Ordenances fiscals dels impostos i de les taxes per a l’any 2011.

2010/17078 – AJUNTAMENT DE L-ALBIOL

Publicat al BOP núm. 293 del 23/12/2010

Edicte

El Ple de l’Ajuntament de l’Albiol va acordar en data 5 de novembre de 2010 l’acord d’aprovació provisional d’ordenació i modificació de les ordenances fiscals dels impostos i de les taxes per a l’any 2011.

Transcorregut el termini d’informació pública i no havent-se presentat reclamacions tal i com es desprèn del corresponent certificat del secretari interventor, d’acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals, l’acord d’aprovació provisional esdevé definitiu sense necessitat d’un nou acord en aquest sentit.

Tal com disposa l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es publica la modificació dels preceptes de les ordenances aprovades.

Contra les ordenances fiscals podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia en el termini de 2 mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP.

IMPOST SOBRE BÉNS INMOBLES

Article 7. Quota tributària.
3. La quota íntegra de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable els tipus de gravamen següents:

Tipus de béns immobles Tipus

Béns immobles urbans 0,49
Béns immobles de característiques especials 0,61

IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Article 5. Quota tributària
1.- Les quotes del quadre de tarifes, de totes les classes de vehicles, de l’impost fixat en l’article 96.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, s’incrementaran per l’aplicació sobre les mateixes del següent coeficient 1,313 . Aquest coeficient s-aplicarà fins i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
2.- Per aplicació del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes aplicables en aquest municipi serà el següent:

CLASSE DE VEHICLE TARIFA
A) Segons potència fiscal

1. Turismes, ambulàncies, cotxes fúnebres i tot terrenys
De menys de 8 cavalls fiscals 16-93
De 8 fins 11,99 cavalls fiscals 45-89
De 12 fins 15,99 cavalls fiscals 96-55
De 16 fins 19,99 cavalls fiscals 120-28
De 20 cavalls fiscals en endavant 150-34

2. Tractors, tracto camions, tractors d’obres i serveis, tractora dels vehicles articulats, vehicles especials, màquines agrícoles, màquines autopropulsades que poden circular per les vies públiques sense ser transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica.

CLASSE DE VEHICLE TARIFA
De menys de 16 cavalls fiscals 23-71
De 16 fins 25 cavalls fiscals 37-28
De més de 25 cavalls fiscals 111-81
B) Segons el número de places.
Autobusos, furgonetes i furgonetes mixtes habilitades per al transport de més de 9 persones.
De menys de 21 places 111,81
De 21 fins 50 places 158-22
De més de 50 places 199-05
C) Segons la càrrega útil en quilograms

1. Camions, derivats de turisme, formigoneres, furgons, furgonetes i furgonetes mixtes, habilitats per al transports de fins a 9 persones, vehicles mixtes i vehicles habitacle.
De menys de 1.000 kg. de càrrega útil 56-75
De 1.00 fins a 2.999 de càrrega útil 111,81
De més de 2.999 fins a 9.999 de càrrega útil 158-22
De més de 9.999 de càrrega útil 199-05

2. Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica i remolcs i semiremolcs de vehicles articulats.
De més de 750 i menys de 1.000 kg. de càrrega útil 23-71
De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil 36-93
De més de 2.999 kg. de càrrega útil 111-81
D) Segons els centímetres cúbics
Ciclomotors 5,93
Motocicletes fins 125 cc. 5,93
Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc. 10,17
Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc. 20,34
Motocicletes de 500 fins a 1.000 cc. 40,65
Motocicletes de més de 1.000 cc. 81,33

IMPOST SOBRE L-INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Capítol IV
Base imposable

Article 7è.

3. El percentatge esmentat anteriorment serà el que en resulti de multiplicar el nombre d-anys expressat en l-apartat 2 d-aquest article pel percentatge anual corresponent, que serà:
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc anys: el 3,5%.
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys: 3-2%.
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys: 3,1%.

Article 13è

La quota d’aquest impost serà la que resulti d-aplicar a la base imposable el tipus del 26,00%.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D-AIGUA.

– Quota tributària de la taxa al poble de l-Albiol.
TARIFA (preus màxims,sense IVA):
Tarifes de subministrament:
Concepte: m3/abonat/trimestre, euros
– Ús domèstic:
Quota servei 25,00 euros
Mínim fins a 18 m3 0,55 euros
de 19 a 36 m3 1,23 euros
de 37 a 72 m3 1,55 euros
excés de 72 m3 2,30 euros
Concepte: m3/abonat/trimestre, euros
– Ús industrial:
Quota servei 18,00 euros
Mínim fins a 12 m3 1,00 euros
Excés de 12 m3 1,00 euros
Conservació de comptadors
i escomeses: 3,00 euros/abonat/trimestre

Tarifa segona. Connexió a la xarxa pública d’aigua potable
Comptador 120,25 euros
Per drets municipals per a la connexió a la xarxa pública 721,51 euros

Quota tributària de la taxa a les Masies Catalanes.

Tarifes de subministrament:
Concepte: m3/abonat/mes, euros

– Ús domèstic:
Quota servei 6,00 euros
Mínim fins a 6 m3 0,72 euros
1r tram de 7 a 12 m3 0,74 euros
2n tram més de 12 m3 1,58 euros

– Ús industrial:
Quota servei 6,00 euros
Mínim fins a 6 m3 0,90 euros
1r tram de 7 a 12 m3 0,95 euros
2n tram més de 12 m3 1,63 euros
Conservació de comptadors i escomeses: 1,00 euros/abonat/mes

ORDENANÇA REGULADORA DE TAXA SOBRE ADMINISTRACIÓ DE DOCUMENTS QUE EXPEDEIXIN O ENTENGUIN L-ADMINISTRACIÓ O LES AUTORITATS MUNICIPALS, A INSTÀNCIA DE PART.

Article 8è. Tarifes.
Les tarifes a que es refereix l-article anterior són les següents:
Certificats padronals 1,50 euros
Altres certificats 3,00 euros
Informes 1,50 euros
Fotocopies tamany A4 0,20 euros
Fotocopies tamany A·3 0,25 euros
Compulsa de documents 0,80 euros/full
Notes del cadastre 1,50 euros
Servei de fax. Tramesa 1,75 euros/full
Servei de fax. Recepció 0,45 euros/full
Expedients segregacions urbanístiques 65,00 euros
Expedients llicencies 1a ocupació 70,00 euros
Certificat qualificació urbanística 90,00 euros
Certificat d’aprofitament urbanístic 60,00 euros
Certificat de comptabilitat urbanística d-activitats 60,00 euros
Reajustament d’alineacions i rasants (251 RLU) 120,00 euros
Concreció de l-ordenació de volums (252 RLU) 120,00 euros
Informe sobre condicions d’habitabilitat 70,00 euros
Informe/certificat de legalitat urbanística o anti-
guitat edificacions 70,00 euros

Altres expedients, informes i certificats urbanístics 35,00 euros

Tramitació d’altres figures urbanístiques:

Estudis de detall, volumetria, etc.. 600,00 euros

Procediment autorització obres en sòl no urbanitzable (davant CTUT) 600,00 eurosPer sol·licitud de llicencia d’obertura d’establiment o inici d’activitat o pròrroga:
Per la tramitació de l’expedient d’activitats innòcues 90,00 euros
Per la tramitació de l’expedient d’activitats classificades, quan l-activitat pugui ésser informada per la Ponència Técnica municipal, exclosa la publicació
al BOPT 120,00 euros
Per la tramitació de l’expedient d’activitats classificades quan l’expedient hagi d’ésser informat per la Comissió Territorial d’Indústria i Activitats Classificades de la Generalitat, o en activitats subjectes a la reglamentació establerta al Re glament General de la Policia d-Espectacles i Activitats recreatives, exclosa la publicació al BOPT 120,00 euros

Per la tramitació de l’expedient d’activitats classificades quan l’expedient hagi d’ésser informat per la Ponència del Consell Comarcal del Baix Camp, exclosa la seva publicació al BOPT, s-haurà de satisfer una taxa 120,00 euros

ORDENANÇA REGULADORA DE TAXA DEL CEMENTIRI LOCAL, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL.

Article 6è. Quota tributària
a) La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
Exhumacions Preus segons serveis empresa funerària
Inhumació Preus segons serveis empresa funerària
Incineració Preus segons serveis empresa funerària
Neteja interior del nínxol-tomba-panteó sol·licitada pel concessionari Preus segons serveis empresa funerària
Col·locació de làpides, reixes i guarniment Preus segons serveis empresa funerària
Registre d’inscripcions, permutes i transmissions 9,00 euros

El moviment de làpides o tapes en les diferents sepultures l’efectuarà el personal de l’Ajuntament o empresa de serveis funeraris

ORDENANÇA REGULADORA DE TAXA PER L-OCUPACIÓ DE TERRENYS D-ÚS PÚBLIC LOCAL AMB MERCADERIES, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, RUNES,   TANQUES PUNTALS, PUNTALS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES. VEHICLES DE TONATGE.

Article 6. Quota tributària

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és el resultat d-aplicar la tarifa pels metres quadrats d-ocupació i serà condicionada a la impossibilitat de fer l-ocupació a la seva propietat.

Per cada m2 o fracció/dia (mínim 5m2 ) 1,50 euros

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL CLAVEGUERAM

Article 5è. Quota tributària
b) Finques i locals que no estan exclusivament destinats a habitatge: 22,00 euros

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D-ESCOMBRARIES

Article 5è. Quota tributària

Epígraf primer. Habitatges
Per cada habitatge situat al nucli antic de l’Albiol i masos de la zona d¡influència 100,00 euros/any.

Per cada habitatge unifamiliar aïllat situat a la urbanització Les Masies Catalanes i masos de la zona d-influència 132,00 euros/any.

Epígraf segon. Allotjaments

a) Hotels, Restaurants, Bars i altres establiments de restauració 2.880,00 euros/any
b) Pensions i cases d’hostes, centres hospitalaris, col·legis i altres centres de naturalesa anàloga, per cada plaça, cases rurals fins a 15 places 300,00 euros/any

Epígraf tercer.

Establiments d’alimentació Supermercats, economats, cooperatives i altres establiments d’alimentació 300,00 euros/any

Epígraf quart.

Establiments d’espectacles Establiments d’espectacle 2.880,00 euros/any

Epígraf cinquè.

Altres locals industrials o mercantils  Altres locals industrials o mercantils 2.880,00 euros/any

ORDENANÇA REGULADORA PER LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.

Article 5è. Base imposable

1. Constitueix la base imposable de la taxa:
e) En cas de pròrroga de llicència caldrà demanar permís per la obra que resta per fer i liquidar de nou. En cas de no presentar valoració s-aplicarà el 10% de la liquidació resultant de l-Impost d-obres.

Article 6è. Quota tributària
1. La quota tributària en resultarà d’aplicar els següents tipus de gravamen a la base imposable:
c) L-1,1 per cent, en les parcel·lacions urbanes. Amb una quota mínima de 600 euros i una màxima de 1.000 euros.
d) L-1,1 per cent, en les parcel·lacions rústiques. Amb una quota mínima de 300 euros i una màxima de 600 euros.

ORDENANÇA REGULADORA PER LA TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS INCORRECTAMENT O
ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA.

Article 5è. Tarifes
Les tarifes que s-han d-aplicar son les següents:
1.- Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres vehicles de característiques anàlogues.
A) Retirada i transport, per vehicle, més cost tarifa grua 82,28 euros
B) Per dipòsit i custodia, per dia 0,92 euros
2.- Automòbils de turisme, camions i similars fins a 3500 kg PMA
A) Retirada i transport, per vehicle, més cost tarifa grua 109,72 euros
B) Per dipòsit i custodia, per dia 1,79 euros

3.- Tota mena de vehicles amb PMA superior a 3500kg.
A) Retirada i transport, per vehicle, més cost tarifa grua 328,86 euros
B) Per dipòsit i custodia, per dia 15,92 euros

ORDENANÇA REGULADORA PER LA TINENÇA D’ANIMALS

Article 3. Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per l-aplicació de la tarifa següent:

Per la tinença de cada gos 5,00 euros

ORDENANÇA REGULADORA DE L-IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.

Article 5. Autoliquidació de l-impost
3. La base imposable de la liquidació provisional estarà constituïda pel major d-aquests imports:
a) El que resulti d-aplicar sobre la superfície total construïda que consti al projecte que presentin els interessats els següents mòduls:

Tipologia Mòdul

1.- Habitatges
1.1.- Habitatges plurifamiliars 707,71 euros/m2
1.2.- Habitatges unifamiliars pareats 796,18 euros/m2
1.3.- Habitatges unifamiliars aïllats 884,64 euros/m2
2.- Habitatges de protecció oficial
2.1.- Habitatges plurifamiliars 566,17 euros/m2
2.2.- Habitatges unifamiliars pareats 636,94 euros/m2
2.3.- Habitatges unifamiliars aïllats 707,71 euros/m2
3.- Magatzems 442,32 euros/m2
4.- Aparcaments 368,60 euros/m2
5.- Locals comercials 405,46 euros/m2

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE BÉNS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.

Article 5. Quota tributària.

La quota tributària s-ha de determinar per una quantitat fixa o variable, segons el detall que s-estableix en les tarifes següents:

Epígraf 2. Utilització del saló d’actes de l’edifici municipal per a la celebració de casaments i altres cerimònies civils.

2.2 Quota ciutadans no empadronats al municipi de l-Albiol 150,00 euros

L-Albiol, 20 de desembre de 2010.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *