 euros
Mínim fins a 12 m3 1,00 euros
Excés de 12 m3 1,00 euros
Conservació de comptadors
i escomeses: 3,00 euros/abonat/trimestre

Tarifa segona. Connexió a la xarxa pública d’aigua potable
Comptador 120,25 euros
Per drets municipals per a la connexió a la xarxa pública 721,51 euros

Quota tributària de la taxa a les Masies Catalanes.

Tarifes de subministrament:
Concepte: m3/abonat/mes, euros

– Ús domèstic:
Quota servei 6,00 euros
Mínim fins a 6 m3 0,72 euros
1r tram de 7 a 12 m3 0,74 euros
2n tram més de 12 m3 1,58 euros

– Ús industrial:
Quota servei 6,00 euros
Mínim fins a 6 m3 0,90 euros
1r tram de 7 a 12 m3 0,95 euros
2n tram més de 12 m3 1,63 euros
Conservació de comptadors i escomeses: 1,00 euros/abonat/mes

ORDENANÇA REGULADORA DE TAXA SOBRE ADMINISTRACIÓ DE DOCUMENTS QUE EXPEDEIXIN O ENTENGUIN L-ADMINISTRACIÓ O LES AUTORITATS MUNICIPALS, A INSTÀNCIA DE PART.

Article 8è. Tarifes.
Les tarifes a que es refereix l-article anterior són les següents:
Certificats padronals 1,50 euros
Altres certificats 3,00 euros
Informes 1,50 euros
Fotocopies tamany A4 0,20 euros
Fotocopies tamany A·3 0,25 euros
Compulsa de documents 0,80 euros/full
Notes del cadastre 1,50 euros
Servei de fax. Tramesa 1,75 euros/full
Servei de fax. Recepció 0,45 euros/full
Expedients segregacions urbanístiques 65,00 euros
Expedients llicencies 1a ocupació 70,00 euros
Certificat qualificació urbanística 90,00 euros
Certificat d’aprofitament urbanístic 60,00 euros
Certificat de comptabilitat urbanística d-activitats 60,00 euros
Reajustament d’alineacions i rasants (251 RLU) 120,00 euros
Concreció de l-ordenació de volums (252 RLU) 120,00 euros
Informe sobre condicions d’habitabilitat 70,00 euros
Informe/certificat de legalitat urbanística o anti-
guitat edificacions 70,00 euros

Altres expedients, informes i certificats urbanístics 35,00 euros

Tramitació d’altres figures urbanístiques:

Estudis de detall, volumetria, etc.. 600,00 euros

Procediment autorització obres en sòl no urbanitzable (davant CTUT) 600,00 eurosPer sol·licitud de llicencia d’obertura d’establiment o inici d’activitat o pròrroga:
Per la tramitació de l’expedient d’activitats innòcues 90,00 euros
Per la tramitació de l’expedient d’activitats classificades, quan l-activitat pugui ésser informada per la Ponència Técnica municipal, exclosa la publicació
al BOPT 120,00 euros
Per la tramitació de l’expedient d’activitats classificades quan l’expedient hagi d’ésser informat per la Comissió Territorial d’Indústria i Activitats Classificades de la Generalitat, o en activitats subjectes a la reglamentació establerta al Re glament General de la Policia d-Espectacles i Activitats recreatives, exclosa la publicació al BOPT 120,00 euros

Per la tramitació de l’expedient d’activitats classificades quan l’expedient hagi d’ésser informat per la Ponència del Consell Comarcal del Baix Camp, exclosa la seva publicació al BOPT, s-haurà de satisfer una taxa 120,00 euros

ORDENANÇA REGULADORA DE TAXA DEL CEMENTIRI LOCAL, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL.

Article 6è. Quota tributària
a) La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
Exhumacions Preus segons serveis empresa funerària
Inhumació Preus segons serveis empresa funerària
Incineració Preus segons serveis empresa funerària
Neteja interior del nínxol-tomba-panteó sol·licitada pel concessionari Preus segons serveis empresa funerària
Col·locació de làpides, reixes i guarniment Preus segons serveis empresa funerària
Registre d’inscripcions, permutes i transmissions 9,00 euros

El moviment de làpides o tapes en les diferents sepultures l’efectuarà el personal de l’Ajuntament o empresa de serveis funeraris

ORDENANÇA REGULADORA DE TAXA PER L-OCUPACIÓ DE TERRENYS D-ÚS PÚBLIC LOCAL AMB MERCADERIES, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, RUNES,   TANQUES PUNTALS, PUNTALS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES. VEHICLES DE TONATGE.

Article 6. Quota tributària

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és el resultat d-aplicar la tarifa pels metres quadrats d-ocupació i serà condicionada a la impossibilitat de fer l-ocupació a la seva propietat.

Per cada m2 o fracció/dia (mínim 5m2 ) 1,50 euros

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL CLAVEGUERAM

Article 5è. Quota tributària
b) Finques i locals que no estan exclusivament destinats a habitatge: 22,00 euros

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D-ESCOMBRARIES

Article 5è. Quota tributària

Epígraf primer. Habitatges
Per cada habitatge situat al nucli antic de l’Albiol i masos de la zona d¡influència 100,00 euros/any.

Per cada habitatge unifamiliar aïllat situat a la urbanització Les Masies Catalanes i masos de la zona d-influència 132,00 euros/any.

Epígraf segon. Allotjaments

a) Hotels, Restaurants, Bars i altres establiments de restauració 2.880,00 euros/any
b) Pensions i cases d’hostes, centres hospitalaris, col·legis i altres centres de naturalesa anàloga, per cada plaça, cases rurals fins a 15 places 300,00 euros/any

Epígraf tercer.

Establiments d’alimentació Supermercats, economats, cooperatives i altres establiments d’alimentació 300,00 euros/any

Epígraf quart.

Establiments d’espectacles Establiments d’espectacle 2.880,00 euros/any

Epígraf cinquè.

Altres locals industrials o mercantils  Altres locals industrials o mercantils 2.880,00 euros/any

ORDENANÇA REGULADORA PER LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.

Article 5è. Base imposable

1. Constitueix la base imposable de la taxa:
e) En cas de pròrroga de llicència caldrà demanar permís per la obra que resta per fer i liquidar de nou. En cas de no presentar valoració s-aplicarà el 10% de la liquidació resultant de l-Impost d-obres.

Article 6è. Quota tributària
1. La quota tributària en resultarà d’aplicar els següents tipus de gravamen a la base imposable:
c) L-1,1 per cent, en les parcel·lacions urbanes. Amb una quota mínima de 600 euros i una màxima de 1.000 euros.
d) L-1,1 per cent, en les parcel·lacions rústiques. Amb una quota mínima de 300 euros i una màxima de 600 euros.

ORDENANÇA REGULADORA PER LA TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS INCORRECTAMENT O
ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA.

Article 5è. Tarifes
Les tarifes que s-han d-aplicar son les següents:
1.- Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres vehicles de característiques anàlogues.
A) Retirada i transport, per vehicle, més cost tarifa grua 82,28 euros
B) Per dipòsit i custodia, per dia 0,92 euros
2.- Automòbils de turisme, camions i similars fins a 3500 kg PMA
A) Retirada i transport, per vehicle, més cost tarifa grua 109,72 euros
B) Per dipòsit i custodia, per dia 1,79 euros

3.- Tota mena de vehicles amb PMA superior a 3500kg.
A) Retirada i transport, per vehicle, més cost tarifa grua 328,86 euros
B) Per dipòsit i custodia, per dia 15,92 euros

ORDENANÇA REGULADORA PER LA TINENÇA D’ANIMALS

Article 3. Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per l-aplicació de la tarifa següent:

Per la tinença de cada gos 5,00 euros

ORDENANÇA REGULADORA DE L-IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.

Article 5. Autoliquidació de l-impost
3. La base imposable de la liquidació provisional estarà constituïda pel major d-aquests imports:
a) El que resulti d-aplicar sobre la superfície total construïda que consti al projecte que presentin els interessats els següents mòduls:

Tipologia Mòdul

1.- Habitatges
1.1.- Habitatges plurifamiliars 707,71 euros/m2
1.2.- Habitatges unifamiliars pareats 796,18 euros/m2
1.3.- Habitatges unifamiliars aïllats 884,64 euros/m2
2.- Habitatges de protecció oficial
2.1.- Habitatges plurifamiliars 566,17 euros/m2
2.2.- Habitatges unifamiliars pareats 636,94 euros/m2
2.3.- Habitatges unifamiliars aïllats 707,71 euros/m2
3.- Magatzems 442,32 euros/m2
4.- Aparcaments 368,60 euros/m2
5.- Locals comercials 405,46 euros/m2

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE BÉNS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.

Article 5. Quota tributària.

La quota tributària s-ha de determinar per una quantitat fixa o variable, segons el detall que s-estableix en les tarifes següents:

Epígraf 2. Utilització del saló d’actes de l’edifici municipal per a la celebració de casaments i altres cerimònies civils.

2.2 Quota ciutadans no empadronats al municipi de l-Albiol 150,00 euros

L-Albiol, 20 de desembre de 2010.

L’últim llop de l’Albiol ?

Hallándose ayer trabajando un labrador, en una finca de la, montaña de Albiol, fue súbitamente acometido por un lobo ai cual pudo ahuyentar
a gritos y defendiéndose valerosamente a golpes con la azada que tenía en la mano.   Dicho labrador sufrio el susto consiguiente,  pero sin recibir lesión alguna importante.

La Vanguardia 08/10/1911

Isidre Pàmies i Borràs “Cercós”

El guerriller aleixarenc

Per explicar la vida d’Isidre Pàmies i Borràs “Cercós”, el combatent aleixarenc que lluità a favor de la causa del pretendent Carles Maria Isidre, germà de Ferran VII, i que va actuar al Camp i a les comarques properes durant la tercera guerra carlina (1872-1876) en el context del Sexenni Democràtic (1868-1874), he triat una crònica publicada al web del poble de l’Aleixar, de caràcter més localista, i que és una compilació de diversos autors que van biografiar Cercós, entre ells Marià Manent. També he afegit un relat publicat per Josep M. Sugranyes al seu llibre “De Reus a Prades i Poblet”, editat per Cossetània l’any 2001, i extret per ell molt possiblement del que relata Josep Iglésies a “L’àvia Boronada: L’esment diví i contes i llegendes”, Arca, Barcelona, 1947. Per finalitzar i acabar d’arrodonir-ho, he afegit un tercer text que situa les accions bèl·liques de Cercós dins el context històric en que ell va viure i on va protagonitzar els fets que van donar peu a la seva llegenda.

Les guerres carlines van ser complexes i no es poden reduir al simplisme d’unes adhesions al pretendent Carles setè en contra de la causa isabelina, ni a contraposició “ciutats liberals” contra “camps absolutistes”. Pensem que ens trobem en un moment històric batejat pels historiadors com la “fi de l’Antic Règim”. Tenen aquestes revoltes, a més, diverses imbricacions segons el territori on es desenvolupen, amb notables diferències entre el País Basc i Navarra, Catalunya o València. A mi m’agrada recordar unes paraules de Josep Fontana quan parla de “la revolta dels carlins” a la monumental Història de Catalunya dirigida per Pierre Vilar. Diu el professor Fontana, per mirar d’establir un enfocament previ: “Com tot fenomen social complex, la revolta carlina no es pot reduir a una explicació simplista. Una cosa és assenyalar els grans trets de base que permeten d’entendre el suport que ha trobat, i una altra que això basti per a donar compte de totes les adhesions. Tampoc no es pot pensar que, un cop hem aconseguit de distingir les raons per les quals el carlisme ha assolit expressar el malestar de determinats grups socials, sabem les raons concretes que han dut els homes a la lluita. El primer problema que se’ns presenta és que, en fer les nostres anàlisis del passat, operem amb allò que sabem que realment s’ha esdevingut, mentre que els individus que tenien aquell passat com a present vivien en una perspectiva en que diversos futurs eren previsibles, i actuaven, a més, d’acord amb la seva percepció del món, que podia contenir elements que avui sabem que eren erronis, però per a ells eren vàlids. No podem demanar a un camperol català de la primera meitat del segle XIX la freda racionalitat que només hauria pogut basar-se en un coneixement dels mecanismes econòmics i socials del seu entorn que ell no tenia, quan no demanem el mateix als catalans de la fi del segle XX que acuden a votar moguts per prejudicis o il·lusions irracionals, en un temps en que, en teoria, l’educació i la informació que reben són molt superiors.”

Isidre Pàmies i Borràs va néixer el 16 de desembre de 1843, possiblement a la casa pairal dels Cercós, al capdavall del carrer Mitjà, avui Cal Nap, edifici que encara demostra haver estat una casa senyorial. El mas de Cercós, de la mateixa nissaga, ha estat un dels més importants del terme aleixarenc. L’arrelament tradicionalista de la família Pàmies era antic i fort. A la guerra dels Malcontents (1827), hi prengué part Francisco Pàmies, el seu avi, al costat dels ultrareialistes, i a la primera guerra carlina (1833-1839), apareix documentat Isidre Pàmies, possiblement germà de l’avi que va ser capità caixer del 13è batalló de la 5a brigada de la 3a divisió del Camp de Tarragona. Així, doncs, Cercós, mogut per la influència familiar i motivat per la seva relació amb el capitost carlí Barenys, de Maspujols, es convertí ben aviat en una figura rellevant a les nostres comarques durant la segona guerra carlina (sic). Un historiador carlí en diu: “carlista acérrimo como todos sus antepasados […] De arrogante figura, afable y fino de trato y, más que valiente, temerario en el campo de batalla, era el ídolo de sus voluntarios que le querían com a un padre.” I informa també que va estudiar als escolapis i que completà la carrera mercantil a Tarragona i després es domicilià a Reus, on es dedicà al comerç fins al moment de “lanzarse al campo”. Abans, però, va intervenir en activitats conspiratòries com a individu de la Junta Carlista de Armamento y Defensa a la província i va estar empresonat. En començar la guerra, era oficial d’infanteria i organitzà el 4t batalló de la di­visió carlista de la província. Mèrits de guerra el portaren de capità a co­ronel i rebé condecoracions.

Manent, que l’ha biografiat i al qual seguim en aquesta ressenya, en parla com a figura esmunyedissa i mig llegendària. Invencible estrateg, a les muntanyes era una mena de “rei de les sorpreses”. De fet, la seva activitat era frenètica, com prova el reguitzell d’accions tant en petit grup com de comandament, totes de l’any 1873: el 15 de maig, junt amb Cucala i el capellà de Flix ocupa Vilaplana; el 22 de juny, enfrontaments a Margalef amb pèrdua de 50 homes; el 26, atac per sorpresa a Tivissa; el 2, 3 i 10 de juliol ataca la Selva del Camp; el 18 de juliol és a la Conca de Barberà, on segresta dos hisendats i en demana rescat; el 20, amb 400 homes enderroca el fortí de la Selva; el 23 ataca una diligència que feia de correu, prop de les Borges del Camp, i agafa ostatges; el 26 de juliol entra a Riudoms o a Tivissa (fonts diferents donen notícies també diferents, però sempre d’activitat); el 5 d’agost, a Garcia; el 14 a Castellvell per la contribució; el 15 dorm a Maspujols; el 16 va a cobrar l’impost revolucionari a Montbrió i a Vinyols; el 23 actua a la Masó; el 27, amb uns 300 homes, entra a Prades; el 29, a la Selva; el 2 de setembre a Vilallonga, mentre que del 4 de setembre data la gesta gairebé llegendària de l’Albiol, per la qual els liberals, que volien posar un parany a Cercós i portar a Reus o Tarragona el seu cap, acaben —seguim l’historiador Pirala— malament: “Lo que debió haber sido un triumfo para los liberales, fue un desastre, por la falta de sigilo y la indolencia en cumplir lo acordado.” El 17 d’agost marxen cap a l’ermita del Roser, vora de Reus, però la ciutat surt al carrer i els carlins fugen. Durant l’estiu entra a Santa Coloma de Queralt, mentre que el setembre un rumor el situa visitant Don Alfons, germà del pretendent i cap de les forces sublevades a Catalunya; el 24 és a Mont-ral i aquest mateix mes hi ha un intent, induït per personatges polítics, d’assassinar-lo. El 2 d’octubre entra a Valls dirigint, juntament amb quatre eminents caps més, 3.000 —o 5.000— carlins, però aviat són desallotjats; el 18 comencen els fets que portaren a la victòria carlina de Prades, però també pèrdues i on sembla que Cercós resulta ferit i acaba morint.

Comença llavors la llegenda sobre la seva mort: uns la situen a Prades i d’altres a l’Aleixar, on li haurien preparat un taüt molt luxós i haurien celebrat unes solemnes exèquies. La memòria oral, però, no dubta gaire a l’hora d’indicar-ho: tres dies després, entre el 22 i el 23 d’octubre de 1873, al mas del Joan Pau, a la Mussara, que té a prop, tocant al cingle, la cova anomenada Hospital dels Carlistes. L’oralitat encara afegeix que va ser assistit espiritualment pel rector de la Mussara; que el metge de Vilaplana, el doctor Rafael Llaberia, simpatitzant carlista, pujava cada dia, i que Cercós va ser enterrat a la Mussara. Isidre Pàmies i Borràs, Cercós, va morir essent coronel. A títol pòstum, el pretendent Carles VII, que coneixia el valor del seu fidel oficial, el nomenà general.

Del Mas de Cercós n’era fill el guerriller carlí Isidre Pàmies, més conegut pel mot Cercós, encara que la naixença va tenir lloc a l’Aleixar el 16 de desembre de 1843, al capdavall del carrer Mitjà, on avui hi ha Cal Nap. La tradició carlina dels Pàmies, pagesos de l’Aleixar i comerciants de Reus, es remunta a Francesc Pàmies, avi del nostre personatge i capità dels voluntaris reialistes, el 1827, en la guerra dels Malcontents o dels Agraviats. Posteriorment, un anterior Isidre, probablement germà de l’avi d’en Cercós, va ser popular durant la primera guerra carlina, en que exercia el càrrec de capità caixer, i un altre Francesc ho va ser a la guerra anomenada dels Matiners. Amb tot, el més notori, i sobre el qual s’ha teixit una veritable llegenda, ha estat l’anomenat en primer lloc, també conegut pel sobrenom de Comandant Cercós.

La llegenda arranca del fet històric que va tenir lloc durant la batalla de Prades de 1873. Cercós havia reunit al seu mas, el juny de 1872, diversos caps carlins per coordinar esforços i prendre la decisió de prosseguir en la lluita armada. La seva empenta i vigoria va fer que molts joves del poble el seguissin, amb la qual cosa es va emprendre una acció de certa importància en què va morir, entre les forces governamentals, el tinent coronel Maturana, cap del batalló de caçadors de Barcelona.

Cal fer un breu recordatori i remarcar que Maturana comptava amb 450 infants, 18 cavalls i una peça de muntanya. De tot plegat en va quedar ben poca cosa, ja que van tenir trenta morts, entre ells l’esmentat coronel, un comandant i dos oficials, així com gairebé 200 presoners.

A començaments del segle XX, un cronista afecte a la causa lliberal va escriure sobre aquesta batalla que, tot i que els carlins s’havien fet els amos de Prades i els seus entorns, també havien tingut innombrables baixes, concretament vuitanta, entre elles la del coronel Cercós.

Efectivament, l’Isidre Pàmies, el dia 14 d’octubre de 1873, va mantenir un fort enfrontament amb les tropes de l’esmentat coronel que havia sortit el dia abans de l’Espluga de Francolí. Des dels Plans de Pagès fins als barrancs del Garxet i de la Baridana va encerclar les tropes lliberals, a les quals va castigar fortament fins més enllà de la Mola dels Quatre Termes, d’on només van poder fugir encara no 200 infants per les barrancades del bosc de Poblet. Al comandant Cercós, quan ja s’havia apoderat d’un canó de l’enemic, fet de molta rellevància aleshores, i quan estava lluitant cos a cos, li travessà el pit una bala de fusell. Dalt d’una mula va ser portat fins al Mas del Vell Joan Pau, sota del qual, a uns centenars de metres, encara avui s’hi pot contemplar la balma coneguda com Hospital dels Carlins, on va ser confiat.

L’amo del mas, carlí de cap a peus, reconegut per la seva experiència a curar bestiar, va ser l’encarregat de guarir les ferides del famós capitost que, no obstant els esforços del vell pastor, moria tres dies després, amb el grau de coronel, quan només tenia 29 anys, i va ser nomenat general a títol pòstum.

Per estratègies de la guerra, ja que els carlins eren deu vegades inferiors en nombre als seus adversaris lliberals, la mort del cabdill guerriller va ser guardada en el més absolut i misteriós silenci. Fins i tot els seus seguidors van tramar l’ardit d’esbombar la seva presència en diversos indrets on es produïen enfrontaments. Aquesta estratagema va donar al singular militar una aurèola mítica i llegendària. Tant va ser així que, en les files liberals, es va prendre com a una qüestió d’honor capturar viu o mort el Comandant Cercós per acabar amb el mite que l’envoltava.

Com que hi havia indicis fundats que el seu cos, malgrat tot, podia estar enterrat al cementiri de la Mussara, Almussara aleshores, una patrulla, formada per cinc “pinxos”, voluntaris lliberals, va sortir de Vilaplana pel camí de les Tosques en direcció a la dispersa i alterosa població de tanta ressonància sarraïna.

A mig matí, amb els ànims sobrats després d’haver escampat que anaven a posar fi a la faula del Cercós, enfilaren l’esmentat camí amb el propòsit d’acabar com més aviat millor la tasca esventada profusament. Sender amunt, els ànims s’anaven refredant amb la mateixa proporció que s’escalfaven els cossos per la intensitat de la pujada. Les carrabines, marcialment penjades al coll a la sortida, ara eren utilitzades com a bastó.

En arribar al gual del torrent de les Tosques, esbufegant a més no poder, es van deixar caure a terra per refer l’alè i traguejar una mica de vi del bot que en cap moment deixava de formar part de la indumentària d’aquells aprenents a fer de soldat. Sorneguerament, sempre s’ha dit que el vi és molt millor quant es beu escoltant la remor de l’aigua dringadera d’un penyal, en aquest cas el de les Tosques, el qual, en any plujós, forma una cascada que, volant amb l’arc del cel com a teló de fons, escampa totes les notes àlgides d’una alegre i grandiosa simfonia.

Amb l’esperit restablert pel vi, els pinxos prosseguiren la caminada dirigint-se cap al Mas de l’Adrià. El vell de la casa els va entretenir tant com va poder i després va procurar fer-los anar pel camí més llarg per tal de poder agafar ell una drecera i avisar la gent del Mas d’en Joan Pau de la presència i propòsit de l’escamot.

Quan els perdonavides arribaren a l’hospital dels carlins, aquest ja estava totalment endreçat i sense cap mena de rastre que pogués delatar la presència de ferits. Els seus estadants havien anat a amagar-se dalt del bosc de l’Agustench, juntament amb en Joan Pau. Aquesta circumstància va ser aprofitada per la facció per entrar al mas a sac, arrambar tot el que van poder i cremar la resta a l’era de la masia.

Després d’aquesta extorsió es dirigiren calmosament fins a la població que ja veien del mas estant. A l’entrar al poble només trobaren quatre dones ja refetes i un parell de vells que els van donar totes les excuses del món per dir-los que la gent vàlida estava treballant al bosc. Els van fer lliurar les claus de l’ajuntament i la rectoria i en aquest darrer lloc van instal·lar el seu quarter general, ja que era l’únic indret on hi havia alguna vianda per aplacar el rau-rau que sentien a la panxa.

Amb tot això se’ls va tirar la nit a sobre i amb ella es van anar apaivagant tant el ardors del vi com les bramadisses pròpies dels qui se sentien impel·lits, més per la seva cridòria que no pas per la convicció d’una força evident. Els dubtes van començar a granar damunt la taula, ben regada per un vi que no havia costat ni un xavo, i el temor va substituir progressivament l’eufòria dels primers moments en què se sentien amos del poble.

La por que la gent del poble hagués anat a buscar ajuda a la veïna població de Prades va neguitejar els valents cagasenalles, els quals, després d’una forta discussió amb trencadissa de plats i altres estris que van trobar a mà, van tenir la “lluminosa” idea de reunir tota la desvalguda gent que quedava al poble davant el gran toll d’aigua on, de sempre, hi prenia la fresca una gran part del veïnat.

Aleshores, van fer-los portar una gran quantitat de llenya davant el fossar i, amb ella, van bastir una pira dins el petit cementiri que, encara avui, malguarda les restes dels mussarencs. La gran foguera il·luminava tètricament el petit clos. A les parets blanques del frontal de l’església es perfilava la bellugor vermella i groga de les flames que semblaven voler arribar al cel.

Els quatre vells que quedaven al poble van ser obligats a portar aixades amb les quals van dur a terme la tètrica tasca de desenterrar taüts. Les dones, en un racó, esmaperdudes, se’n feien creus quan veien com ni als morts deixaven tranquils aquells heretges.

La primera caixa que van desenterrar els trasmudats vells guardava les despulles mig consumides d’una dona, morta aquell mateix any. L’espantosa i macabre visió del primer cadàver i l’intent fallit de trobar el cos del Cercós no va ser prou per deturar la lúgubre ocupació.

De mica en mica van anar apareixent les restes d’un soldat carlí mort al Mas d’en Joan Pau, així com dues o tres persones més de la contrada. Al final, cansats i morts de por, els perdonavides van decidir extreure un darrer taüt. Quan el van tenir a l’abast, van procedir a fer un judici sumaríssim sense cap ni peus. Aleshores van resoldre palplantar-lo, recolzat a la paret del fossar, i formant un escamot d’afusellament van dur a terme un parell de descàrregues de fusell, acabades les quals van fugir del lloc cames ajudeu-me.

Pels forats que la sinistre canonada va ocasionar, la gent del poble va poder contemplar les faccions apergaminades de l’àvia Boronada que, amb aquest fet, va passar a ser protagonista de la llegenda de Cercós. Poc sabien els malfactors que, concretament a sota la caixa de l’esmentada vella, els carlins havien enterrat els cos del seu cabdill per evitar-ne la profanació.

Context històric: Les guerres carlines

Ja durant el Trienni Liberal (1820-23), els sectors absolutistes van organitzar les partides reialistes, que van disposar d’un ampli suport a les comarques interiors de Catalunya. La insurrecció va reprendre amb la Guerra dels Malcontents (1827).

A la mort de Ferran VII es va iniciar la Primera Guerra Carlina (1833-1839). Aquest conflicte va enfrontar els carlins, partidaris dels drets dinàstics de Carles Maria Isidre, germà del monarca difunt, i els isabelins o cristins, defensors dels drets de la seva filla Isabel (Isabel II), com a resultat de la proclamació de la Pragmàtica Sanció (1830), que havia abolit la llei sàlica dels Borbons, segons la qual la successió havia de ser sempre masculina.

Carles Maria Isidre va aplegar al voltant seu els sectors absolutistes, partidaris del manteniment de l’Antic Règim. Per contra, la reina regent Maria Cristina va obtenir el suport per a la seva filla Isabel de la majoria dels sectors que havien col·laborat amb Ferran VII, i també de l’oposició liberal, que havia patit fins aleshores la repressió i l’exili. La vinculació entre la causa isabelina i el liberalisme va ser evident a partir de l’agost de 1836, quan els col·lectius revolucionaris van assolir el poder i van imposar una Constitució liberal (1837). La causa isabelina va ser majoritària en la burgesia urbana, però també en amplis sectors privilegiats -noblesa terratinent i jerarquia eclesiàstica-, i entre els principals cossos de l’estat -exèrcit i administració-. Per contra, la causa carlina va disposar d’un ampli suport popular al País Basc i Navarra, i també a les comarques d’interior de Catalunya, el País Valencià i Aragó. Aquest fet s’explica per les reticències que van generar entre els camperols del nord peninsular els canvis de la revolució liberal, i també, en el cas del País Basc i Navarra, pel desig de mantenir els furs davant el projecte centralitzador del liberalisme espanyol.

Els carlins no van assolir, però, crear un exèrcit regular ni ocupar de manera permanent cap gran ciutat. El conflicte va esdevenir una guerra de guerrilles, amb episodis de gran crueltat. El conveni de Bergara (1839) va suposar la fi de la guerra al front basconavarrès, a canvi del manteniment dels furs i de la inclusió de les tropes carlines a l’exèrcit estatal.

El conflicte dinàstic es va reprendre a Catalunya amb la guerra dels Matiners, o segona guerra Carlina (1846-1849). Ja en el context del Sexenni Democràtic (1868-1874), va començar la tercera guerra Carlina (1872-1876), durant la qual les forces carlistes van arribar a ocupar algunes ciutats de la Catalunya interior i del País Basc i en què el pretendent carlí, Carles VII, va arribar a prometre el restabliment dels furs de l’antiga Corona d’Aragó.

Article Publicat per Ramon Aladern  al blog TRETZEVENTS

El Gamarús o Gall Carboner

Gamarus o Gall CarbonerEl Gamarús o Gall Carboner, espècie protegida, és un ocell rapinyaire nocturn de l’ordre dels estrigiformes.

És sedentari i viu als boscos del Principat de Catalunya i del País Valencià a qualsevol alçada. No n’hi ha ni a la Depressió de l’Ebre, ni a l’Empordà ni a la Costa Daurada perquè no hi ha boscos. A les Illes Balears només s’hi ha trobat ocasionalment.

800px-strix_aluco_3youngÉs de color bru, rogenc i grisós, amb els ulls foscos. Fa 38 cm. de llargària y una envergadura d’ales de 92 a 95 cm. Pesa de 400 a 550 grams segons el sexe (les femelles pesen més).

Diposita 2 o 4 ous en un arbre vell, però com que cada vegada és més difícil de trobar-ne té l’opció d’emprar nius d’esquirols o les cavitats dels murs. D’aquesta manera pot continuar criant en un bosc que s’ha cremat, perquè pot desplaçar-se a les penyes. Els ous s’han d’incubar durant 28-30 dies, i se n’encarrega la femella, mentre que el mascle alimenta els nounats, que volen al cap de 30-37 dies.

A la nit, a l’Albiol es molt facil sentir el seu el seu crit.

Durant el dia és normal de veure’l adormit en una branca, enganxat al tronc.

Escolta el crit d’una femella

Troben 200 restes humanes de la prehistòria en una cova a Mont-ral

    La investigació, que va a càrrec de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social , serà clau per conèixer com eren els ritus funeraris del neolític

Una recent excavació impulsada per l’Institut Català de Paleoeoclogia Humana i Evolució Social (IPHES) a la cova dels Galls Carboners, al terme muncipal de Mont-ral, permetrà obtenir informació de qualitat, clau per conèixer com eren els ritus funeraris de les societats del neolític. Entre les troballes destaquen unes 200 restes humanes de les quals es desconeix a quants homes podríen correspondre. Així com també un collaret format per petites denes blanques fabricades probablement a partir de fragments de petxina.

«La cova dels Galls Carboners havia estat excavada durant la dècada de 1970 per Ferran Companys, propietari de la finca on es situa, i va recuperar bàsicament restes humanes de totes les parts del cos, molt ben conservades, i els seus descendents van dona fa uns anys a l’Àrea de Prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona», explica Josep Maria Vergès, investigador de l’IPHES i director de l’excavació actual. Posteriorment, aquests fòssils van ser estudiats per membres d’aquest institut i de la URV. «Ara –prossegueix Vergès- el principal objectiu de l’excavació era documentar en detall el context arqueològic del sepulcre col·lectiu a partir dels elements que encara es conservaven in situ, per tal de poder revalorar a nivell científic els materials de la col·lecció Companys, i ho hem pogut determinar».

Es tracta d’una cova sepulcral col·lectiva, un tipus de jaciment que és relativament comú, «però la majoria foren excavats o saquejats d’antic, el que fa que no es disposi de moltes dades procedents d’excavacions realitzades amb metodologia moderna», puntualitza Josep Maria Vergès. L’equip encara no disposa de datacions, però el mateix investigador indica: «suposem que es situa entre el neolític final i el calcolític, es a dir, fa uns 5.000 anys abans del present». A banda de les restes humanes, s’han pogut extreure mostres de sediments per anàlisis de residus que han de permetre obtenir informació de qualitat sobre els ritus funeraris d’aquestes comunitats.

Més investigacions

Una vegada completada l’excavació comença la investigació al laboratori. D’una banda perquè permetrà determinar a quants individus corresponien les restes trobades, però també perquè seran les bases per a la redacció d’un primer estudi que probablement sortirà a la llum abans de l’estiu de l’any vinent, apuntava al Diari l’investigador de l’IPHES, Josep Maria Vergès.

D’altra banda, és molt probable que l’any vinent continui a l’interior de la cova la investigació de camp. Si bé a hores d’ara s’ha completat una feina molt complerta una nova excavació podria aportar-ne noves dades als investigadors, deia Josep Maria Vergès.

Publicat al Diari de Tarragona el 26/11/2010

Els resultats de les eleccions al Parlament a L’Albiol

Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a L’Albiol el 28 de novembre del 2010:

Cens 298
Vots 188 (63,09%)
Abstenció 110 (36,91%)
Nuls 5
Blancs 13
2010 2006
Partit Vots % Vots %
CIU
61
33,33
40
31,50
PSC
51
27,87
37
29,13
PP
26
14,21
13
10,24
ICV-EUiA
8
4,37
8
6,30
ERC
7
3,83
20
15,75
CDS
6
3,28
SI
4
2,19
CenB
2
1,09
POSI
2
1,09
DW
1
0,55
PACMA
1
0,55
3
2,36
PFyV
1
0,55
Cs
0
0,00
2
1,57

Calendari de Festes Locals a Catalunya

Albiol, l’, 6 d’agost i 29 de setembre

ORDRE TRE/551/2010, de 22 de novembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2011. (Correcció d’errades en el DOGC núm. 5810, pàg. 6434, de 3.2.2011).. (Pàg. 87141)ORDRE

TRE/551/2010, de 22 de novembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2011. (Correcció d’errades en el DOGC núm. 5810, pàg. 6434, de 3.2.2011).

NOTA. En aquest text s’han introduït les correccions d’errada publicades en el DOGC.

Vist que els ajuntaments de la Comunitat Autònoma de Catalunya han formulat les propostes sobre les dues festes locals, corresponents al seu municipi i agregats;

Atès que en les localitats respectives les festes locals tenen el caràcter de dies inhàbils a efectes administratius, d’acord amb l’article 48.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú;

Atès que d’acord amb l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos, correspon a l’autoritat laboral la seva determinació i publicació;

Atès el que disposen l’article 170.1.l) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors, Text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març; el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny, i l’Ordre TRE/309/2010, d’11 de maig, per la qual s’estableix el calendari de festes laborals per a l’any 2011 a Catalunya, i en ús de les atribucions que em són conferides,

Ordeno:

Article únic

Es fixa el següent calendari laboral de festes de caràcter local per a l’any 2011 a la Comunitat Autònoma de Catalunya, distribuïdes per comarques.

Es fan constar en aquesta Ordre els ajuntaments que no han formulat proposta de festes locals dins el termini assenyalat.

Alt Camp

Aiguamúrcia, 12 d’agost i 12 de desembre

Pla de Manlleu, 1 d’agost i 29 de setembre

Pobles, les, 9 de maig i 12 de desembre

Santes Creus, 22 d’agost i 12 de desembre

Alcover, 16 d’agost i 17 d’octubre

Alió, 20 de gener i 24 d’agost

Bràfim, 25 de juliol i 10 de desembre

Cabra del Camp, 22 d’agost i 23 d’agost

Figuerola del Camp, 21 d’abril i 22 de juliol

Garidells, els, 17 de gener i 25 de juliol

Masó, la, 25 de juliol i 10 d’octubre

Milà, el, 16 de maig i 24 d’octubre

Montferri, 20 de gener i 24 d’agost

Mont-ral, 20 d’agost i 10 de setembre

Farena, 20 d’agost i 10 de setembre

Nulles, 20 de gener i 29 de juliol

Pla de Santa Maria, el, 7 de gener i 21 d’abril

Pont d’Armentera, el, 3 de gener i 22 de juliol

Puigpelat, 21 d’abril i 30 de desembre

Querol, 23 d’abril i 7 de desembre

Riba, la, 5 d’agost i 25 de novembre

Rodonyà, 24 de gener i 22 d’agost

Rourell, el, 17 de gener i 27 de juny

Vallmoll, 21 d’abril i 9 de desembre

Valls, 2 de febrer i 3 de febrer

Picamoixons, 21 de març i 8 d’agost

Vilabella, 5 d’agost i 20 d’agost

Vila-rodona, 20 de gener i 10 d’agost

Alt Empordà

Agullana, 26 d’abril i 16 d’agost

Albanyà, 29 de juny i 30 de novembre

Armentera, l’, 25 de juliol i 11 de novembre

Avinyonet de Puigventós, 3 de maig i 29 de juny

Bàscara, 10 d’octubre i 21 de novembre

Biure, 21 de març i 26 d’abril

Boadella i les Escaules

Boadella d’Empordà, 26 de setembre i 21 de novembre

Escaules, les, 4 de juliol i 14 de novembre

Borrassà, 3 de maig i 30 de novembre

Cabanelles, 10 d’agost i 17 d’octubre

Cabanes, 21 de gener i 3 de maig

Cadaqués, 20 de gener i 9 de març

Cantallops, 16 de maig i 22 d’agost

Capmany, 5 de febrer i 8 de març

Castelló d’Empúries, 2 de febrer i 10 d’agost

Cistella, 3 de maig i 13 d’octubre

Vilaritgs, 7 de gener i 11 de novembre

Colera, 9 de maig i 29 de setembre

Darnius, 16 d’agost i 31 d’octubre

Escala, l’, 16 de juliol i 2 de setembre

Espolla, 24 de gener i 2 de maig

Far d’Empordà, el, 3 de maig i 11 de novembre

Figueres, 3 de maig i 29 de juny

Fortià, 7 de gener i 28 de juliol

Garrigàs, 29 de juny i 29 de setembre

Arenys d’Empordà, 29 de juny i 29 de novembre

Ermedàs, 29 de juny i 26 de setembre

Tonyà, 29 de juny i 13 de desembre

Vilajoan, 29 de juny i 22 de juliol

Garriguella, 19 d’agost i 9 de desembre

Jonquera, la, 8 de setembre i 9 de setembre

Lladó, 14 de juny i 11 de juliol

Llançà, 22 de gener i 16 de juliol

Llers, 3 de maig i 29 de juny

Maçanet de Cabrenys, 4 de juliol i 14 de novembre

Masarac, 2 de juliol i 11 de novembre

Vilarnadal, 27 d’abril i 29 de juny

Mollet de Peralada, 30 d’abril i 18 d’agost

Navata, 3 de maig i 29 de juny

Ordis, 4 de febrer i 3 de maig

Palau de Santa Eulàlia, 8 de setembre i 10 de desembre

Palau-saverdera, 7 de febrer i 29 d’agost

Pau, 7 de març i 3 de maig

Pedret i Marzà, 16 de maig i 3 d’agost

Peralada, 31 d’octubre i 9 de desembre

Vilanova de la Muga, 7 de desembre i 13 de desembre

Pont de Molins, 20 de gener i 8 de setembre

Pontós, 26 de juliol i 11 de novembre

Romanyà d’Empordà, 18 de gener i 3 de setembre

Port de la Selva, el, 20 de maig i 5 d’agost

Portbou, 7 de gener i 25 de juliol

Rabós, 7 de gener i 2 de setembre

Riumors, 17 d’agost i 18 d’agost

Roses, 4 de març i 7 de març

Sant Climent Sescebes, 29 d’agost i 23 de novembre

Sant Llorenç de la Muga, 10 d’agost i 11 d’agost

Sant Miquel de Fluvià, 3 de maig i 29 de setembre

Sant Mori, 21 de gener i 23 de setembre

Sant Pere Pescador, 20 de gener i 29 de juny

Santa Llogaia d’Àlguema, 15 de juliol i 7 de desembre

Saus, Camallera i Llampaies

Camallera, 26 d’abril i 22 d’agost

Llampaies, 26 d’abril i 11 de novembre

Saus, 26 d’abril i 12 de setembre

Selva de Mar, la, 20 de gener i 3 d’agost

Siurana, 3 de maig i 29 de juny

Terrades, 16 de maig i 22 de novembre

Torroella de Fluvià, 30 d’agost i 25 de novembre

Vajol, la, 9 de maig i 11 de novembre

Ventalló, 9 de maig i 3 d’octubre

Montiró, 3 d’octubre i 14 de novembre

Pelacalç, 16 d’agost i 3 d’octubre

Saldet, 12 de setembre i 3 d’octubre

Valveralla, 3 d’octubre i 10 d’octubre

Vila-robau, 16 d’agost i 3 d’octubre

Vilabertran, 3 de maig i 29 de juny

Viladamat, 29 de juliol i 7 de desembre

Vilafant, 3 de maig i 29 de juny

Vilajuïga, 24 de gener i 1 d’agost

Vilamacolum, 14 de febrer i 2 de maig

Vilamalla, 3 de maig i 29 de juny

Vilamaniscle, 16 d’abril i 1 de setembre

Vilanant, 3 de maig i 14 de novembre

Taravaus, 11 de novembre i 14 de novembre

Vila-sacra, 3 de maig i 29 de juny

Vilaür, 22 de juliol i 23 de juliol

Alt Penedès

Avinyonet del Penedès, 21 d’abril i 22 d’agost

Arboçar, l’, 21 d’abril i 1 d’agost

Avinyó Nou, 21 d’abril i 22 d’agost

Cantallops, 21 d’abril i 17 d’octubre

Gunyoles, les, 21 d’abril i 8 d’agost

Sant Sebastià dels Gorgs, 21 d’abril i 8 d’agost

Cabanyes, les, 14 de febrer i 8 d’agost

Castellet i la Gornal

Casetes, les, 21 d’abril i 16 d’agost

Castellet, 21 d’abril i 29 de juliol

Clariana, 21 d’abril i 22 de juliol

Gornal, la, 21 d’abril i 4 de juliol

Masuques, les, 21 d’abril i 21 d’octubre

Rocallisa, 21 d’abril i 12 d’agost

Rosers, Els, 21 d’abril i 12 d’agost

Sant Marçal, 21 d’abril i 8 de juliol

Torrelletes, 21 d’abril i 15 de juliol

Castellví de la Marca, 21 d’abril i 16 d’agost

Font-rubí, 24 de gener i 16 d’agost

Gelida, 22 d’agost i 13 de desembre

Granada, la, 11 de juliol i 30 d’agost

Mediona, 7 de gener i 31 d’octubre

Olèrdola, 30 d’agost i 31 d’agost

Moja, 25 de juliol i 30 d’agost

Olesa de Bonesvalls, 20 de gener i 18 de juliol

Pacs del Penedès, 8 d’agost i 30 d’agost

Pla del Penedès, el, 20 de gener i 1 d’agost

Pontons, 21 de gener i 25 de juliol

Puigdàlber, 7 de gener i 5 de desembre

Sant Cugat Sesgarrigues, 29 de juliol i 1 d’agost

Sant Llorenç d’Hortons, 20 de gener i 10 d’agost

Sant Martí Sarroca, 18 de juliol i 11 de novembre

Bleda, la, 4 de juliol i 11 de novembre

Rovira Roja, la, 8 d’agost i 11 de novembre

Sant Pere de Riudebitlles, 21 d’abril i 29 de juny

Sant Quintí de Mediona, 2 de maig i 14 de novembre

Sant Sadurní d’Anoia, 8 de setembre i 29 de novembre

Santa Fe del Penedès, 14 de març i 17 d’octubre

Santa Margarida i els Monjos, 21 d’abril i 20 de juliol

Ràpita, la, 21 d’abril i 8 d’agost

Subirats

Ca l’Avi, 21 d’abril i 24 d’octubre

Can Batista, 21 d’abril i 4 de juliol

Can Cartró, 21 d’abril i 29 d’abril

Can Rossell, 21 d’abril i 29 d’abril

Casots, els, 21 d’abril i 6 de maig

Lavern, 21 d’abril i 27 de juny

Ordal, 21 d’abril i 1 d’agost

Sant Joan, 21 d’abril i 4 de juliol

Sant Pau d’Ordal, 31 de gener i 21 d’abril

Torrelavit, 31 de gener i 21 d’abril

Torrelles de Foix, 25 d’agost i 8 de setembre

Vilafranca del Penedès, 30 d’agost i 31 d’agost

Vilobí del Penedès, 21 d’abril i 22 d’agost

Alt Urgell

Alàs i Cerc, 16 de maig i 18 de juliol

Arsèguel, 8 de març i 31 de desembre

Bassella, 14 de maig i 29 d’agost

Aguilar, 3 de maig i 29 de novembre

Altès, 26 d’abril i 5 de setembre

Castellnou de Bassella, 30 d’abril i 11 d’octubre

Clua, la, 20 de gener i 15 d’octubre

Guardiola, 14 de maig i 4 d’octubre

Mirambell, 14 de maig i 4 d’octubre

Ogern, 26 de setembre i 29 de novembre

Cabó, 16 de maig i 19 de setembre

Pujal, el, 30 d’abril i 8 de setembre

Vilar, el, 9 de maig i 29 de setembre

Cava, 17 d’octubre i 23 de novembre

Ansovell, 3 de setembre i 11 de novembre

Querforadat, el, 2 de febrer i 20 d’agost

Coll de Nargó, 25 de juliol i 23 de novembre

Estamariu, 22 de gener i 22 de novembre

Fígols i Alinyà

Alinyà, 11 de maig i 8 d’agost

Alzina d’Alinyà, l’, 11 de juny i 16 d’agost

Fígols, 20 de gener i 14 de maig

Perles, 11 de juny i 16 de novembre

Josa i Tuixén

Josa de Cadí, 30 de maig i 5 de setembre

Tuixent, 30 de maig i 12 de setembre

Montferrer i Castellbò, 20 de gener i 6 de juny

Oliana, 8 de març i 2 d’agost

Organyà, 7 de març i 16 d’agost

Peramola, 8 de març i 29 de setembre

Nuncarga, 8 de març i 13 de desembre

Tragó, 8 de març i 13 de desembre

Pont de Bar, el, 30 de juliol i 3 de novembre

Aristot, 3 de setembre i 30 de novembre

Bar, 8 de setembre i 24 de desembre

Castellnou de Carcolze, 25 de juny i 19 de novembre

Toloriu, 25 de juliol i 13 d’agost

Ribera d’Urgellet

Adrall, 2 de febrer i 4 de juliol

Arfa, 23 d’abril i 29 de novembre

Castellar de Tost, 17 de gener i 11 de novembre

Montant de Tost, 16 de maig i 31 de desembre

Parròquia d’Hortó, la, 12 de setembre i 30 de novembre

Pla de Sant Tirs, el, 28 de gener i 8 d’agost

Torà de Tost, 23 d’agost i 25 d’agost

Seu d’Urgell, la, 20 de gener i 7 de juliol

Valls d’Aguilar, les

Guàrdia d’Ares, 16 d’agost i 10 d’octubre

Noves de Segre, 7 de març i 25 de juliol

Taús, 28 de maig i 26 de setembre

Valls de Valira, les

Anserall, 3 de setembre i 26 de novembre

Arcavell, 6 d’agost i 26 de novembre

Argolell, 1 de juny i 8 d’octubre

Ars, 14 de maig i 12 de novembre

Asnurri, 10 de setembre i 9 de desembre

Baixos de Calbinyà, 23 de juliol i 30 de juliol

Bescaran, 9 de juliol i 11 de novembre

Calbinyà, 9 de juliol i 2 de desembre

Civís, 2 de juliol i 22 d’octubre

Farga de Moles, la, 14 de març i 8 de setembre

Os de Civís, 23 de juny i 25 de juny

Sant Antoni, 4 de juny i 11 de juny

Sant Joan Fumat, 28 de maig i 13 d’agost

Sant Pere, 25 de juny i 28 de juny

Vansa i Fórnols, la

Adrahent, 6 d’agost i 11 de novembre

Cornellana, 21 de maig i 30 de juny

Fórnols, 26 d’abril i 24 de novembre

Sorribes de la Vansa, 4 d’agost i 8 d’octubre

Alta Ribagorça

Pont de Suert, el, 20 de gener i 5 d’agost

Llesp, 20 de gener i 3 de febrer

Malpàs, 20 de gener i 29 de juny

Viu de Llevata, 20 de gener i 5 d’agost

Vall de Boí, la

Barruera, 1 d’agost i 8 de setembre

Boí, 14 de febrer i 25 de juny

Cardet, 16 d’agost i 8 de setembre

Cóll, 16 d’agost i 8 de setembre

Durro, 16 de juny i 8 de setembre

Erill la Vall, 12 de febrer i 11 de juliol

Saraís, 16 d’agost i 8 de setembre

Taüll, 16 de juliol i 22 de novembre

Vilaller, 16 d’agost i 23 de novembre

Senet, 16 de maig i 23 de juny

Anoia

Argençola, 23 d’abril i 10 d’agost

Bellprat, 14 de maig i 5 d’agost

Bruc, el, 9 de maig i 16 d’agost

Cabrera d’Anoia, 17 de gener i 16 d’agost

Calaf, 5 de febrer i 5 de setembre

Calonge de Segarra, 16 de maig i 3 d’octubre

Capellades, 26 d’abril i 16 d’agost

Carme, 15 de juliol i 11 de novembre

Castellfollit de Riubregós, 22 de gener i 16 d’agost

Castellolí, 26 d’abril i 7 de maig

Copons, 20 de gener i 16 d’agost

Hostalets de Pierola, els, 22 de juliol i 25 de juliol

Igualada, 26 d’abril i 22 d’agost

Jorba, 26 d’abril i 1 d’agost

Llacuna, la, 26 d’abril i 8 d’agost

Masquefa, 21 de juliol i 22 de juliol

Montmaneu, 2 de setembre i 5 de setembre

Òdena, 26 d’abril i 2 de maig

Orpí, proposta no formulada

Piera, 28 d’abril i 8 de setembre

Pobla de Claramunt, la, 2 de febrer i 4 de juliol

Prats de Rei, els, 25 de març i 16 d’agost

Pujalt, 22 de gener i 30 de novembre

Rubió, 3 de gener i 4 de juny

Sant Martí de Tous, 26 d’abril i 11 de novembre

Sant Martí Sesgueioles, 22 d’agost i 11 de novembre

Sant Pere Sallavinera, 23 d’abril i 29 de juny

Santa Margarida de Montbui, 26 d’abril i 18 de juliol

Santa Maria de Miralles, 26 d’abril i 7 de desembre

Torre de Claramunt, la, 23 de juny i 27 de desembre

Serra, la, 23 de juny i 5 d’agost

Vilanova d’Espoia, 23 de juny i 5 d’agost

Vallbona d’Anoia, 14 de juny i 24 d’agost

Veciana, 14 de maig i 20 d’agost

Vilanova del Camí, 26 d’abril i 5 de setembre

Bages

Aguilar de Segarra, 23 de juny i 5 de setembre

Artés, 5 de setembre i 6 de setembre

Avinyó, 19 de setembre i 20 de setembre

Balsareny, 25 de febrer i 26 d’abril

Calders, 21 de gener i 9 de setembre

Callús, 4 de juliol i 13 d’octubre

Cardona, 12 de setembre i 13 de setembre

Castellbell i el Vilar, 2 de maig i 16 d’agost

Castellfollit del Boix, 21 de febrer i 26 d’abril

Castellgalí, 2 de maig i 1 d’agost

Castellnou de Bages, 21 d’abril i 6 de juny

Estany, l’, 8 de setembre i 9 de setembre

Fonollosa, 21 de febrer i 22 d’agost

Gaià, 3 de setembre i 5 de setembre

Galera, 2 de juliol i 4 de juliol

Manresa, 21 de febrer i 29 d’agost

Marganell, 9 de maig i 22 de novembre

Moià, 20 de gener i 17 d’agost

Monistrol de Calders, 21 d’abril i 1 d’agost

Monistrol de Montserrat, 20 de gener i 25 de juliol

Mura, 21 d’abril i 11 de novembre

Navarcles, 14 de febrer i 21 de febrer

Navàs, 29 d’agost i 30 d’agost

Palà de Torroella, 25 de juliol

Sant Salvador de Torroella, 29 d’agost

Pont de Vilomara i Rocafort, el, 6 de juny i 25 de juliol

Rajadell, 31 d’octubre i 5 de desembre

Sallent, 23 de juny i 12 de setembre

Cabrianes, 12 de setembre i 19 de setembre

Sant Feliu Sasserra, 12 de setembre i 31 d’octubre

Sant Fruitós de Bages, 21 de gener i 4 de juliol

Sant Joan de Vilatorrada, 21 de febrer i 25 de juny

Sant Mateu de Bages, 1 d’agost i 19 de setembre

Castelltallat, 1 d’agost i 26 de setembre

Coaner, 1 d’agost i 12 de setembre

Saló, 1 d’agost i 22 d’agost

Valls de Torroella, 1 d’agost i 2 d’agost

Sant Salvador de Guardiola, 21 de febrer i 6 d’agost

Sant Vicenç de Castellet, 22 de gener i 11 de juliol

Santa Maria d’Oló, 20 de gener i 29 d’agost

Santpedor, 14 de juny i 26 de juliol

Súria, 20 de gener i 11 de juliol

Talamanca, 21 d’abril i 16 d’agost

Baix Camp

Albiol, l’, 6 d’agost i 29 de setembre

Aleixar, l’, 7 de febrer i 14 de novembre

Alforja, 21 de gener i 30 de setembre

Almoster, 29 de juliol i 29 de setembre

Arbolí, 17 de gener i 3 d’octubre

Argentera, l’, 14 de maig i 20 d’agost

Borges del Camp, les, 30 de juny i 8 de setembre

Botarell, 2 de febrer i 10 d’agost

Cambrils, 29 de juny i 8 de setembre

Capafonts, 30 de juliol i 16 d’agost

Castellvell del Camp, 22 de gener i 26 de juliol

Colldejou, 10 d’agost i 22 d’octubre

Duesaigües, 14 de juny i 26 de setembre

Febró, la, 26 d’agost i 29 d’agost

Maspujols, 2 de maig i 16 d’agost

Montbrió del Camp, 17 de gener i 29 de juny

Mont-roig del Camp, 8 de setembre i 29 de setembre

Miami platja, 18 de març i 25 de juliol

Prades, 22 d’agost i 17 d’octubre

Pratdip, 18 de juliol i 8 de setembre

Reus, 29 de juny i 31 d’octubre

Riudecanyes, 1 d’agost i 19 de setembre

Riudecols, 29 de juny i 30 de juny

Riudoms, 25 de juliol i 21 de novembre

Selva del Camp, la, 6 de juny i 30 de novembre

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

Almadrava, 23 de juliol i 25 de juliol

Hospitalet de l’Infant, l’, 29 de juny i 16 d’agost

Masboquera, 6 d’agost i 14 de novembre

Masriudoms, 23 de juliol i 25 de juliol

Vandellòs, 25 de juliol i 23 de setembre

Vilanova d’Escornalbou, 21 de gener i 26 d’agost

Vilaplana, 20 de gener i 8 de setembre

Vinyols i els Arcs, 30 de maig i 25 de novembre

Baix Ebre

Aldea, l’, 15 d’abril i 21 d’abril

Aldover, 7 de setembre i 8 de setembre

Alfara de Carles, 7 de gener i 9 de desembre

Ametlla de Mar, l’, 2 de febrer i 29 de juny

Ampolla, l’, 23 de juny i 15 de juliol

Benifallet, 8 de setembre i 9 de setembre

Camarles, 25 de juliol i 7 de desembre

Deltebre, 13 de maig i 16 d’agost

Paüls, 17 de gener i 26 d’abril

Perelló, el, 17 de gener i 19 de gener

Roquetes, 14 d’abril i 4 de juliol

Tivenys, 29 de setembre i 30 de setembre

Tortosa, 25 de març i 5 de setembre

Bitem, 5 de setembre i 16 de setembre

Campredó, 25 de juliol i 5 de setembre

Jesús, 5 de setembre i 4 d’octubre

Xerta, 25 de juliol i 11 de novembre

Baix Empordà

Albons, 8 de març i 25 de juliol

Begur, 29 de juny i 19 de setembre

Bellcaire d’Empordà, 29 d’agost i 25 de novembre

Bisbal d’Empordà, la, 7 de gener i 16 d’agost

Calonge, 11 de juliol i 11 de novembre

Sant Antoni de Calonge, 14 de juny i 1 de setembre

Castell-Platja d’Aro, 3 de març i 8 de setembre

Colomers, 20 de gener i 13 de setembre

Corçà, 7 de gener i 3 d’octubre

Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, 7 de gener i 9 de desembre

Foixà, 25 de juny i 30 d’agost

Sala, la, 25 de juny i 16 d’agost

Sant Llorenç de les Arenes, 25 de juny i 10 d’agost

Fontanilles, 1 de juliol i 2 de juliol

Llabià, 27 de maig i 28 de maig

Forallac

Canapost, 7 de gener i 10 de setembre

Fonteta, 7 de gener i 9 de juliol

Peratallada, 7 de gener i 6 d’agost

Sant Climent de Peralta, 7 de gener i 3 de setembre

Vulpellac, 7 de gener i 19 d’agost

Garrigoles, 22 de gener i 29 de novembre

Gualta, 29 de juliol i 30 de juliol

Jafre, 8 de setembre i 11 de novembre

Mont-ras, 31 d’octubre i 5 de desembre

Palafrugell, 20 de juliol i 11 de novembre

Palamós, 7 de març i 23 de juny

Palau-sator, 28 de maig i 29 de juny

Fontclara, 15 de gener i 24 de setembre

Sant Feliu de Boada, 30 de juliol i 2 d’agost

Sant Julià de Boada, 10 de gener i 30 de juliol

Pals, 4 d’agost i 8 de setembre

Parlavà, 1 d’agost i 2 d’agost

Fonolleres, 8 de juliol i 1 d’agost

Pera, la, 20 de juny i 16 d’agost

Regencós, 21 de gener i 28 d’abril

Rupià, 22 de gener i 20 de juliol

Sant Feliu de Guíxols, 4 de març i 1 d’agost

Santa Cristina d’Aro, 4 de març i 25 de juliol

Serra de Daró, 29 d’abril i 31 d’octubre

Tallada d’Empordà, la, 23 de juny i 17 d’octubre

Canet de la Tallada, 23 de setembre i 17 d’octubre

Marenyà, 5 d’agost i 17 d’octubre

Tor, 8 de juliol i 17 d’octubre

Torrent, 27 d’agost i 13 de desembre

Torroella de Montgrí, 25 d’agost i 25 de novembre

Estartit, l’, 26 de juliol i 13 de desembre

Ullà, 22 de juliol i 9 de setembre

Ullastret, 7 de gener i 10 d’agost

Ultramort, 2 de juliol i 10 de desembre

Vall-llobrega, 24 de gener i 21 de setembre

Verges, 8 de març i 21 d’abril

Vilopriu, 14 d’abril i 26 de setembre

Baix Llobregat

Abrera, 29 de juny i 1 de juliol

Begues, 20 de gener i 25 de juliol

Castelldefels, 12 d’agost i 7 de desembre

Castellví de Rosanes, 30 de maig i 26 de setembre

Cervelló, 3 d’agost i 19 de setembre

Collbató, 26 d’agost i 16 de setembre

Corbera de Llobregat, 17 de gener i 22 de juliol

Cornellà de Llobregat, 7 de març i 24 de setembre

Esparreguera, 12 de febrer i 11 de juliol

Esplugues de Llobregat, 7 de març i 19 de setembre

Gavà, 29 de juny i 14 de desembre

Martorell, 16 d’agost i 31 d’octubre

Molins de Rei, 7 de març i 29 de setembre

Olesa de Montserrat, 10 de juny i 23 de juny

Pallejà, 12 de febrer i 11 de juliol

Palma de Cervelló, la, 14 de febrer i 31 d’octubre

Papiol, el, 18 de març i 29 de juliol

Prat de Llobregat, el, 7 de març i 26 de setembre

Sant Andreu de la Barca, 5 de setembre i 30 de novembre

Sant Boi de Llobregat, 20 de maig i 7 de desembre

Sant Climent de Llobregat, 10 d’agost i 23 de novembre

Sant Esteve Sesrovires, 21 d’abril i 29 de juliol

Sant Feliu de Llobregat, 7 de gener i 31 d’octubre

Sant Joan Despí, 7 de març i 24 de setembre

Sant Just Desvern, 21 d’abril i 6 d’agost

Sant Vicenç dels Horts, 22 de gener i 25 de juliol

Santa Coloma de Cervelló, 16 d’agost i 31 de desembre

Colònia Güell, la, 1 de juliol i 31 de desembre

Torrelles de Llobregat, 25 de gener i 11 de novembre

Vallirana, 20 de gener i 21 de setembre

Viladecans, 14 de febrer i 8 de setembre

Baix Penedès

Albinyana, 16 de juliol i 24 d’agost

Arboç, l’, 10 de gener i 29 d’agost

Banyeres del Penedès, 12 de febrer i 11 de juliol

Bellvei, 12 d’agost i 16 d’agost

Bisbal del Penedès, la, 21 d’abril i 16 d’agost

Bonastre, 23 de maig i 22 de juliol

Calafell, 29 de juny i 16 de juliol

Segur de Calafell, 16 de juliol i 29 de setembre

Cunit, 20 de gener i 11 de juliol

Llorenç del Penedès, 21 d’abril i 10 d’agost

Masllorenç, 7 de gener i 8 d’agost

Montmell, el, 22 d’agost i 29 de setembre

Sant Jaume dels Domenys, 25 de juliol i 26 de juliol

Santa Oliva, 25 de gener i 25 d’agost

Vendrell, el, 26 de juliol i 14 d’octubre

Barcelonès

Badalona, 11 de maig i 25 de juliol

Barcelona, 7 de març i 24 de setembre

Hospitalet de Llobregat, l’, 7 de març i 24 de setembre

Sant Adrià de Besòs, 2 de maig i 8 de setembre

Santa Coloma de Gramenet, 5 de setembre i 24 de setembre

Berguedà

Avià, 23 de juny i 29 d’agost

Bagà, 3 d’agost i 2 de novembre

Berga, 23 de juny i 8 de setembre

Borredà, 22 d’agost i 23 d’agost

Capolat, 22 de juny i 8 de setembre

Casserres, 21 de març i 29 d’agost

Castell de l’Areny, 22 de gener i 31 d’agost

Castellar de n’Hug, 11 de juliol i 29 de setembre

Castellar del Riu, 23 de juny i 8 de setembre

Llinars, 2 de febrer i 8 de setembre

Rasos de Peguera, els, 23 de juny i 10 d’agost

Cercs, 23 de juny i 5 de desembre

Espunyola, l’, 23 de juny i 12 d’agost

Fígols, 19 de març i 22 de novembre

Gironella, 22 d’agost i 12 de setembre

Gisclareny, 31 d’octubre i 9 de desembre

Gósol, 20 de juliol i 31 d’octubre

Guardiola de Berguedà, 23 de juny i 10 d’agost

Montclar, 22 de juny i 7 de desembre

Montmajor, 23 de juny i 5 de setembre

Nou de Berguedà, la, 23 de juny i 11 de novembre

Olvan, 20 de gener i 8 d’agost

Cal Rosal, 23 de juny i 11 de juliol

Pobla de Lillet, la, 3 d’octubre i 3 de novembre

Puig-reig, 14 de juny i 11 de novembre

Ametlla de Merola, l’, 14 de juny i 19 de setembre

Quar, la, 3 de setembre i 22 de setembre

Sagàs, proposta no formulada

Saldes, 26 d’agost i 8 de setembre

Sant Jaume de Frontanyà, 25 de juliol i 26 de juliol

Sant Julià de Cerdanyola, 12 de setembre i 31 d’octubre

Santa Maria de Merlès, proposta no formulada

Vallcebre, 23 de juny i 16 d’agost

Vilada, 23 de juny i 31 d’octubre

Viver i Serrateix, proposta no formulada

Cerdanya

Alp, 29 de juny i 30 de juny

Molina, la, 29 de juny i 6 d’agost

Bellver de Cerdanya, 25 de juliol i 11 d’octubre

Bolvir, 14 de maig i 22 de novembre

Das, 10 d’agost i 11 d’agost

Fontanals de Cerdanya, 21 d’abril i 23 de juny

Ger, 5 de setembre i 31 de desembre

Greixer, 6 de juny i 23 de novembre

Saga, 23 de maig i 29 de setembre

Guils de Cerdanya, 14 de maig i 22 de desembre

Isòvol, 29 de setembre i 30 de setembre

All, 12 d’agost i 13 d’agost

Olopte, 28 de juny i 29 de juny

Lles de Cerdanya, 23 de juny i 7 d’octubre

Llívia, 2 de maig i 6 de juny

Meranges, proposta no formulada

Montellà i Martinet

Martinet, 20 de gener i 1 de desembre

Montellà, 25 d’agost i 30 de novembre

Prats i Sansor, 6 d’agost i 29 de novembre

Prullans, 17 de gener i 30 de maig

Puigcerdà, 18 de juliol i 8 de setembre

Age, 7 de gener i 14 de juny

Ventajola, 4 de juliol i 21 de desembre

Vilallobent, 5 de setembre i 30 de novembre

Riu de Cerdanya, 20 de gener i 25 de juny

Urús, 20 d’agost i 23 de novembre

Conca de Barberà

Barberà de la Conca, 22 d’agost i 31 d’octubre

Blancafort, 22 de juliol i 26 d’agost

Conesa, 13 d’agost i 18 de novembre

Espluga de Francolí, l’, 29 de juliol i 1 d’agost

Forès, 2 de setembre i 7 de desembre

Llorac, 27 d’agost i 29 d’agost

Albió, 3 de setembre i 5 de setembre

Cirera, la, 13 d’agost i 16 d’agost

Montblanc, 8 de setembre i 9 de setembre

Passanant i Belltall

Belltall, 20 d’agost i 1 d’octubre

Glorieta, 12 de maig i 13 d’agost

Passanant, 12 de maig i 20 d’agost

Pobla de Ferran, La, 12 de maig i 20 d’agost

Sala de Comalats, 12 de maig i 20 d’agost

Piles, les, 9 de setembre i 13 de desembre

Biure, 6 de maig i 7 de maig

Guialmons, 13 de maig i 14 de maig

Sant Gallard, 2 de setembre i 3 de setembre

Pira, 5 d’agost i 8 d’agost

Pontils, 5 d’agost i 6 d’agost

Santa Perpètua de Gaià, 16 d’agost

Vallespinosa, 12 d’agost i 13 d’agost

Rocafort de Queralt, 6 d’agost i 16 d’agost

Santa Coloma de Queralt, 8 de novembre i 31 de desembre

Aguiló, 22 de gener i 24 de setembre

Pobla de Carivenys, la, 23 de juny i 27 d’agost

Roques, les, 11 de maig i 29 de juny

Sarral, 29 de juliol i 26 de setembre

Montbrió de la Marca, 20 de gener i 10 d’agost

Vallverd, 7 de maig i 27 d’agost

Savallà del Comtat, 30 de setembre i 1 d’octubre

Segura, 13 de maig i 14 de maig

Senan, 7 de gener i 16 d’agost

Solivella, 8 de setembre i 9 de setembre

Vallclara, 26 d’agost i 29 d’agost

Vallfogona de Riucorb, 9 de juliol i 3 de desembre

Vilanova de Prades, 6 d’agost i 16 d’agost

Vilaverd, 8 de juliol i 11 de novembre

Vimbodí i Poblet, 17 de gener i 5 d’agost

Garraf

Canyelles, 25 de juliol i 9 de setembre

Cubelles, 30 de juliol i 16 d’agost

Olivella, 1 d’agost i 9 de desembre

Sant Pere de Ribes, 25 de gener i 29 de juny

Roquetes, les, 12 de febrer i 25 de juny

Sitges, 24 d’agost i 23 de setembre

Vilanova i la Geltrú, 17 de gener i 5 d’agost

Garrigues

Albagés, l’, 20 de gener i 29 d’agost

Albi, l’, 5 d’agost i 26 de setembre

Arbeca, 25 de juliol i 16 d’agost

Bellaguarda, 17 de gener i 26 d’abril

Borges Blanques, les, 2 de setembre i 5 de setembre

Bovera, 23 de maig i 12 de setembre

Castelldans, 7 de setembre i 8 de setembre

Cervià de les Garrigues, 29 de setembre i 30 de setembre

Cogul, el, 20 de gener i 2 de maig

Espluga Calba, l’, 7 de febrer i 22 d’agost

Floresta, la, 3 de febrer i 22 d’agost

Fulleda, 26 d’agost i 29 d’agost

Granadella, la, 17 de gener i 14 de setembre

Granyena de les Garrigues, 30 de setembre i 31 d’octubre

Juncosa, 8 de setembre i 9 de setembre

Juneda, 29 d’agost i 30 d’agost

Omellons, els, 24 de gener i 3 d’octubre

Pobla de Cérvoles, la, 21 de novembre i 22 de novembre

Puiggròs, 1 d’agost i 2 d’agost

Soleràs, el, 19 de març i 4 d’agost

Tarrés, 16 de maig i 16 d’agost

Torms, els, 17 de gener i 9 de maig

Vilosell, el, 20 de gener i 7 de maig

Vinaixa, 26 d’abril i 29 d’agost

Garrotxa

Argelaguer, 9 de maig i 12 de desembre

Besalú, 15 d’abril i 23 de setembre

Beuda, 15 d’abril i 23 de setembre

Castellfollit de la Roca, 14 de juny i 19 de setembre

Maià de Montcal, 21 de gener i 13 de maig

Dosquers, 13 de maig i 25 de juliol

Mieres, 15 d’abril i 29 d’agost

Montagut i Oix, 2 de maig i 29 de juny

Olot, 8 de setembre i 9 de setembre

Planes d’Hostoles, les, 25 de juliol i 26 de setembre

Preses, les, 8 de setembre i 7 d’octubre

Riudaura, 20 de gener i 31 d’octubre

Sales de Llierca, 23 d’abril i 11 de novembre

Sant Aniol de Finestres, 1 d’agost i 13 de desembre

Sant Feliu de Pallerols, 14 de juny i 1 d’agost

Sant Ferriol, 15 d’abril i 23 de setembre

Sant Jaume de Llierca, 22 de juliol i 25 de juliol

Sant Joan les Fonts, 23 de juny i 7 de desembre

Santa Pau, 12 d’agost i 16 d’agost

Tortellà, 26 d’abril i 16 d’agost

Vall de Bianya, la, 29 d’abril i 16 de maig

Canya, la, 2 de maig i 19 de desembre

Llocalou, 29 d’abril i 16 de maig

Vall d’en Bas, la

Hostalets d’en Bas, els, 16 d’agost i 8 de setembre

Joanetes, 25 de juliol i 8 de setembre

Mallol, el, 29 d’agost i 8 de setembre

Pinya, la, 1 d’agost i 8 de setembre

Puigpardines, 16 d’agost i 8 de setembre

Sant Esteve d’en Bas, 8 de setembre i 19 de setembre

Sant Privat d’en Bas, 29 d’agost i 8 de setembre

Gironès

Aiguaviva, 25 de juliol i 29 d’octubre

Bescanó, 25 de juliol i 10 d’agost

Bordils, 22 d’agost i 31 d’octubre

Campllong, 20 de juny i 29 d’agost

Canet d’Adri, 26 de setembre i 31 d’octubre

Cassà de la Selva, 20 de juny i 21 de juny

Celrà, 9 de maig i 25 de juliol

Cervià de Ter, 27 d’agost i 29 d’octubre

Flaçà, 7 de juliol i 11 d’octubre

Fornells de la Selva, 25 de juliol i 29 d’octubre

Girona, 25 de juliol i 29 d’octubre

Juià, 3 de setembre i 29 d’octubre

Llagostera, 21 d’abril i 14 de juny

Llambilles, 8 de juliol i 11 de juliol

Madremanya, 8 d’agost i 7 d’octubre

Quart, 15 de juliol i 25 de juliol

Salt, 25 de juliol i 29 d’octubre

Sant Andreu Salou, 12 de setembre i 29 de novembre

Sant Gregori, 18 de juliol i 29 d’octubre

Sant Joan de Mollet, 20 de gener i 31 d’octubre

Sant Jordi Desvalls, 21 d’abril i 31 d’octubre

Sant Julià de Ramis, 25 de juliol i 29 d’octubre

Sant Martí de Llémena, 31 d’octubre i 7 de desembre

Sant Martí Vell, 25 de juliol i 29 d’octubre

Sarrià de Ter, 25 de juliol i 29 d’octubre

Vilablareix, 25 de juliol i 29 d’octubre

Viladasens, 22 de gener i 14 d’octubre

Maresme

Alella, 7 de gener i 1 d’agost

Arenys de Mar, 11 de juliol i 16 d’agost

Arenys de Munt, 2 de maig i 11 de novembre

Argentona, 4 d’agost i 31 d’octubre

Cabrera de Mar, 1 d’agost i 2 d’agost

Cabrils, 3 de maig i 18 d’agost

Caldes d’Estrac, 8 de setembre i 13 de desembre

Calella, 16 de juny i 23 de setembre

Canet de Mar, 29 de juny i 8 de setembre

Dosrius, 2 de setembre i 5 de desembre

Malgrat de Mar, 16 d’agost i 7 de desembre

Masnou, el, 29 de juny i 31 d’octubre

Mataró, 26 de juliol i 27 de juliol

Montgat, 27 de juny i 31 d’octubre

Òrrius, 7 de gener i 30 de novembre

Palafolls, 25 d’agost i 8 de setembre

Pineda de Mar, 26 d’agost i 29 d’agost

Premià de Dalt, 7 de gener i 29 de juny

Premià de Mar, 28 de febrer i 9 de juliol

Sant Andreu de Llavaneres, 18 de juliol i 30 de novembre

Sant Cebrià de Vallalta, 16 de setembre i 30 de setembre

Sant Iscle de Vallalta, 18 de març i 5 de setembre

Sant Pol de Mar, 25 de gener i 25 de juliol

Sant Vicenç de Montalt, 22 de gener i 31 d’octubre

Santa Susanna, 11 d’agost i 12 d’agost

Teià, 23 de setembre i 11 de novembre

Tiana, 16 de setembre i 31 d’octubre

Tordera, 11 de maig i 24 d’agost

Vilassar de Dalt, 29 d’abril i 25 d’agost

Vilassar de Mar, 27 de juny i 31 d’octubre

Montsià

Alcanar, 13 de maig i 10 d’octubre

Cases d’Alcanar, les, 29 de juny i 16 de juliol

Amposta, 21 de març i 5 de desembre

Freginals, 24 d’agost i 9 de desembre

Galera, la, 19 de març i 10 d’agost

Godall, 7 de gener i 8 de març

Mas de Barberans, 26 d’abril i 16 d’agost

Masdenverge, 7 d’octubre i 5 de desembre

Sant Carles de la Ràpita, 25 de juliol i 8 de setembre

Sant Jaume d’Enveja, 23 de juny i 25 de juliol

Muntells, els, 16 de febrer i 10 d’agost

Santa Bàrbara, 9 de maig i 31 d’octubre

Sénia, la, 21 d’abril i 9 de maig

Ulldecona, 12 de setembre i 18 d’octubre

Noguera

Àger, 22 de gener i 16 d’agost

Agulló, 26 d’abril i 20 d’agost

Corçà, 7 de maig i 6 d’agost

Fontdepou, 3 de gener i 16 de juliol

Masos de Millà, els, 2 de maig i 30 de juliol

Millà, 20 de maig i 3 de setembre

Règola, la, 30 de maig i 30 de juliol

Vilamajor, 30 de setembre i 1 d’octubre

Albesa, 18 de març i 16 d’agost

Algerri, 3 de febrer i 4 de febrer

Alòs de Balaguer, 20 de gener i 16 d’agost

Artesa de Segre, 20 de gener i 30 de setembre

Avellanes i Santa Linya, les

Avellanes, les, 18 de març i 16 d’agost

Santa Linya, 25 de maig i 29 d’agost

Tartareu, 19 d’agost i 29 de setembre

Vilanova de la Sal, 3 de febrer i 5 d’agost

Balaguer, 9 de novembre i 10 de novembre

Baronia de Rialb, la

Bellfort, 27 d’agost i 26 de novembre

Gualter, 23 de febrer i 16 de juliol

Palau de Rialb, el, 14 de maig i 13 d’agost

Pallerols, 23 d’abril i 19 de novembre

Politg, 14 de maig i 25 de maig

Puig de Rialb, el, 29 de setembre i 5 d’octubre

Serra de Rialb, la, 24 de febrer i 10 de setembre

Torre de Rialb, la, 28 de maig i 26 de novembre

Vilaplana, 21 de maig i 17 de setembre

Bellcaire d’Urgell, 16 de maig i 12 de setembre

Bellmunt d’Urgell, 22 d’agost i 1 de setembre

Cabanabona, 20 d’agost i 22 d’agost

Camarasa, 17 de gener i 31 d’octubre

Ametlla de Montsec, l’, 25 de juliol i 31 d’octubre

Baronia de Sant Oïsme, la, 24 d’agost i 31 d’octubre

Figuerola de Meià, 5 de maig i 8 d’agost

Fontllonga, 29 d’agost i 29 de setembre

Maçana, la, 17 de gener i 31 d’octubre

Sant Llorenç de Montgai, 25 de maig i 10 d’agost

Castelló de Farfanya, 17 de gener i 9 de novembre

Cubells, 19 d’agost i 22 d’agost

Torre de Fluvià, la, 26 d’agost i 29 d’agost

Foradada, 20 de gener i 8 de març

Marcovau, 8 de març i 6 d’agost

Montsonís, 8 de març i 16 de juliol

Rubió de Dalt i Rubió del Mig, 8 de març i 29 de setembre

Ivars de Noguera, 20 de gener i 6 d’agost

Menàrguens, 24 de gener i 29 d’abril

Montgai, 21 de març i 5 de setembre

Butsènit, 21 de març i 16 d’agost

Oliola, 28 de gener i 8 d’agost

Os de Balaguer, 6 d’agost i 29 de setembre

Alberola, 11 de juny i 10 de setembre

Gerb, 6 d’agost i 9 de novembre

Monestir d’Avellanes, 6 d’agost i 29 de setembre

Penelles, 17 de gener i 29 d’agost

Ponts, 8 de març i 14 de setembre

Preixens, 29 d’abril i 29 d’agost

Pradell, 20 de gener i 18 de juliol

Ventoses, les, 20 de juliol i 22 d’agost

Sentiu de Sió, la, 6 de maig i 29 de setembre

Térmens, 20 de gener i 12 de setembre

Tiurana, 16 d’agost i 8 de setembre

Torrelameu, 20 de gener i 2 de maig

Vallfogona de Balaguer, 9 de maig i 29 de setembre

Hostal Nou i la Codosa, l’, 9 de maig i 22 de juliol

Ràpita, la, 9 de maig i 20 de juliol

Vilanova de l’Aguda, 7 de març i 13 d’agost

Alzina, l’, 6 d’agost i 16 d’agost

Guardiola, 23 d’abril i 13 d’agost

Ribelles, 14 de maig i 12 de setembre

Vilalta, 6 d’agost i 13 d’agost

Vilanova de Meià, 9 de maig i 12 de setembre

Argentera, 9 de maig i 22 d’agost

Boada, 9 de maig i 22 d’agost

Gàrzola, 9 de maig i 5 de setembre

Lluçars, 9 de maig i 19 de setembre

Santa Maria de Meià, 9 de maig i 16 d’agost

Tòrrec, 9 de maig i 8 d’agost

Osona

Alpens, 8 de març i 27 de setembre

Balenyà, 21 de gener i 24 d’agost

Brull, el, 25 de juliol i 11 de novembre

Calldetenes, 28 de febrer i 24 de setembre

Centelles, 1 de setembre i 31 de desembre

Collsuspina, 8 d’agost i 9 d’agost

Espinelves, 21 d’abril i 25 de juliol

Folgueroles, 21 d’abril i 12 de setembre

Gurb, 21 d’abril i 30 de novembre

Lluçà, 21 de novembre i 9 de desembre

Malla, 22 de gener i 21 d’abril

Manlleu, 21 d’abril i 12 de setembre

Masies de Roda, les, 15 de juliol i 29 de setembre

Masies de Voltregà, les, 11 de juliol i 8 de setembre

Gleva, la, 5 de setembre i 8 de setembre

Montesquiu, 7 de gener i 7 de desembre

Muntanyola, 4 de març i 16 de juny

Olost, 16 d’agost i 31 d’octubre

Santa Creu de Jotglar, 14 de setembre i 31 d’octubre

Orís, 25 d’agost i 19 de setembre

Oristà, 20 de gener i 30 de novembre

Raval de Sant Feliu, el, 12 de setembre i 31 d’octubre

Torre d’Oristà, la, 17 de gener i 8 de setembre

Perafita, 2 de febrer i 29 de juny

Prats de Lluçanès, 22 de gener i 25 de juny

Roda de Ter, 21 d’abril i 23 de setembre

Rupit i Pruit, 29 de setembre i 30 de novembre

Sant Agustí de Lluçanès, 25 d’agost i 28 de setembre

Sant Bartomeu del Grau, 21 d’abril i 24 d’agost

Sant Boi de Lluçanès, 20 de maig i 28 de setembre

Sant Hipòlit de Voltregà, 5 de setembre i 8 de setembre

Sant Julià de Vilatorta, 21 d’abril i 25 de juliol

Sant Martí d’Albars, 11 de novembre i 12 de novembre

Sant Martí de Centelles, 25 de juliol i 11 de novembre

Sant Pere de Torelló, 29 de juny i 26 de setembre

Sant Quirze de Besora, 7 de gener i 16 de juny

Sant Sadurní d’Osormort, 21 d’abril i 5 de setembre

Sant Vicenç de Torelló, 22 de gener i 5 de setembre

Santa Cecília de Voltregà, 21 d’abril i 22 de novembre

Santa Eugènia de Berga, 4 de març i 5 de setembre

Santa Eulàlia de Riuprimer, 21 d’abril i 5 de setembre

Santa Maria de Besora, 12 de setembre i 31 d’octubre

Santa Maria de Corcó

Cantonigròs, 21 d’abril i 16 d’agost

Sant Martí Sescorts, 21 d’abril i 11 de novembre

Santa Maria de Corcó (l’Esquirol), 7 de gener i 21 d’abril

Seva, 25 de juliol i 9 de desembre

Sobremunt, 11 de novembre i 13 de desembre

Sora, 29 de juny i 31 d’octubre

Taradell, 20 de gener i 25 d’agost

Tavèrnoles, 27 d’abril i 3 d’agost

Tavertet, 21 d’abril i 29 d’agost

Tona, 21 d’abril i 30 de novembre

Torelló, 1 d’agost i 19 de setembre

Vic, 28 de febrer i 5 de juliol

Vidrà, 14 de gener i 26 de setembre

Viladrau, 8 de setembre i 11 de novembre

Vilanova de Sau, 21 d’abril i 16 d’agost

Pallars Jussà

Abella de la Conca, 10 de juny i 3 d’octubre

Bóixols, 22 de gener i 16 d’agost

Castell de Mur

Cellers, 19 de març i 19 d’agost

Collmorter, 19 de març i 7 de maig

Guàrdia de Tremp, 19 de març i 10 d’octubre

Meüll, el, 19 de març i 11 de novembre

Puigmaçana, 19 de març i 11 de novembre

Santa Llúcia, 19 de març i 13 de desembre

Vilamolat de Mur, 19 de març i 7 de maig

Conca de Dalt

Aramunt, 21 de gener i 14 de setembre

Claverol, 5 de febrer i 25 d’agost

Erinyà, 16 de maig i 14 de juny

Hortoneda, 2 de maig i 13 d’agost

Pessonada, 1 d’agost i 16 d’agost

Pont de Claverol, el, 18 de gener i 23 d’agost

Rivert, 6 d’agost i 11 de novembre

Sant Martí de Canals, 25 de juny i 12 de novembre

Serradell, 26 d’abril i 30 de novembre

Sossís, 2 de febrer i 27 d’agost

Toralla, 15 de gener i 6 d’agost

Torallola, 13 d’agost i 23 de novembre

Gavet de la Conca, 15 de gener i 24 de setembre

Aransís, 28 d’abril i 6 d’agost

Fontsagrada, 22 de gener i 6 d’octubre

Sant Cristòfol de la Vall, 9 de juliol i 30 de juliol

Sant Martí de Barcedana, 28 de juliol i 17 d’agost

Sant Miquel de la Vall, 25 d’agost i 29 de setembre

Sant Salvador de Toló, 7 de maig i 6 d’agost

Sant Serni, 28 de maig i 26 de novembre

Isona i Conca Dellà

Basturs, 14 de maig i 3 de setembre

Benavent, 20 de juliol i 20 d’agost

Biscarri, 24 de setembre i 30 de novembre

Conques, 19 de març i 14 de setembre

Figuerola d’Orcau, 17 de gener i 16 d’agost

Isona, 22 de gener i 26 d’agost

Orcau, 6 de juny i 11 d’agost

Sant Romà d’Abella, 29 d’abril i 30 de juny

Llimiana, 25 de maig i 16 d’agost

Pobla de Segur, la, 9 de maig i 18 de juny

Salàs de Pallars, 7 de gener i 5 d’agost

Sant Esteve de la Sarga, 14 de maig i 8 de setembre

Sarroca de Bellera, 2 d’agost

Esglésies, les, 29 d’agost

Senterada, 28 de juliol i 16 d’agost

Talarn, 11 de novembre i 5 de desembre

Torre de Cabdella, la, 16 d’agost i 29 d’agost

Tremp, 14 de maig i 8 de setembre

Pallars Sobirà

Alins, 21 de gener i 23 de juny

Ainet de Besan, 5 de gener i 3 d’octubre

Araós, 2 de setembre i 27 de desembre

Àreu, 14 de gener i 1 d’agost

Alt Àneu

Alòs d’Isil, 8 de març i 27 d’agost

Borén, 8 de març i 20 d’agost

Isavarre, 18 de gener i 10 d’agost

Isil, 8 de març i 23 de juny

Son, 8 de març i 6 d’agost

Sorpe, 8 de març i 13 d’agost

València d’Àneu, 8 de març i 8 de setembre

Baix Pallars

Ancs, 2 d’agost i 22 de novembre

Baén, 2 d’agost i 30 de novembre

Balestui, 21 de gener i 2 d’agost

Bresca, 2 d’agost i 29 de setembre

Bretui, 2 d’agost i 27 de desembre

Cortscastell, 26 de juliol i 2 d’agost

Enseu, 2 d’agost i 27 de desembre

Gerri de la Sal, 21 de gener i 2 d’agost

Mentui, 18 de gener i 2 d’agost

Montcortès, 2 d’agost i 29 de setembre

Peracalç, 2 d’agost i 10 d’agost

Peramea, 8 de juliol i 2 d’agost

Pujol, 2 d’agost i 30 de novembre

Sellui, 2 d’agost i 31 de desembre

Espot, 22 de setembre i 9 de desembre

Esterri d’Àneu, 7 de març i 8 de març

Esterri de Cardós, 7 de gener i 25 de gener

Farrera, 8 de març i 16 d’agost

Burg, 8 de març i 24 d’agost

Montesclado, 10 de juny i 26 de setembre

Guingueta d’Àneu, la, 8 de març i 7 de desembre

Escaló, 8 de març i 18 d’agost

Lladorre, proposta no formulada

Llavorsí, 8 de març i 26 de juliol

Rialp, 8 de març i 26 de setembre

Soriguera, 8 de març i 12 d’agost

Sort, 8 de març i 1 d’agost

Tírvia, 17 de gener i 1 d’agost

Vall de Cardós

Ainet de Cardós, 8 de març i 29 de desembre

Anàs, 5 de setembre i 18 de novembre

Bonestarre, 22 de gener i 15 d’octubre

Cassibrós, 31 d’agost i 30 de novembre

Estaon, 16 de maig i 25 de juliol

Lladrós, 8 de març i 29 de juny

Ribera de Cardós, 8 de març i 8 de setembre

Surri, 10 d’agost i 31 de desembre

Pla de l’Estany

Banyoles, 16 d’agost i 24 d’octubre

Camós, 16 d’agost i 24 d’octubre

Cornellà del Terri, 29 de juny i 24 d’octubre

Crespià, 28 de febrer i 12 de desembre

Esponellà, 7 de febrer i 24 d’octubre

Fontcoberta, 8 d’agost i 24 d’octubre

Palol de Revardit, 29 de setembre i 25 d’octubre

Riudellots de la Creu, 29 d’octubre i 11 de novembre

Sant Martí de la Mota, 27 de setembre i 29 d’octubre

Porqueres, 16 de maig i 7 de desembre

Sant Miquel de Campmajor, 5 de febrer i 24 de setembre

Briolf, 21 de juny i 27 de desembre

Falgons, 22 de gener i 19 de setembre

Sant Martí de Campmajor, 23 de maig i 11 de novembre

Ventajol, 21 de juny i 18 d’octubre

Serinyà, 24 d’octubre i 28 de novembre

Vilademuls, 28 de gener i 24 d’octubre

Pla d’Urgell

Barbens, 12 d’agost i 8 de novembre

Bell-lloc d’Urgell, 29 de setembre i 30 de setembre

Bellvís, 20 de gener i 26 d’octubre

Arcs, els, 17 de gener i 3 d’octubre

Castellnou de Seana, 4 de febrer i 12 de setembre

Fondarella, 20 de gener i 5 de setembre

Golmés, 14 de juny i 5 d’agost

Ivars d’Urgell, 18 de març i 30 de novembre

Vallverd, 18 de març i 3 d’octubre

Linyola, 16 de maig i 16 d’agost

Miralcamp, 20 de gener i 29 d’agost

Mollerussa, 19 de març i 20 de maig

Palau d’Anglesola, el, 3 de febrer i 29 d’agost

Poal, el, 18 de març i 29 d’agost

Sidamon, 3 de febrer i 24 d’agost

Torregrossa, 22 de gener i 13 d’agost

Vilanova de Bellpuig, 29 de juny i 2 de setembre

Vila-sana, 19 de març i 23 de setembre

Priorat

Bellmunt del Priorat, 13 de desembre i 28 de desembre

Bisbal de Falset, la, 27 d’abril i 8 de setembre

Cabacés, 3 de febrer i 4 de febrer

Capçanes, 29 de juliol i 1 d’agost

Cornudella de Montsant, 11 de juliol i 22 d’agost

Albarca, 22 de gener i 16 d’agost

Siurana, 9 de maig i 16 d’agost

Falset, 16 d’agost i 5 de setembre

Figuera, la, 15 de gener i 11 de novembre

Gratallops, 20 de gener i 10 d’agost

Guiamets, els, 19 d’agost i 28 de desembre

Lloar, el, 8 d’agost i 29 de setembre

Marçà, 16 d’agost i 27 de desembre

Margalef, 5 d’agost i 29 de setembre

Masroig, el, 22 d’agost i 24 d’agost

Molar, el, 16 d’agost i 17 d’agost

Morera de Montsant, la, 8 de setembre i 9 de setembre

Escaladei, 31 d’octubre i 5 de desembre

Poboleda, 4 d’agost i 5 d’agost

Porrera, 17 de gener i 14 de novembre

Pradell de la Teixeta, 18 de juliol i 3 d’octubre

Torre de Fontaubella, la, 6 d’agost i 31 de desembre

Torroja del Priorat, 6 de maig i 29 de setembre

Ulldemolins, 12 de setembre i 9 de desembre

Vilella Alta, la, 25 de juliol i 13 de desembre

Vilella Baixa, la, 26 d’abril i 23 de maig

Ribera d’Ebre

Ascó, 14 de gener i 19 d’agost

Benissanet, 17 de gener i 25 de juliol

Flix, 17 de gener i 16 d’agost

Garcia, 17 de gener i 12 d’agost

Ginestar, 11 de novembre i 14 de novembre

Miravet, 17 de gener i 14 d’octubre

Móra d’Ebre, 17 de gener i 26 d’agost

Móra la Nova, 8 d’agost i 21 d’octubre

Palma d’Ebre, la, 29 d’abril i 2 de maig

Rasquera, 4 d’agost i 5 d’agost

Riba-roja d’Ebre, 5 de febrer i 24 d’agost

Tivissa, 25 de juliol i 26 de juliol

Darmós, 7 de febrer i 16 d’agost

Llaberia, 17 de gener i 29 d’agost

Serra d’Almos, la, 3 de gener i 8 d’agost

Torre de l’Espanyol, la, 17 de gener i 25 de juliol

Vinebre, 25 d’agost i 26 d’agost

Ripollès

Campdevànol, 19 de setembre i 20 de setembre

Campelles, 14 de juny i 11 de novembre

Camprodon, 21 de juny i 22 de juny

Gombrèn, 5 de setembre i 6 de setembre

Llanars, 26 de setembre i 27 de setembre

Llosses, les, 7 de gener i 31 d’octubre

Molló, 11 de juliol i 21 de novembre

Espinavell, 5 d’agost i 13 d’octubre

Ogassa, 13 d’agost i 5 de desembre

Sant Martí de Surroca, 12 de novembre i 5 de desembre

Sant Martí d’Ogassa, 2 de juliol i 5 de desembre

Pardines, 3 d’agost i 4 d’agost

Planoles, 3 de febrer i 23 d’agost

Queralbs, 25 de juliol i 26 de juliol

Ribes de Freser, 14 de febrer i 16 d’agost

Ripoll, 11 de maig i 12 de maig

Sant Joan de les Abadesses, 12 de setembre i 13 de setembre

Sant Pau de Segúries, 5 de setembre i 6 de setembre

Setcases, 9 de maig i 29 de setembre

Toses, 8 de juliol i 22 de juliol

Dòrria, 23 de juny i 29 de juliol

Fornells de la Muntanya, 23 de juny i 23 de setembre

Nevà, 8 de juliol i 7 d’octubre

Vallfogona de Ripollès, 13 de maig i 26 d’agost

Vilallonga de Ter, 14 de novembre i 15 de novembre

Segarra

Biosca, 29 de juliol i 30 de juliol

Lloberola, 29 de setembre i 30 de setembre

Cervera, 7 de febrer i 26 de setembre

Cardosa, la, 3 de gener i 16 de juliol

Castellnou d’Oluges, 16 de maig i 20 d’agost

Malgrat, 22 de gener i 13 d’agost

Prenyanosa, 20 d’agost i 29 de setembre

Vergós de Cervera, 14 de maig i 6 d’agost

Estaràs, 7 de gener i 22 d’agost

Alta-riba, 23 d’abril i 7 d’octubre

Ferran, 23 de maig i 25 de juliol

Gàver, 11 de maig i 22 d’agost

Vergós Guerrejat, 22 de juliol i 8 d’agost

Granyanella, 5 d’agost i 6 d’agost

Curullada, la, 22 de gener i 10 de setembre

Fonolleres, 26 d’agost i 27 d’agost

Móra, la, 22 de juliol i 23 de juliol

Tordera, 9 de setembre i 10 de setembre

Granyena de Segarra, proposta no formulada

Guissona, 8 de setembre i 9 de setembre

Ivorra, 17 de gener i 31 de desembre

Massoteres, 14 de maig i 20 d’agost

Palouet, 14 de maig i 23 de juliol

Talteüll, 14 de maig i 13 d’agost

Montoliu de Segarra, 5 d’agost i 6 d’agost

Ametlla de Segarra, l’, 9 de setembre i 10 de setembre

Cabestany, 7 de febrer i 8 de febrer

Guàrdia Lada, la, 16 d’agost i 17 d’agost

Vilagrasseta, 8 d’agost i 9 d’agost

Montornès de Segarra, 27 d’agost i 29 d’agost

Mas de Bondia, el, 24 d’agost i 25 d’agost

Oluges, les, 20 de gener i 30 d’abril

Montfalcó Murallat, 17 de gener i 14 de maig

Santa Fe, 20 de gener i 26 de maig

Plans de Sió, els

Aranyó, 15 de setembre i 16 de setembre

Canós, el, 14 de maig i 28 de juliol

Concabella, 21 de gener i 28 de juliol

Hostafrancs, 18 de juny i 25 d’agost

Montcortés, 14 de maig i 1 de juliol

Mont-roig, 21 de juliol i 16 d’agost

Muller, 15 de setembre i 16 de setembre

Pallargues, les, 10 de maig i 25 d’agost

Pelagalls, 19 d’abril i 14 de maig

Ratera, 21 de gener i 11 d’agost

Sisteró, 19 d’abril i 14 de maig

Ribera d’Ondara

Briansó, 21 d’abril i 26 d’agost

Hostalets, 21 d’abril i 26 d’agost

Llindars, 19 d’agost i 20 d’agost

Montpalau, 22 de juliol i 23 de juliol

Pomar, 21 d’abril i 26 d’agost

Rubinat, 2 de març i 3 de març

Sant Antolí i Vilanova, 21 d’abril i 26 d’agost

Sant Pere dels Arquells, 12 d’agost i 13 d’agost

Sanaüja, 17 de gener i 8 de setembre

Sant Guim de Freixenet, 1 de juliol i 8 d’agost

Sant Guim de la Plana, 13 d’agost i 16 d’agost

Comabella, 7 de maig i 9 de maig

Vicfred, 1 d’octubre i 7 d’octubre

Sant Ramon, 25 de juliol i 31 d’agost

Gospí, 26 de setembre i 1 d’octubre

Portell, 31 d’agost i 1 de setembre

Viver de Segarra, 20 de gener i 17 de setembre

Talavera, 26 de maig i 27 de maig

Bellmunt, 6 de maig i 7 de maig

Civit, 20 de maig i 21 de maig

Pallerols, 25 de juliol i 26 de juliol

Pavia, 12 de setembre i 13 de setembre

Tarroja de Segarra, 19 de març i 6 d’agost

Torà, 2 de maig i 1 de setembre

Torrefeta i Florejacs

Bellveí, 20 de gener i 25 de juliol

Far, el, 7 de gener i 20 d’agost

Florejacs, 19 de març i 16 d’agost

Gra, 19 de març i 6 d’agost

Granollers, 19 de març i 25 de juliol

Llor, el, 7 de gener i 20 d’agost

Morana, la, 23 d’abril i 13 d’agost

Palou, 11 de maig i 1 d’octubre

Riber, 19 de març i 26 de juliol

Sant Martí de la Morana, 23 de maig i 11 de novembre

Sedó, 13 d’agost i 19 de novembre

Selvanera, 19 de gener i 21 de maig

Torrefeta, 6 d’agost i 4 de novembre

Segrià

Aitona, 20 de maig i 2 de setembre

Alamús, els, 20 de gener i 11 de novembre

Albatàrrec, 9 de maig i 11 d’octubre

Alcanó, 3 de febrer i 18 de març

Alcarràs, 20 de gener i 26 d’agost

Alcoletge, 6 de maig i 16 de setembre

Alfarràs, 20 de gener i 29 de juny

Alfés, 20 de gener i 6 d’agost

Alguaire, 27 de maig i 23 de setembre

Almacelles, 2 de març i 24 de setembre

Almatret, 3 de febrer i 29 de setembre

Almenar, 20 de gener i 19 de setembre

Alpicat, 22 de gener i 19 d’agost

Artesa de Lleida, 17 de gener i 31 d’agost

Aspa, 26 d’abril i 5 de setembre

Benavent de Segrià, 31 de gener i 29 d’agost

Corbins, 20 de maig i 23 de maig

Gimenells i el Pla de la Font

Gimenells, 16 de maig i 7 d’octubre

Pla de la Font, el, 2 de maig i 24 d’octubre

Granja d’Escarp, la, 20 de gener i 25 de juliol

Llardecans, 19 de març i 10 de desembre

Lleida, 11 de maig i 29 de setembre

Raïmat, 27 d’abril i 29 de juliol

Sucs, 13 de maig i 12 d’agost

Maials, 20 de gener i 21 de gener

Massalcoreig, 17 de gener i 24 d’agost

Montoliu de Lleida, 13 de maig i 8 de setembre

Portella, la, 4 de març i 29 d’abril

Puigverd de Lleida, 26 d’abril i 29 de juliol

Rosselló, 13 d’octubre i 14 d’octubre

Sarroca de Lleida, 17 de gener i 5 de desembre

Seròs, 29 d’abril i 8 de setembre

Soses, 20 de gener i 5 de setembre

Sudanell, 30 de setembre i 3 d’octubre

Sunyer, 26 d’abril i 13 de desembre

Torrebesses, 20 de gener i 6 d’agost

Torrefarrera, 24 de gener i 9 de setembre

Torres de Segre, 9 de maig i 5 de desembre

Torre-serona, 30 d’abril i 5 de novembre

Vilanova de la Barca, 16 d’agost i 3 d’octubre

Vilanova de Segrià, 24 de gener i 18 de juliol

Selva

Amer, 15 d’abril i 16 d’agost

Anglès, 5 de setembre i 28 d’octubre

Arbúcies, 1 d’agost i 2 d’agost

Blanes, 26 d’abril i 26 de juliol

Breda, 8 de setembre i 9 de setembre

Brunyola, 21 de gener i 11 de novembre

Caldes de Malavella, 8 d’agost i 22 de setembre

Cellera de Ter, la, 5 de setembre i 31 d’octubre

Fogars de la Selva, 16 de maig i 16 de setembre

Hostalric, 4 de juliol i 5 de juliol

Lloret de Mar, 25 de juliol i 18 de novembre

Maçanet de la Selva, 2 de maig i 10 d’agost

Massanes, 21 d’abril i 8 d’agost

Osor, 29 de juny i 17 de setembre

Riells i Viabrea, 8 d’agost i 11 de novembre

Riudarenes, 19 de setembre i 11 de novembre

Riudellots de la Selva, 29 de setembre i 30 de setembre

Sant Feliu de Buixalleu, 21 d’abril i 1 d’agost

Sant Hilari Sacalm, 21 d’abril i 26 d’agost

Sant Julià del Llor i Bonmatí, 7 de gener i 31 d’octubre

Santa Coloma de Farners, 26 d’abril i 23 de setembre

Sils, 23 de setembre i 26 de setembre

Susqueda, 24 de gener i 4 d’octubre

Tossa de Mar, 22 de gener i 29 de juny

Vidreres, 8 de març i 5 de setembre

Vilobí d’Onyar, 25 de juliol i 12 de setembre

Solsonès

Castellar de la Ribera, 14 de maig i 30 de novembre

Clariana de Cardener, 7 de febrer i 2 de maig

Hortoneda, 2 de maig i 4 de juliol

Joval, 2 de maig i 23 de maig

Sant Ponç, 7 de febrer i 2 de maig

Coma i la Pedra, la, 26 d’abril i 16 d’agost

Guixers, 9 de maig i 14 de juny

Lladurs, 13 de maig i 29 de juliol

Llena,la, 13 de maig i 28 de novembre

Montpol, 13 de maig i 29 de setembre

Timoneda, 13 de maig i 9 de desembre

Torrents, 7 de gener i 13 de maig

Llobera, 2 de maig i 9 de setembre

Molsosa, la, 20 de gener i 16 de maig

Navès, 13 de maig i 20 de juliol

Besora, 13 de maig i 30 de novembre

Busa, 13 de maig i 9 de juliol

Linyà, 13 de maig i 30 de novembre

Pegueroles, 13 de maig i 11 de novembre

Selva, la, 13 de maig i 23 de novembre

Tentellatge, 13 de maig i 11 de novembre

Valldora, la, 13 de maig i 25 d’agost

Odèn, 16 d’agost i 22 de novembre

Cambrils, 25 de juliol i 3 d’octubre

Valldan, 6 d’agost i 1 d’octubre

Olius, 8 de setembre i 9 de setembre

Pinell de Solsonès, 7 de març i 13 de maig

Pinós, 22 de gener i 1 de setembre

Ardèvol, 17 de gener i 1 de setembre

Matamargó, 14 de juny i 1 de setembre

Sant Just d’Ardèvol, 3 de maig i 1 de setembre

Vallmanya, 1 de setembre i 26 de setembre

Riner

Freixinet, 24 de setembre i 26 de setembre

Miracle, el, 4 d’agost i 5 d’agost

Santa Susanna, 3 de febrer i 11 d’agost

Su, 13 d’agost i 16 d’agost

Sant Llorenç de Morunys, 17 de gener i 10 d’agost

Solsona, 8 de setembre i 9 de setembre

Tarragonès

Altafulla, 26 d’abril i 11 de novembre

Canonja, la, 20 de gener i 15 d’abril

Catllar, el, 26 d’agost i 14 de desembre

Constantí, 20 de gener i 1 d’agost

Creixell, 25 de juliol i 31 d’octubre

Morell, el, 1 d’agost i 14 de novembre

Nou de Gaià, la, 22 de juliol i 26 de setembre

Pallaresos, els, 20 de gener i 5 d’agost

Perafort, 21 de gener i 30 de juny

Pobla de Mafumet, la, 2 de febrer i 27 de juny

Pobla de Montornès, la, 8 de setembre i 14 d’octubre

Renau, 15 de juliol i 10 de desembre

Riera de Gaià, la, 20 de juliol i 14 de setembre

Roda de Barà, 24 d’agost i 9 de desembre

Salomó, 2 de maig i 16 d’agost

Salou, 4 de febrer i 31 d’octubre

Secuita, la, 11 de juliol i 16 d’agost

Argilaga, l’, 25 de gener i 16 d’agost

Gunyoles, les, 20 de gener i 25 de juliol

Vistabella, 7 de gener i 24 d’agost

Tarragona, 19 d’agost i 23 de setembre

Torredembarra, 15 de juliol i 5 de setembre

Vespella de Gaià, 20 de gener i 29 de setembre

Vilallonga del Camp, 1 d’agost i 14 de novembre

Vila-seca, 17 de gener i 3 d’agost

Terra Alta

Arnes, 30 de maig i 22 de juliol

Batea, 22 d’agost i 23 d’agost

Bot, 2 de febrer i 3 de febrer

Caseres, 22 d’agost i 23 d’agost

Corbera d’Ebre, 17 d’agost i 18 d’agost

Fatarella, la, 7 de febrer i 8 de setembre

Gandesa, 2 de setembre i 5 de setembre

Horta de Sant Joan, 18 de març i 8 de setembre

Pinell de Brai, el, 7 de gener i 6 de maig

Pobla de Massaluca, la, 14 de gener i 12 d’agost

Prat de Comte, 21 d’abril i 5 de desembre

Vilalba dels Arcs, 21 d’abril i 10 d’agost

Urgell

Agramunt, 2 de setembre i 5 de setembre

Almenara Alta, 5 d’agost i 6 d’agost

Donzell d’Urgell, 16 d’agost i 20 d’agost

Mafet, 3 de setembre i 1 d’octubre

Montclar, 22 de juliol i 23 de juliol

Puelles, les, 30 de juliol i 3 de setembre

Anglesola, 3 de maig i 14 de setembre

Belianes, 20 de gener i 25 de juliol

Bellpuig, 15 d’abril i 9 de setembre

Seana, 15 d’abril i 29 de setembre

Castellserà, 20 de gener i 22 de juliol

Ciutadilla, 2 de maig i 29 de setembre

Fuliola, la, 26 de juliol i 13 de desembre

Guimerà, 15 de gener i 30 d’abril

Maldà, 19 d’agost i 22 d’agost

Nalec, 10 de gener i 25 de juliol

Omells de na Gaia, els, 7 de gener i 23 de maig

Ossó de Sió, 7 d’octubre i 8 d’octubre

Bellver d’Ossó, 5 d’agost i 6 d’agost

Castellnou d’Ossó, 9 de setembre i 10 de setembre

Montfalcó d’Agramunt, 14 de maig i 24 de setembre

Preixana, 26 d’abril i 10 d’agost

Puigverd d’Agramunt, 17 de setembre i 19 de setembre

Sant Martí de Riucorb

Llorenç de Rocafort, 29 de juliol i 1 d’agost

Rocafort de Vallbona, 5 d’agost i 8 d’agost

Sant Martí de Maldà, 11 de novembre i 14 de novembre

Vilet, el, 25 de juliol i 26 de juliol

Tàrrega, 13 de maig i 9 de setembre

Tornabous, 13 de maig i 3 d’octubre

Guàrdia d’Urgell, la, 20 de gener i 14 de juny

Tarròs, el, 6 de juny i 22 de novembre

Vallbona de les Monges, 16 de maig i 19 de setembre

Montblanquet, 16 de maig i 8 d’agost

Rocallaura, 8 d’agost i 11 d’octubre

Verdú, 28 de gener i 9 de setembre

Vilagrassa, 20 de gener i 5 de setembre

Val d’Aran

Arres, proposta no formulada

Bausen, proposta no formulada

Bòrdes, es, 8 de setembre i 8 d’octubre

Arró, 27 d’agost i 11 de novembre

Begòs, 3 de maig i 16 d’agost

Benòs, 23 de juny i 29 de juny

Bossòst, 16 d’agost i 26 de desembre

Canejan, 29 d’agost i 8 de setembre

Les, 29 de juny i 6 d’octubre

Naut Aran

Arties, 20 de gener i 25 de juny

Baguergue, 20 de juliol i 1 d’agost

Baqueira, 2 de juliol i 5 d’agost

Garòs, 16 d’agost i 27 d’agost

Gessa, 29 de juny i 2 de juliol

Salardú, 3 de maig i 30 de novembre

Tredòs, 3 d’agost i 24 de setembre

Unha, 2 de juliol i 16 de setembre

Vielha e Mijaran

Arròs, 30 d’agost i 8 d’octubre

Aubèrt, 3 d’octubre i 8 d’octubre

Betlan, 5 d’agost i 8 d’octubre

Betren, 3 d’octubre i 8 d’octubre

Casarilh, 8 d’octubre i 21 de desembre

Casau, 25 de juliol i 8 d’octubre

Escunhau, 29 de juny i 8 d’octubre

Gausac, 16 d’agost i 8 d’octubre

Mont, 10 d’agost i 8 d’octubre

Montcorbau, 2 d’agost i 8 d’octubre

Vielha, 8 de setembre i 8 d’octubre

Vila, 16 d’agost i 8 d’octubre

Vilac, 1 d’agost i 8 d’octubre

Vilamòs, 13 d’agost i 24 de setembre

Era Bòrdeta, 20 d’agost i 24 de setembre

Vallès Occidental

Badia del Vallès, 14 d’abril i 31 d’octubre

Barberà del Vallès, 21 d’abril i 4 de juliol

Castellar del Vallès, 19 de març i 12 de setembre

Castellbisbal, 22 de gener i 20 d’agost

Cerdanyola del Vallès, 2 de maig i 11 de novembre

Gallifa, 17 de gener i 7 de desembre

Matadepera, 24 de gener i 29 d’agost

Montcada i Reixac, 7 de febrer i 26 de setembre

Palau-solità i Plegamans, 7 de març i 29 d’agost

Polinyà, 20 de gener i 11 de juliol

Rellinars, 21 d’abril i 1 d’agost

Ripollet, 7 de març i 29 d’agost

Rubí, 7 de gener i 29 de juny

Sabadell, 9 de maig i 5 de setembre

Sant Cugat del Vallès, 3 de març i 29 de juny

Valldoreix, 3 de març i 16 de setembre

Sant Llorenç Savall, 7 de març i 26 d’agost

Sant Quirze del Vallès, 9 de maig i 5 de setembre

Santa Perpètua de Mogoda, 7 de març i 5 de setembre

Sentmenat, 5 de setembre i 11 de novembre

Terrassa, 21 d’abril i 4 de juliol

Ullastrell, 21 d’abril i 16 d’agost

Vacarisses, 21 d’abril i 26 de maig

Viladecavalls, 11 de juliol i 11 de novembre

Vallès Oriental

Aiguafreda, 11 de novembre i 7 de desembre

Ametlla del Vallès, l’, 7 de març i 25 d’agost

Bigues i Riells

Bigues, 20 de gener i 29 de juny

Riells del Fai, 22 de gener i 5 d’agost

Caldes de Montbui, 10 d’octubre i 31 d’octubre

Campins, 6 de maig i 26 d’agost

Canovelles, 3 de juny i 25 de juliol

Cànoves i Samalús

Cànoves, 21 de gener i 3 de juny

Samalús, 19 d’agost i 30 de novembre

Cardedeu, 16 de maig i 16 d’agost

Castellcir, 17 de gener i 30 de novembre

Castellterçol, 21 de gener i 8 de març

Figaró-Montmany, 2 de maig i 1 de setembre

Fogars de Montclús, 29 d’abril i 12 d’agost

Franqueses del Vallès, les

Bellavista, 3 de juny i 1 de juliol

Corró d’Amunt, 3 de juny i 6 d’agost

Corró d’Avall, 3 de juny i 19 de setembre

Llerona, 3 de juny i 8 de setembre

Marata, 3 de juny i 30 de juliol

Garriga, la, 3 d’agost i 31 d’octubre

Granera, 17 de gener i 11 de novembre

Granollers, 3 de juny i 26 d’agost

Gualba, 21 de gener i 16 d’agost

Llagosta, la, 21 de març i 9 de setembre

Lliçà d’Amunt, 7 de gener i 9 de setembre

Lliçà de Vall, 2 de maig i 4 de juliol

Llinars del Vallès, 4 de març i 8 de setembre

Martorelles, 26 de juliol i 9 de setembre

Mollet del Vallès, 22 de gener i 22 d’agost

Montmeló, 30 de juny i 1 de juliol

Montornès del Vallès, 19 de setembre i 29 de novembre

Montseny, 29 d’agost i 7 de desembre

Parets del Vallès, 24 de gener i 25 de juliol

Roca del Vallès, la, 12 de setembre i 28 de novembre

Santa Agnès de Malanyanes, 21 de gener i 24 d’agost

Torreta, la, 2 de maig i 18 de juliol

Sant Antoni de Vilamajor, 17 de gener i 19 d’agost

Sant Celoni, 12 de setembre i 14 de novembre

Batllòria, la, 26 d’agost i 16 de desembre

Sant Esteve de Palautordera, 7 de gener i 1 d’agost

Sant Feliu de Codines, 17 de gener i 16 de setembre

Sant Fost de Campsentelles, 25 de juliol i 28 de setembre

Sant Pere de Vilamajor, 29 de juny i 31 d’octubre

Sant Quirze Safaja, 17 de gener i 16 de juny

Santa Eulàlia de Ronçana, 29 de juliol i 10 de desembre

Santa Maria de Martorelles, 22 de juliol i 8 de setembre

Santa Maria de Palautordera, 24 de gener i 10 d’octubre

Tagamanent, 7 de gener i 7 de desembre

Vallgorguina, 24 de setembre i 30 de novembre

Vallromanes, 24 de gener i 29 de setembre

Vilalba Sasserra, 21 de gener i 12 d’agost

Vilanova del Vallès, 19 d’agost i 22 d’agost

Barcelona, 22 de novembre de 2010

Mar Serna Calvo

Consellera de Treball

(10.326.141)

Localitzats habitatges musulmans dels segles X i XI al castell de Siurana

ornudella web 25/11/2010.-

Castell de CiuranaSegons informa l’Ajuntament de Cornudella de Montsant, les excavacions arqueològiques dutes a terme en el decurs de la quarta fase del projecte de restauració del Castell de Siurana (al terme municipal de Cornudella de Montsant) han posat al descobert l’existència d’un conjunt d’habitatges situats a l’interior de la fortificació. Es tracta de la troballa més destacada d’aquest tipus feta en profunditat fora de les realitzades en altres excavacions practicades a les Terres de l’Ebre i Lleida.

La troballa es va donar a conèixer el passat dimarts en el decurs de l’acte de lliurament de l’obra feta per l’empresa constructora a l’Instituto del Patrimonio Cultural de España, organisme depenent del Ministerio de Cultura, que ha finançat els treballs de restauració del conjunt. Cal recordar que el Castell de Siurana va ser el darrer reducte sarrahí de Catalunya i va ser conquerit pels exèrcits cristians al segle XII.

A l’acte hi han assistit l’alcalde de Cornudella de Montsant, Josep Maria Castan; tècnics del Instituto, i el director arqueològic de les obres, Joan Menchon. L’alcalde de Cornudella, Josep Maria Castan ha subratllat “la importància històrica i patrimonial d’un conjunt monumental com és el Castell de Siurana, que és un referent a nivell de Catalunya i que situa l’entorn de Cornudella com un espai amb un potencial destacat en l’àmbit del turisme cultural”. L’actual fase de restauració ha consistit bàsicament en l’excavació, l’estudi del Castell, les primeres consolidacions i la col·locació de baranes de protecció. El cost ha superat els 400.000 euros.

Pel que fa a l’aspecte arqueològic, els treballs han consistit en la col·locació de mesures de protecció i accés per al públic i la reexcavació i l’estudi de diferents àrees. A partir d’aquests treballs es fixarà una documentació gràfica i topogràfica de totes les estructures del recinte. Els treballs han deixat al descobert nombroses restes d’edificis i habitatges de l’interior del Castell, així com també s’han realitzat treballs com la neteja i impermeabilització d’una cisterna (dipòsit d’aigua) en una zona coneguda popularment pels veïns de la zona com ’la presó’. Donat que l’entorn es troba en un penya-segat de més de 250 metres de desnivell, els treballs han comptat també amb l’ajut d’escaladors, que han procedit a la neteja de vegetació en llocs d’accés gairebé impossible. Els treballs praticats serviran també com a punt de partida sòlid sobre el que poder planificar les actuacions futures en el monument. L’Ajuntament té un interés especial en el procés de restauració del monument donada la seva importancia històrica i patrimonial. La restauració del Castell va iniciar-se en 1999 i s’ha subdividit en quatre fases.

El Castell sarrahí de Siurana ocupava tot el perímetre on hi ha les actuals restes més tot el nucli de la població de Siurana। Es tractava, doncs, d’un Castell d’una gran magnitud, ocupant una extensió de 180 per 50 metres। L’entorn es troba situat en un istme d’una península just sobre el riu Siurana, una zona que el feia inexpugnable. Es considera que la seva construcció data del segle IX. El Castell és considerat pels experts un dels conjunts arqueològics de tipus militar més interessants de les comarques meridionals de Catalunya. Formava part de la frontera andalusina i la seva ubicació estratègica feia que dominés un ampli territori, amb una xarxa de defenses amb torres a la Morera de Montsant, Albarca, Ulldemolins, Prades, Alforja, la Mussara i l’Albiol. En una segona línea hi hauria el Vilosell, Vimbodí, la Pobla de Cèrvoles, Falset, Pradell de la Teixeta, Cabassers, el Lloar, la Palma d’Ebre, la Torre de l’Espanyol i Vinebre.

Publicat a Cornudella WEB el dia 25/11/2010

El Retaule de l’altar major de l’Esglesia Sant Miquel

El 9 d’abril de 1836 el pagès-propietari de l’Albiol Josep Ferrer i Salvador inicià la redacció d’un llibre de memòries per tal de recollir les notícies familiars i municipals d’aquesta població de les Muntanyes de Prades a la primera meitat del segle XIX. El volum és de tamany quart i està enquadernat en pergamí (1). És una barreja de llibre de comptes i llibre mestre, ja que aplega les inversions de millora del patrimoni, la regesta i en molts casos transcripcions d’actes notarials relacionats amb el Mas del Sord (la seva hisenda) i l’Ajuntament

L’autor, durant un bon nombre d’anys, fou secretari del municipi (2) i com a conseqüència d’aquest càrrec prengué part activa en els esdeveniments públics més rellevants, entre els quals s’inclou la compra del retaule major per la parròquia de l’Albiol.

El 9 de febrer del 1826 es reuniren a la rectoria de l’Albiol, “per no tenir casa pròpia lo Comú”, el rector, l’Ajuntament i els caps de casa del terme (3) “per tractar de la compra de l’altar major que tenian per vendre los pares franciscanos”, davant l’oferiment realitzat per fra Magí Cases a Josep Ferrer, ja que els franciscans en feien un de nou. Els assistents es mostraren recelosos: que si les mides no estarien d’acord amb l’església de l’Albiol, que si era molt vell… Per això es resolgué constituir una comissió per anar a veure’l abans de prendre una decisió definitiva. Sobre el finançament de les despeses es plantejaren tres propostes :

-1a. Fer un repartiment entre les cases del terme.
-2a. Obrir una llista de donatius.
-3a. Cobrar els deutes que faltaven pagar de l’obra de l’església.

Deixem al cronista que ens exposi la solució acordada:

“persuadí, principalment a dit Vicens Arnau, que lo medi més asertat [que] mirava era de provar la oferta voluntària, per quant la oferta no llevava res al poder cobrar dits atrasos”.

I així es va fer. Els albiolencs foren generosos: des de les 30 lliures de Pere Llevaria, regidor, als 7,5 sous dels més pobres, s’obtingué un total de 125 lliures, 11 sous i 3 diners (amb una mitjana de poc més de 5 lliures per cap de casa). Els assistents quedaren satisfets amb el resultat i es veié que “unit ab los deutas ya podien empendra la compra del referit altar”.

Un cop resolts els aspectes financers, mancava tancar el tracte amb els religiosos reusencs. El dilluns següent diversos veïns s’arribaren fins a Reus “y en seguida anaren a veurer lo altar, que lo tenian amontonat en un recó de la sua fusteria. Alguns dels que asistiren desmayaren algun poch al veure-lo de aquella conformitat, al qual no se pogueren fer ben capasos de ell”.

Davant del poc èxit, es demanà al pare guardià, Lluís Barberà, que exposessin el retaule a la fusteria i tornarien a veure’l quan fossin avisats.

“En lo temps que transcorregué (…) no faltaren alguns que nos manifestaren que tindrien un fàstic y no tindríem una cosa de gust en nostre iglésia, quan aquell altar era molt vell y mol desfigurat, y aixís valdria més fer-ne un de nou”.

No obstant, en la segona visita la crítica fou més positiva, en “veurer que tota la fusta era de molt bona cualitat, pues cuasi tota és de alba, nogué y las columnas moltas, són de chipré y ciré; la qual se la va fer veurer Isidro Ferrer, mestre fuster de dita vila de Reus (…) que no podíem desitgar ni trobaríem en el dia millor fusta de la que era la del mencionat altar”. Finalment, hom accedí a la compra; el preu ajustat fou de 175 lliures. Cent les pagarien en el moment de la transacció i les altres setanta-cinc el mes de setembre del mateix 1826 (recordem que era un mes de collita).

El trasllat aniria a càrrec dels mateixos veïns de l’Albiol, que no permeteren “bagatge algun foraster, per quan digueren que ya eran bastants los de l’Albiol. (…) Se oferiren en compondre los camins per poder-lo més fàcilment puijar”.

El cost final fou superior a les previsions: concretament, pujà a la suma de 236 lliures i 4 sous, desglossada de la següent manera :

–Compra de l’altar: 175 lliures .
–Plantar l’altar junt amb el de la Mare de Déu del Roser 41 ll. 5s. (a càrrec d’Isidre Ferrer, fuster reusenc) .
–Pintar i polir la fusta del sagrari “y demés gastos ordinaris”, al mateix fuster: 7 lliures 10 sous.
–Compra de la tela del palis de l’altar : 4 lliures 2 sous 6 diners.
–Pintar el pali: 1 lliura 11 sous.
–Pel treball del mestre de cases (una setmana): 5 lliura 5 sous.
–Per les bastides : 1 lliura 10 sous.

Pel que fa als ingressos, el conjunt dels donatius i el cobrament del deute de l’obra pujà a 258 lliures 17 sous, circumstància que possibilità de celebrar una lluïda festa de benedicció i que encara sobressin 15 lliures 5 sous 6 diners, les quals el dia 2 de juny de 1828 foren lliurades al rector de la parròquia, mossèn Francesc Barenys, per “comprar roba” per a l’església.

Els treballs d’instal.lació foren executats els primers dies d’abril, tant plantar el retaule de l’altar major, com traslladar el de la Mare de Déu del Roser, que ocupava l’espai central d’una capella lateral. En acabar, davant de l’òptim resultat tot foren elogis i alegria i aquest esperit regnà en la solemne festa de benedicció, a la qual s’uniren els habitants de la Mussara i Mont-ral.

El detall de la narració i el sentiment que traspua fa que es mereixi la transcripció textual:

“Tota persona anava contenta y desitgosa en anar a buscar lo Sant retaula, y així mateix lo anar a treballar per servir los fustés y mestres de casas y demés era nesesari (…). Yo no tinch present que en tota la mia vida aixia treballat de més gust y aixia tingut uns dias més alegras y falisos en tal que tots quans se enquadravan a treballar en dita obra. Ningú esperava a ser lo darrer al treball, de manera que alguns dels masos fean queixas el no aver-los avisat per anar a treballar (…). Los fusters y mestres de casas quedaren aturdits el veura los abitants de l’Albiol tan animosos al poder veura ya plantat lo expresat altar, y tots ells digueran que avian assistit y treballat en moltas obras, però no havian vist may personas tan constans en el treball”.

El nostre testimoni acaba amb la frase: “O providència divina!, quan lo poble està unit se fa tot lo que-s vol, com en efecte se veijé en aquella ocuasió en Albiol “ .

Pel que fa als ingressos, el conjunt dels donatius i el cobrament del deute de l’obra pujà a 258 lliures 17 sous, circumstància que possibilità de celebrar una lluïda festa de benedicció i que encara sobressin 15 lliures 5 sous 6 diners, les quals el dia 2 de juny de 1828 foren lliurades al rector de la parròquia, mossèn Francesc Barenys, per “comprar roba” per a l’església.
Els treballs d’instal.lació foren executats els primers dies d’abril, tant plantar el retaule de l’altar major, com traslladar el de la Mare de Déu del Roser, que ocupava l’espai central d’una capella lateral. En acabar, davant de l’òptim resultat tot foren elogis i alegria i aquest esperit regnà en la solemne festa de benedicció, a la qual s’uniren els habitants de la Mussara i Mont-ral.

El detall de la narració i el sentiment que traspua fa que es mereixi la transcripció textual: “Tota persona anava contenta y desitgosa en anar a buscar lo Sant retaula, y així mateix lo anar a treballar per servir los fustés y mestres de casas y demés era nesesari (…). Yo no tinch present que en tota la mia vida aixia treballat de més gust y aixia tingut uns dias més alegras y falisos en tal que tots quans se enquadravan a treballar en dita obra. Ningú esperava a ser lo darrer al treball, de manera que alguns dels masos fean queixas el no aver-los avisat per anar a treballar (…). Los fusters y mestres de casas quedaren aturdits el veura los abitants de l’Albiol tan animosos al poder veura ya plantat lo expresat altar, y tots ells digueran que avian assistit y treballat en moltas obras, però no havian vist may personas tan constans en el treball”.

El nostre testimoni acaba amb la frase: “O providència divina!, quan lo poble està unit se fa tot lo que’s vol, com en efecte se veijé en aquella ocuasió en Albiol “ .

GRAU I PUJOL, JOSEP M.T. ; PUIG I TÀRRECH, ROSER

Article publicat a L’època del barroc i els Bonifàs.Actes de les Jornades d’història de l’art a Catalunya. Barcelona, 2007, p. 493-498. amb el titol RETAULES DE SEGONA Mà. LA NOVA DESTINACIó DEL RETAULE DE L’ALTAR MAJOR DE L’ESGLéSIA DEL CONVENT DE SANT FRANCESC DE REUS A LA PARROQUIAL DE SANT MIQUEL DE L’ALBIOL (1826)

Notes:

(1) El manuscrit actualment el conserven els hereus de la família Ferré residents a la Selva del Camp, als quals agraïm la gentilesa de la seva consulta. L’autor de la crònica morí el 30 de maig de 1867. El volum comença amb aquestes paraules: “Llibre de memòrias de Joseph Ferrer y Salvador, paigès del terme de l’Albiol. En vista de la molta nesecitat y ya en las casas el tenir un llibre de memòrias par a anotar en ell los asuntos y cosas més principals partanyens a la utelitat de la família y béns, e determinat vui dia nou del mes de maig de 1836, comprar lo present llibre a fi de notar y recopilar en ell algunas notas tenia escritas en diferens papés y llibretas comforme són lo dia qu nasqueren los fills y fillas que Déu N[ostre] S[enyor] a tingut a bé dar-nos, notícias de millores y obras se han fet en nostra casa y béns, notícias del que costan las terras del mas (…), notícia dels notaris que se han fet vàrias escripturas y altres diferens notícias que me aparega a bé continuar en lo present llibre, los quals escriuré del millor modo me sia posible, continuan-las o escrivin-los aixís com aniré troban-los comforme veurà lo qui tindrà gust de llegir lo present llibre, al qual creurà que moltas notas de notícias, escripturas y altres diferens asuntos està notat primer lo modern que lo antich, és dir lo jove que lo més vell, respectà de tenir las escripturas y notas despapeladas, és dir en vàrios puestos y sen aixís no me és fàcil de posar-las en seguida dels anys que cada una correspon” (p. 1-2).

(2) Referent a aquest càrrec afirma: “el qual me resultava més perjudicis que ganàncias per lo molt treball y gastos que me dinacionava dit encàrrech y la molt poca paga o selari tenia per dit ofici que sols era la de quinze lliuras a l’any. Alguns anys provà lo deixar dit ofici al mudar-se los nous ajuntaments, però luego me persuadiren algunas personas y los mateixos ajuntaments que convenia per lo bé comú no deixàs dit encàrrech en vista de las súplicas me fehan de contínuo me convensían sempre de continuar “ (f. 18). El dia 14 de gener de 1836, amb el canvi d’ajuntament, “los manifestà que yo no volia servir-los per secretari per rahó de las críticas circumstàncias del temps, manifestan-los que yo me avia sacrificat per tot lo poble de esta part de molts anys, y lo poble no se sacrificaria per mi, y sen aixís yo resulia deixar dit ofici (f. 21) .

(3) Eren Vicenç Arnau, Josep Cavaller, Joan Cavaller (major), Pere Cavaller, Salvador Cavaller, Josep Ferrer, Josep ferrer (a) Tiano, Rafael Gatell, Josep Maidéu, Josep Masdéu (a) Andreuet, Josep Masdéu Cots, Pere Masdéu, Pere Mestre, Francesc Rius, Josep Roig (a) de la Vall, Andreu Roig (a) de la Vall, Josep Vallverdú.

Note de l’editor:


Aquest Retaule va ser destruit per un grup de milicians que pujaren de Reus, tot i els intents d’algun albiolenc, amb perill evident de la seva vida, de salvar al menys l’imatge de Sant Miquel va ser tot cremat davant mateix de l’èsglesia.